Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Política d'R+D+I de l'I3PT

L'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) té la missió de facilitar i potenciar l'activitat vinculada a la recerca i la innovació mitjançant un model sostenible orientat a la translació i transferència de resultats, que promogui la generació i atracció de talent, la col·laboració públic-privada i les aliances estatals i internacionals, sota criteris de qualitat.

En resposta als seus valors d'orientació al ciutadà, excel·lència, cooperació i compromís amb l'entorn, tant amb les persones com amb el medi ambient, la Direcció de l'I3PT i els seus òrgans de govern han estat compromesos des de l'inici amb la recerca i la innovació com a elements indispensables en la millora i qualitat de l'assistència.

La política de recerca i innovació ha de contribuir al desenvolupament de les línies de recerca i àrees de coneixement i de tots els seus projectes, l'objectiu principal dels quals és la millora de la salut.

Així doncs, les directrius bàsiques de la Política d'R+D+I de l'I3PT es concreten en:

  • Promoure i fomentar la cultura de la recerca i la innovació entre els professionals, establint anualment les activitats adients per aconseguir aquest objectiu.
  • Vetllar pel compliment normatiu corresponent i establir i mantenir les normatives pròpies existents: Codi de bones pràctiques científiques de l'I3PT, Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca desenvolupada a l'l3PT i Document de bones pràctiques en matèria de transferència de tecnologia i coneixement.
  • Definir, establir i mantenir aliances estratègiques amb universitats, entitats, empreses i xarxes en benefici del desenvolupament de la recerca a l'I3PT.
  • Promoure la transferència del coneixement cap a la comunitat científica i el mercat perseguint els objectius d'excel·lència, generació de valor i retorn econòmic.
  • Disposar d'un quadre d'indicadors que permetin l'adequat seguiment en el compliment d'objectius i la millora permanent del sistema d'R+D+I de l'I3PT.
  • Difondre la Política d'R+D+I entre els professionals i els agents externs relacionats amb aquesta activitat.
  • Treballar en la millora continua posant en marxa tots els mecanismes necessaris per treballar amb una qualitat òptima.
  • Respectar i cuidar el medi ambient tenint present els aspectes relacionats amb la planificació de les seves activitats.
  • Disposar dels procediments de treball i de l'estructura necessària per donar suport a les activitats de recerca i innovació.

Aquestes directrius són bàsiques per a l'elaboració del pla estratègic, aprovat pels òrgans de govern, a partir del qual s'estableix el full de ruta de la recerca a l'Institut, materialitzat en els objectius establerts anualment, comptant amb l'assessorament del Comitè Institucional de Recerca i Innovació (CIRI), el Comitè d'Innovació, el Comitè de Qualitat i el Comitè Assessor Científic (CAC).

La Fundació Parc Taulí és l'entitat gestora de l'I3PT, que posa a disposició l'estructura necessària per dur a terme la seva finalitat.

Aprovada pel Comitè de Govern de l'I3PT a Sabadell, el 14 de juny de 2017.