Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Presentació

Façana de la Corporació Sanitària Parc Taulí

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) és el resultat de la integració de l’excel·lència en el coneixement i la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca, integrats en les línees de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’Institut: Corporació Sanitària Parc Taulí, Fundació Parc Taulí, UDIAT Centre de Diagnòstic, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i Universitat Autònoma de Barcelona.

La tradició d’anys de treball de manera conjunta entre les cinc entitats, juntament amb la suma de coneixement científic i capacitats en recerca de totes elles, els resultats aconseguits en els darrers anys i la singularitat de la gestió de la innovació en tecnologies mediques, mena a la constitució de l’I3PT com el pas següent necessari per enfortir encara més aquesta trajectòria conjunta i dotar de millors instruments de gestió i oportunitats per seguir millorant i creixent en els resultats d’R+D+I.

L’I3PT manté i potencia l’activitat investigadora en les àrees en les quals siguin excel·lents científicament, però sense perdre de vista tot allò que és transferible al mercat, és a dir, totes les potencials innovacions que seran tractades inicialment com a estratègiques fins ser avaluades, independentment de la línea o àrea científica en la qual pertanyen. L’excel·lència és un pilar estratègic però també ho és la sostenibilitat., ja que els productes transferibles al mercat han de contribuir al sosteniment del model d’innovació de l’Institut, sigui a través de posar en valor i comercialització captant negoci globalment, o bé mitjançant la seva aplicació interna a la pròpia activitat sanitària de les institucions que formen part de l’Institut.

La recerca feta a l’Institut s’ajusta a criteris de qualitat, sostenibilitat i excel·lència.

La Fundació Parc Taulí com a entitat gestora

En virtut del conveni de constitució de l’Institut, totes les entitats que formen part de l’I3PT reconeixen a la Fundació Parc Taulí com a entitat gestora dels projectes de recerca desenvolupats en el marc de l’Institut, la qual, a través de la seva oficina tècnica, es converteix en l’estructura de gestió de la recerca. Aquesta estructura és l’encarregada d’oferir el suport necessari en les àrees econòmica, administrativa i tècnica i actuant a més com a Oficina de Transferència de Resultats de la Recerca.