Hospital de Sabadell

Activitat

Gisela Ribera Perpiñá - DIrectora del Servei de Neurologia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 553 514
Estada mitjana 10,40 10,75
Total altes 553 514
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 -

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria *
Primeres visites 6.310 5.644
Visites successives 1.036 9.837
Total visites 16.671 15.478
Sessions hospitals de dia 2.020 2.184
* Incloses les visites de trastorn cognitiu realitzades al Centre Sociosanitari Albada