Hospital de Sabadell

Cartera de serveis

Consultes externes

 • Valoració clínica dels nens amb diverses patologies neurològiques remesos des de Pediatria de l'Atenció Primària. Aquest fet condicionarà una opinió diagnòstica, de la qual es derivarà:
  • Informació del procés diagnòstic per al correcte seguiment del pacient en Atenció Primària en tots els casos
  • Indicació d'exàmens complementaris o interconsulta amb altres especialitats pediàtriques en els casos necessaris
  • Indicació i seguiment dels tractaments farmacològics o altres procediments terapèutics que precisi el pacient
 • Seguiment dels nounats d'alt risc neurològic segons protocol establert amb la unitat de Neonatologia amb visites de periodicitat decreixent que s'extén fins a l'edat escolar:
  • Neonats de molt baix pes (< 1.500 g)
  • Asfixia perinatal
  • Malformacions del SNC
  • Malalties metabòliques
  • Infeccions del SNC
  • Altres
 • Atenció diagnòstica i terapèutica dels nens amb diversos trastorns del neurodesenvolupament:
  • Dèficits cognitius
  • Trastorns d'espectre autista
  • Paràlisi cerebral
  • Trastorns específics de llenguatge
  • Trastorns d'atenció en el context d'una Unitat Multidisciplinària d'Atenció Primerenca
 • Valoració neuropsicològica dels nens majors de 5 anys amb patologia neurològica, congènita o adquirida amb repercussió sobre les funcions cognitives o la conducta.
 • Gabinet de vídeo-EEG de curta durada per al diagnòstic i control dels nens amb epilèpsia o trastorns que es prestin a seu diagnòstic diferencial.
 • Posibilitat de monitorització vídeo-EEG nocturna i EEG de llarga durada.
 • Unitat funcional per al diagnòstic i l'atenció de nens amb dèficits cognitius i conductuals de possible base genètica, en col·laboració amb Genètica Clínica. Existència de protocols consensuats i sessions clíniques mensuals per al comentari dels casos, amb l'objectiu d'oferir un assessorament de risc genètic de la màxima qualitat.
 • Diagnòstic i seguiment de pacients amb patologia neuromuscular, en relació amb la Unitat d'Electrofisiologia, Patologia i Neurologia dels hospitals San Joan de Déu i Bellvitge.
 • Diagnòstic i seguiment de pacients neurotraumàtics en relació amb la unitat de Cures Intensives Pediàtriques i el servei de Neurocirurgia del nostre hospital.
 • Diagnòstic i seguiment de pacients amb Patologia Tumoral o Vascular del SNC en relació amb el servei de Diagnòstic per la Imatge, UCI Pediàtrica, Oncologia Pediàtrica i Neurocirurgia de l'Hospital de Sabadell.
 • Valoració conjunta amb altres serveis de Neuropediatria de diversos hospitals, de pacients amb patologies de baixa prevalença i alta complexitat.

 

Assistència especialitzada a l'hospital de dia

La Unitat de Neurologia Pediàtrica atén pacients en règim d'hospital de dia, en aquelles patologies que necessiten tractaments de sessions de curta durada durant períodes de temps prolongats (immunoglobulines endovenosas per exemple), exploracions complexes, o determinacions analítiques que requereixin una preparació especial.

 

Assistència especialitzada en Hospitalització pediàtrica

 • Ingressos de patologia aguda (infecciosa, vascular, metabòlica, epilèpsies greus,...)
 • Ingressos de descompensacions agudes de patologia crònica
 • Els especialistes de la Unitat actuen com a consultors del pediatre encarregat de l'hospitalització, tant en UCI pediàtrica, neonatologia com en hospitalització convencional