Hospital de Sabadell

Imatge de l'equip del Servei de Cardiologia

Activitat

Antoni Martínez Rubio - Director del Servei de Cardiologia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 955 1.124
Estada mitjana 7,26 5,93
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 33 26
TOTAL ALTES 988 1.150
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 238 316
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 33 27
Cirurgia Menor - -
TOTAL INTERVENCIONS 271 343

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.313 6.619
Visites successives 9.530 8.686
TOTAL VISITES 15.843 15.305
Sessions hospital de dia 94 167