Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Missió, visió, valors

L’I3PT té com a missió facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i la innovació, mitjançant un model sostenible, que promogui la col·laboració público-privada i que compti amb accions de foment de la cultura de la recerca i la innovació i del desenvolupament d’atracció de talent, amb polítiques i metodologies de treball i amb aliances nacionals i internacionals que permetin accedir a mercats globals.

En resposta als seus valors d’orientació als ciutadans en la seva diversitat, excel·lència, cooperació i compromís amb l’entorn, tant com amb les persones com amb el medi ambient, la direcció de l’I3PT i els seus òrgans de govern, s’han compromès des del principi amb la recerca i la innovació com elements indispensables en la millora i la qualitat de l’assistència. La política de recerca i innovació ha de contribuir al desenvolupament de les línies de recerca i àrees del coneixement i de tots els seus projectes, en què l’objectiu principal és la millora de la salut.

Així, les directrius bàsiques de la Política d’R+D+I de l’I3PT es concreten en:

  • Promoure i fomentar la cultura de la recerca i la innovació entre els professionals i establir anualment les activitats necessàries per aconseguir aquest objectiu.
  • Vetllar pel compliment normatiu corresponent i establir i mantenir les normatives pròpies existents; codi de bones pràctiques de l’I3PT, normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca desenvolupada a l’I3PT i document de bones pràctiques en matèria de transferència de tecnologia i coneixement.
  • Definir, establir i mantenir aliances estratègiques amb universitats, entitats, empreses i xarxes a favor dels desenvolupament de la recerca a l’I3PT.
  • Promoure la transferència del coneixement vers la comunitat científica i el mercat i perseguir els objectius d’excel·lència, generació de valor i retorn econòmic.
  • Disposar d’un quadre d’indicadors que permeti el seguiment adequat en el compliment d’objectius i la millora permanent del sistema d’R+D+I de l’I3PT.
  • Difondre la Política d’R+D+I entre els professionals i els agents externs relacionats amb aquesta activitat.
  • Treballar en la millora contínua i posar en marxa tots els mecanismes necessaris per treballar amb una qualitat òptima.
  • Respectar i cuidar el medi ambient i tenir present els aspectes relacionats amb la planificació de les seves activitats.
  • Disposar dels procediments de treball i de l’estructura necessària per donar suport a les activitats de recerca i innovació.