Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Projectes en curs

CPI Generalitat Catalunya


Els següents projectes han estat cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014 - 2020:

Feeding care: Sistema d’informació i suport a l’alletament en els hospitals

 • Líder clínic: Carmen Mendoza
 • Subvenció: 201.235,15 €

El projecte Feeding Care pretén millorar el sistema de subministrament i emmagatzematge de llet materna i artificial en l’entorn hospitalari. Consisteix a optimitzar les preses o biberons dels nadons en funció dels estocs disponibles en el moment de la presa, la pauta indicada pel professional mèdic o el d’infermeria, i l’estat de salut del lactant.

Feeding Care és un gestor de llet per als hospitals que garanteix la traçabilitat i la màxima qualitat dels productes. Incorpora instrumental intel·ligent mitjançant una aplicació mòbil que interactua amb el dispositiu intrahospitalari.

L’execució d’aquest projecte millorarà la seguretat en l’alimentació dels infants més petits d’un any ingressats als hospitals de Catalunya i reduirà les despeses derivades de la pèrdua de producte.

Sistema de monitoratge de la perfusió intestinal en cirurgies colorectals per a la millora de la qualitat de vida del pacient i la prevenció dels riscos quirúrgics associats

 • Líder clínic: Xavier Serra
 • Subvenció: 218.738,35 €

La cirurgia de còlon i de recte augmenta en els països desenvolupats. Una de les complicacions freqüents en aquest tipus d’intervencions és la dehiscència de sutura, que acostuma a ser fruit d’una mala vascularització de l’anastomosi.

El projecte de la Corporació Sanitària Parc Taulí es basa en el desenvolupament d’un sistema objectiu i fiable, que permet al cirurgià identificar les zones amb menys probabilitat de patir una dehiscència de sutura. Aquest sistema s’integra en la torre de laparoscòpia, es basa en l’espectrometria de la llum infraroja captada a través del laparoscopi i utilitza la intel·ligència artificial.

L’avaluació de la vascularització intestinal intraoperatòria millorarà la seguretat dels pacients i reduirà les despeses associades a l’atenció d’aquesta complicació quirúrgica.

Transformació digital del sistema de triatge d’urgències hospitalàries aplicant Intel·ligència Artificial

 • Líder clínic: Gilberto Alonso
 • Subvenció: 206.164,00 €

El sistema sanitari públic estableix diferents recursos i circuits per tal de donar resposta a la demanda d’atenció immediata de la ciutadania. Aquesta demanda es concreta en situacions que requereixen una resposta assistencial diferent: des de les situacions amb risc vital per a la persona afectada fins a demandes d’urgències lleus.

La Corporació Sanitària Parc Taulí proposa un nou sistema digital d’avaluació de símptomes (AS) per prioritzar l’atenció als pacients en funció del seu nivell d’urgència, així com la posada en marxa d’una unitat assistencial de resolució avançada. El model d’atenció es basa en un sistema de triatge mitjançant la intel·ligència artificial, que classifica els pacients en 5 nivells d’urgència.

La implantació d’aquest projecte reduirà el temps d’espera dels pacients en els serveis d’urgències hospitalàries, facilitarà la presa de decisions dels professionals sanitaris que treballen en aquest àmbit, suposarà un estalvi econòmic global, i millorarà la qualitat i la seguretat del servei.

Projecte Crític – ContAs: Millora de l’atenció als malalts crítics mitjançant una assistència precoç per a l’Hospital Universitari de Bellvitge i el Consorci Parc Taulí

 • Projecte col·laboratiu coordinat per: Institut Català de la Salut
 • Líder clínic del Parc Taulí: Ana Ochagavía
 • Subvenció concedida al Parc Taulí: 686.467,16 €

L’objectiu del projecte és millorar la qualitat, la seguretat i la variabilitat de l’atenció dels pacients crítics, mitjançant l’assistència precoç i continuada, que integri els diferents sistemes de monitoratge i informació clínica actualment disponibles en una eina de suport a la presa de decisions clíniques.

El terme “UCI estesa” es refereix a un sistema organitzatiu innovador basat en dos elements: la col·laboració de tot l’equip mèdic i d’infermeria, tant de la unitat de cures intensives (UCI) com d’altres àrees, en la identificació i la cura del pacient crític durant l’hospitalització, i el suport tecnològic per a la detecció precoç i el seguiment de pacients amb risc de deteriorament clínic greu abans del seu ingrés a l’UCI.

El projecte implementarà: un sistema d’alerta precoç que permeti la detecció i valoració d’un pacient amb risc d’empitjorament greu, codis d’actuació en malalties “temps dependents”; i un seguiment dels pacients crítics abans i després de l’ingrés a l’UCI.

Crític–ContAs contribuirà a la reducció de la mortalitat, dels ingressos i reingressos a l’UCI, i dels costos que derivats.

Unitat d’Excel·lència en Diabetis

 • Projecte col·laboratiu coordinat per: Hospital Sant Joan de Déu
 • Líder clínic del Parc Taulí: Jacobo Pérez
 • Subvenció concedida al Parc Taulí: 680.421,50 €

La iniciativa planteja un nou model assistencial de diagnòstic i tractament de la diabetis infantil de tipus 1 per millorar els resultats en salut (outcomes).

Aquest model se centra en una atenció de medicina personalitzada, l’aplicació de la tecnologia disponible de manera optimitzada, concretament els difusors subcutanis continus de glucosa (ISCI) o bombes d’insulina, i en la introducció d’una nova plataforma de seguiment que inclogui 10 diversos paràmetres de control (hemoglobina glicosilada HbA1C, hipoglucèmies greus, cetoàcids diabètics, i paràmetres relacionats amb l’experiència del pacient).

La implementació del projecte permetrà avançar en el concepte real de  telemedicina o medicina a distància, imprescindible en una malaltia crònica com la diabetis de tipus 1 per tal de substituir consultes presencials, sessions en hospital de dia, hospitalitzacions o visites a urgències per un model basat en la comunicació virtual.

end faq

RIS3CAT

Comunitats RIS3CAT

3DBONT (Comunitat TEC-SALUT)

El projecte “3DBONT – Biòpsia 3D per Tomosíntesi”, te com a objectiu desenvolupar un prototip d’una taula de prono de biòpsia per realitzar exploracions de càncer de mama amb la tècnica de mamografia per tomosóntesi. Aquest sistema permetrà realitzar biòpsies en temps real evitant els errors de mostreig, major eficàcia en la captura de fotons, menor soroll elèctric i alta resolució, facilitant imatges menys difuses, major contrast i una menor dosi de radiació 50 vegades menor que els sistemes convencionals.

Des del CCSPT, es treballa aportant especificacions per a la nova tecnologia de processament d’imatge i el desenvolupament dels algoritmes de reconstrucció de les imatges obtingudes, que permetrà la realització de les validacions un cop fabricat el primer prototip.

 • Coordinador de la comunitat: LEITAT
 • Entitat líder del projecte: IDNEO/FICOSA
 • Investigadors Principals CCSPT: Melcior Sentís i Josep Fernández
 • Cost subvencionat acceptat: 481.601,26 euros
 • Ajut FEDER concedit (50%): 240.800,63 euros
 • Durada: 7 de juliol de 2016 - 15 d’abril de 2020
 • Consorci: IDNEO Technologies SL, Institut de Física i Altres Energies (IFAE), Centro Nacional de Microelectrónica (CNM), Baldomero Ventura SL, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)

INNOBRAIN (Comunitat NEXTHEALTH)

El projecte “INNOBRAIN - Noves tecnologies per a la Innovació en Rehabilitació i Estimulació Cognitiva”, té com a objectiu el desenvolupament d’una plataforma de rehabilitació neurocognitiva basada en estratègies d'interacció multi-tàctil per optimitzar la interacció persona-ordinador en rehabilitació cognitiva i investigar en l’àmbit de les TIC i tecnologies e-Health en l’estimulació i rehabilitació neurocognitiva de persones amb deteriorament o dèficit cognitiu.

Des del CCSPT es treballa l’aplicació de les TIC en rehabilitació, monitoritzant a l’usuari a nivell conductual i neurobiològic a temps real realitzant activitats de la vida diària de manera virtual. Paral·lelament, s’està desenvolupant estratègies d’interacció multi-tàctil, tecnologies d’intel·ligència artificial i vídeos interactius que seran validats de manera clínica fent un seguiment de la rehabilitació en pacients amb DCA, esquizofrènia, trastorn bipolar i demència.

 • Coordinador de la comunitat: Biocat
 • Entitat líder del projecte: Institut Guttmann
 • Investigadors Principals CCSPT: Diego Palao i Narcís Cardoner
 • Cost subvencionat acceptat: 110.301,10 euros
 • Ajut FEDER concedit (50%): 55.150,55 euros
 • Durada: 02 de gener de 2017 - 31 de desembre de 2019
 • Consorci: Institut Guttmann, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGi), Fundació Salut i Envelliment UAB, Institut d’investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), Centre de Visió per Computador (CVC-UAB), Starlab Barcelona, Sky & Earth. EURECAT, ICA, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

QuirofAM (Comunitat LLAVOR 3D)

L’objectiu general del projecte “QuirofAM - Recerca en AM/I3D a la indústria de salut per ala millora de la pràctica quirúrgica” és la transformació de la pràctica quirúrgica mitjançant la incorporació de la Fabricació Additiva (FA) a tres nivells: models d’assaig quirúrgic, guies i implants per reconstrucció i implants bioactius per a la regeneració de teixits.

El CCSPT aporta la capacitat tecnològica per fer millores en el punt bàsic d’eines de disseny per modelar digitalment teixit viu, participant en la recerca i desenvolupament de nous algoritmes de segmentació i de conversió necessaris per poder imprimir estructures anatòmiques de pacients a partir de les seves exploracions de TAC i RM. Disposar de programari que faci viable materialitzar en format STL dades sobre teixits vius d’alta complexitat.

 • Coordinador de la comunitat: LEITAT
 • Entitat líder del projecte: Fundació CIM
 • Investigador Principal CCSPT: Josep Fernández
 • Cost subvencionat acceptat: 297.923,46 euros
 • Ajut FEDER concedit (24,16%): 71.968,42 euros
 • Durada: 01 de gener de 2018 - 31 de desembre de 2020
 • Consorci: Fundació CIM, AVINENT, Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Institut Químic de Sarrià (IQS), TRACTIVUS, LEITAT, RICOH, VECMEDICAL, Fundació Sant Joan de Déu (FSJD), Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)

end faq

PECT Sabadell

VALLÈS INDUSTRIAL: Innovació i disseny de la indústria europea

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial a Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès

L’objecte d’aquest Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) és la determinació d’una estratègia i un pla operatiu consensuat pels ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, la Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT), la Fundació Eurecat, la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal d’aconseguir major competitivitat econòmica global en el Vallès, mitjançant l’especialització del mateix en l’àmbit del disseny i la innovació en sistemes industrials.

Els objectius principals d’aquest pla són els següents:

 • el posicionament del Vallès com a impulsor especialitzat de la innovació i el disseny en els sistemes Industrials;
 • el foment de la cultura innovadora i emprenedora i el suport a la descoberta de noves tecnologies, nous productes i serveis;
 • l’aposta per l’especialització de les empreses i dels perfils ocupacionals a través de la formació i orientant la seva innovació cap a la cobertura de les necessitats del territori.

Un Vallès que basa el seu model de competitivitat i desenvolupament territorial en seguir liderant la indústria innovadora catalana, impulsant-la globalment a través d’un ecosistema innovador amb participació col·laborativa dels agents i especialitzant-la precisament en aquesta funció transversal de disseny i innovació que necessiten tots els àmbits industrials per créixer.

Parc Taulí – Operació “Disseny i innovació en l’envelliment actiu”

Durant aquest últims anys la voluntat de reforçar els llaços comunitaris entre les persones i satisfer les necessitats col·lectives amb dimensió social i/o mediambiental ha fet que es duguin a terme noves formes de gestionar necessitats socials diverses que impliquen processos d’apoderament comunitari i que promouen formes alternatives de consum, de treball, de producció, i de relació.

Dintre del sector salut, en consonància amb les orientacions de l‘OMS i la UE, Catalunya s’ha compromés a desenvolupar en els propers anys una estratègia pròpia per fomentar un envelliment actiu i saludable, és a dir, per optimitzar, per a totes les persones sense discriminacions, les seves oportunitats de salut física, social i mental, de participació activa en la societat i de seguretat, amb l’objectiu final de gaudir d’una bona qualitat de vida i independent a mesura que envelleixen.

El treball conjunt entre empreses, Parc Taulí, serveis socials i ESDI suposarà crear sinèrgies que potenciin la transferència tècnologica al parc empresarial i industrial del Vallès, per tal de crear nous productes encarats a la millora de l'envelliment actiu i salut de la població de gent gran.

Objectius de l’operació:

 • Dinamització al territori d'un espai de trobada entre les empreses, professionals del disseny, i el usuari del producte o servei, per tal de innovar en el disseny i fabricació d’equipament i en el desenvolupament de serveis per l’envelliment saludable i actiu. -GENT GRAN LAB-
 • Desenvolupament d’un sistema d’identificació de necessitats, motivacions i interesos dels diferents agents implicats.
 • Potenciació de sinergies per a la creació i avaluació de propostes de nous productes i serveis per l’envelliment saludable i actiu.
 • Realització de proves pilots d’alguna de les idees desenvolupades.
   

end faq

ISCIII i Ministeri


Els següents projectes han estat cofinançats pel FEDER - Fondo Europeo de Desarrollo Regional:

PI18/00734 - Efecto del tratamiento con hormona de crecimiento sobre la conectividad cerebral y la estructura de las áreas relacionadas con el tono muscular en adultos con síndrome de Prader-Willi

 • Investigador Principal: Dra. Assumpta Caixas Pedragos
 • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 177.870,00 €

El síndrome de Prader-Willi (SPW) es una enfermedad genética asociada a déficit de hormona de crecimiento (GH), hipotonía de origen central e hiperfagia con riesgo de obesidad grave. El tratamiento con GH en el paciente adulto, no está bien establecido en las guías del SNS. Nuestro grupo tiene experiencia en el estudio de conectividad cerebral en este tipo de pacientes en relación a la saciedad. Hasta el momento no hay evidencia del efecto de la GH sobre la hipotonía central (áreas cerebrales implicadas en el mantenimiento del tono muscular).

El objetivo principal es estudiar estas áreas antes y al año del tratamiento con GH.

Metodología: Resonancia Magnética estructural y funcional en 30 pacientes con SPW adultos antes y después de GH, en comparación con un grupo control.

Resultados esperados: El grupo de SPW mostrará conectividad funcional y estructural alterada en las áreas que controlan el tono muscular y mejorará después del tratamiento con GH. Estos cambios favorables y la ausencia de efectos secundarios graves ayudarán a justificar el uso de este tratamiento y su inclusión en las guías de práctica clínica del SNS para el manejo de este síndrome en la edad adulta.

PI18/01118 - Respuesta inflamatoria del tejido subcutáneo humano a los sensores de glucosa: impacto en la calidad de la medida

 • Investigador Principal: Dra. Mercedes Rigla Cros
 • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 62.920,00 €

Los sensores de glucosa, elementos fundamentales en el manejo actual de la diabetes, al estar insertados durante días en el tejido subcutáneo, provocan una reacción inflamatoria que condiciona su duración efectiva y la calidad de la medida. Estudios iniciales en modelos animales apuntaban al papel protagonista de los macrófagos, células que consumen oxígeno y glucosa, en el compromiso funcional de los sensores. Hemos demostrado recientemente, por primera vez en humanos, que la magnitud del acúmulo de macrófagos alrededor del sensor pasados 7 días tiene relación con el error en la medida de glucosa.

El objetivo del estudio que proponemos es doble: por un lado, reproducir la metodología empleada en sensores similares de mayor duración (14 días) y, por otro, caracterizar la respuesta inflamatoria y su impacto en la fiabilidad en sensores implantables de 180 días de duración que incorporan dexametasona para inhibir esta respuesta y en los que igualmente está descrita una clara variabilidad interindividual en la supervivencia funcional del sensor.

PI18/00036 - Biomarcadores centrales y periféricos de respuesta antidepresiva: Estudio translacional entre pacientes con trastorno depresivo resistente al tratamiento y modelo de depresión en rata

 • Investigador Principal: Dr. Narcis Cardoner Alvarez
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 208.120,00 €
La falta de biomarcadores de diagnostico y tratamiento en los trastornos depresivos es una limitación critica para su abordaje clínico. El análisis de los antidepresivos de acción rápida se ha postulado como una estrategia prometedora para identificar nuevos biomarcadores validos. En este contexto, nuestro grupo propone la terapia electro convulsiva (TEC), el tratamiento clínico más rápido y efectivo para la depresión resistente al tratamiento (DRT), como un modelo para el estudio de biomarcadores. El presente estudio utiliza un abordaje traslacional, basado en el análisis de cambios cerebrales y expresión de proteínas, en 1) una cohorte de pacientes con DRT tratados con TEC, 2) una cohorte de pacientes con DRT tratados con antidepresivos convencionales y 3) en un modelo de depresión en ratas, tratado con electroshock (ES). Se analizaran las proteínas sanguíneas y se recopilaran datos de neuroimagen. Se calcularan las diferencias en neuroimagen y los datos proteomicos en comparación con un grupo de control sano, y entre la línea de base y posterior al tratamiento en pacientes tratados con TEC. Los resultados se incluirán en un análisis de componentes independientes paralelos (PICA) para identificar proteínas que están asociadas con cambios cerebrales. Posteriormente, se analizara la expresión de estas proteínas en la sangre y en el tejido cerebral de ratas tratadas con ES. Finalmente, estos cambios se evaluaran en una cohorte independiente de pacientes con DRT tratados con fármacos antidepresivos, para analizar la posible generalización de estos biomarcadores en otras estrategias de tratamiento.

PI18/01843 - Estrés y experiencias psicóticas en población adolescente: una aproximación epidemiológica, clínica y experimental

 • Investigador Principal: Dr. Javier Labad Arias
 • Dotación hasta la tercera anualidad: 87.120 ,00 €

OBJETIVOS: Realizar un proyecto con un abordaje epidemiológico, clínico y experimental del estudio de los factores asociados a experiencias psicóticas en población adolescente con un especial énfasis en los sesgos cognitivos. Valorar si los factores clínicos y biológicos relacionados con el estrés se asocian a experiencias psicóticas o criterios de estados mentales de alto riesgo (EMAR). Explorar mediante un ensayo clínico piloto si una intervención psicoterapéutica grupal sobre habilidades sociales y meta cognición puede ser implementable para reducir los sesgos cognitivos y experiencias psicóticas en adolescentes.

MÉTODOS

 • Fase 1. Estudio epidemiológico. Muestra de adolescentes (cohorte de nacidos en 2004; 15-16 años; 2490 estudiantes en Sabadell). Cuestionarios on-line para determina experiencias psicóticas (CAPE), sesgos cognitivos (CBQ) y consumo de cannabis y otros tóxicos.
 • Fase 2. Estudio clínico seleccionado sobre muestra anterior. N= 270 (180 adolescentes con experiencias psicóticas + 90 adolescentes sin estas experiencias). Evaluación de adolescentes con experiencias psicóticas con la CAARMS para diagnosticar EMAR. Comparación de 3 grupos (no experiencias vs experiencias psicóticas no EMAR vs EMAR) en una serie de variables clínicas (habilidades neurocognitivas y cognición social con la CANTAB; antecedentes de maltrato infantil [CTQ]; eventos estresantes; biomarcadores de estrés [cortisol, prolactina, factores inflamatorios en suero; cortisol en saliva y cabello]).
 • Fase 3. Ensayo clínico piloto. Selección de 40 participantes del grupo EMAR para realizar, de forma aleatorizada, una intervención estructurada sobre habilidades sociales y entrenamiento meta cognitivo (MOSST). Evaluación posterior de parámetros clínicos (experiencias psicóticas, sesgos cognitivos, neurocognición y cognición social, estrés percibido, biomarcadores de estrés).

PI18/00677 - Tratamiento combinado con terapia celular y anticoagulantes para el tratamiento de la lesión pulmonar aguda.

 • Investigador Principal: Dr. Antonio Artigas Raventós
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 111.320,00 €
El síndrome de distres respiratorio agudo (SDRA) es el resultado de una insuficiencia respiratoria aguda que se asocia con una elevada morbi-mortalidad sin un tratamiento específico. Los pulmones de los pacientes con SDRA se caracterizan por presentar una respuesta inflamatoria aguda y una activación de la coagulación. Evidencias recientes muestran los efectos beneficiosos de las terapias celulares y la nebulización de anticoagulantes en la lesión pulmonar aguda (LPA) gracias a su acción en distintas vías fisiopatologicas de esta enfermedad. La combinación de ambos tratamientos podría representar una mejoría para el tratamiento del SDRA. El objetivo principal de este proyecto novedoso es determinar el potencial terapéutico de una terapia celular combinada con antitrombina III (ATIII) en la LPA. Se analizara el efecto de las células madre mesenquimales, células alveolares tipo II o sus medios condicionados junto con la administración de ATIII, a nivel in vitro e in vivo en la LPA inducida por HCl/Lipopolisacarido. La acción en distintas vías fisiopatologicas del SDRA potenciara su efecto beneficioso modulando la respuesta inflamatoria y pro coagulante y mejorando la reparación tisular.

PI18/00460 - Toma de decisiones compartidas y satisfacción con el proceso diagnóstico-terapéutico en el contexto del programa de cribado de cáncer colo-rectal . Estudio CyDExSA.

 • Investigador Principal: Dra. Anna Selva Olid
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 45.980,00 €

Estudio multicéntrico de métodos mixtos a partir de tres subestudios cuyos objetivos son: 1) Conocer la experiencia, satisfacción y participación en la toma de decisiones de los participantes en el programa de cribado de cáncer colo-rectal (CCR) con un resultado positivo en el test de sangre oculta en heces (TSOH) respecto al proceso de cribado. 2) Evaluar la experiencia, satisfacción y la participación en la toma de decisiones durante el proceso diagnóstico-terapéutico de los pacientes diagnosticados de CCR a través del programa.

Metodología: Subestudio1- Desarrollo de un cuestionario para medir la experiencia y satisfacción de los participantes con TSOH positivo respecto al proceso de cribado: revisión de alcance, desarrollo del cuestionario y prueba piloto con una muestra de participantes. Subestudio2: estudio transversal multicéntrico (3 hospitales) para conocer la participación en la toma de decisiones, la experiencia y satisfacción de los participantes con TSOH positivo en relación al proceso de cribado y al proceso diagnóstico-terapéutico del cáncer. Se incluirán 850 participantes con TSOH positivo, se clasificarán según su diagnóstico final (falsos positivos del TSOH; pólipos; CCR) y los resultados se compararan entre grupos. Las variables de interés se medirán mediante cuestionarios auto administrados: collabo RATE, SDM-Q-9, OUT-PATSAT35 y el cuestionario desarrollado en el subestudio1. Subestudio3:estudio cualitativo para conocer en profundidad la percepción y vivencia experimentada por los participantes con TSOH positivo. Utilizaremos una metodología fenomenológica, realizaremos grupos de discusión y entrevistas individuales y realizaremos un análisis temático del contenido. Los resultados de este proyecto permitirán identificar áreas de mejora para conseguir una atención realmente centrada en las personas.

PI18/00934 - Impacto de la Infección respiratoria viral sobre el microbioma de eje intestino-pulmón en la Fibrosis Quística

 • Investigador Principal: Dr. Eduard Monso Molas
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 208.120,00 €

OBJETIVOS: Estudiar en la Fibrosis quística (FQ) el impacto de la infección respiratoria vírica en el microbioma bacteriano respiratorio e intestinal:1) Analizar la composición del microbioma en la FQ estable, 2) Determinar los cambios del microbioma asociados a la infección vírica respiratoria, y la patogenicidad ligada a estos cambios. 3) Determinar la persistencia temporal de las modificaciones del microbioma, después de una infección vírica. 4) Identificar los cambios en el patrón inflamatorio respiratorio asociados a la infección vírica, y su relación con la composición del microbioma.5) Determinar la correlación entre el microbioma y la evolución de la enfermedad después de una infección vírica y 6) Identificar la información que aporta el análisis del viroma respiratorio, en estabilidad y en exacerbación por infección vírica, adicional a la virología convencional. Secundarios: Comparar el microbioma bacteriano de vía aérea supra glótica (lavado nasal, aspirado oro faríngeo) e infra glótica (esputo) en situación de estabilidad y durante la exacerbación por infección vírica.

METODOS: Se creará una cohorte de pacientes FQ en las consultas de pediatría y adultos. Se recogerán mensualmente muestras de aspirado nasal (N), aspirado oro faríngeo (OP), esputo (E) y heces (H) en estabilidad (Septiembre-Abril). El mismo set de muestras se recogerán en el momento de la exacerbación vírica y en las 3 semanas posteriores. Se determinará el microbioma por microbiología convencional y amplificación y secuenciación de 16S rRNA. La meta genómicas funcional y resistoma se determinará mediante secuenciación shotgun. Los virus respiratorios se identificarán mediante nested-PCR y lectura en microarray y estudios de viroma por secuenciación Shotgun, además se determinarán marcadores de respuesta inmune (IL1b, IL8, IL12, IL17,EN) (LUMINEX, ELISA). Finalmente, todos los datos se integrarán mediante biología de sistemas.

PI18/01086 - Bartonelosis: una zoonosis emergente con espectro clínico cambiante. Estudio en humanos, animales de compañia y vectores.

 • Investigador Principal: Dra. M. Esperanza Anton Nieto
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 77.440,00 €

Durante los últimos años, el conocimiento sobre Bartonella ha aumentado notablemente. Hasta los años noventa se habían descrito muy pocas especies. Sin embargo, gracias a mejoras en técnicas moleculares y de cultivo, ha aumentado considerablemente el número de especies descritas en los últimos años. Asimismo, también se ha descrito mayor variabilidad de manifestaciones clínicas y una mayor complejidad en su epidemiología, con informaciones aun por elucidar respecto al papel de algunos reservorios y posibles vectores como la garrapata. Por otro lado, desde el punto de vista del diagnóstico microbiológico, las técnicas de cultivo y de biología molecular han mejorado sustancialmente, por lo que poseemos herramientas muy potentes para el estudio clínico y epidemiológico de estas infecciones.

El objetivo de este proyecto es estudiar la presencia de Bartonella en vectores, animales de compañía (perros y gatos) y humanos (pacientes con clínica o personas con factores de riesgo de infección) y la relación epidemiológica entre ellos así como confirmar el aumento de su incidencia y del espectro clínico.

Se estudiaran muestras humanas, de animales de compañía y de vectores. Se aplicarán distintas técnicas para detectar la presencia de Bartonella (Tick-Borne Bacteria Flow Chip, inmunohistoquímica y cultivo enriquecido) y se identificaran las especies detectadas mediante secuenciación. Se describirán las características clínicas y epidemiológicas de los casos confirmados.

PI18/01907 - Validez de los marcadores fisiopatológicos de la disnea como descriptores de severidad en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

 • Investigador Principal: Dr. Manuel Luján Torné
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 18.150,00 €

El objetivo general del estudio es comprobar la validez del acoplamiento neuroventilatorio y la sincronía toracoabdominal como marcadores fisiopatológicos de la disnea y determinar el grado de correlación de estos con el FEV1 y su importancia como descriptores de la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). De manera específica, para establecer el desacoplamiento neuroventilatorio, se emplearán sensores no invasivos como el electromiograma para esternal para determinar el inicio de la activación eléctrica de los músculos respiratorios, junto con un neumotacógrafo que determinará el inicio mecánico de la inspiración.

Asimismo se medirá el grado de asincronía toracoabdominal como subrogado del grado de resistencia de las vías aéreas mediante pletismografía de inductancia y tratamiento de señal automatizado a través del cálculo del ángulo de fase en la gráfica bidimensional de desplazamiento torácico frente a desplazamiento abdominal (figuras de Lissajous). Dichos parámetros (acoplamiento neuroventilatorio y sincronía toracoabdominal) se estudiarán en situación basal, durante esfuerzo en cicloergómetro y bajo ventilación no invasiva. Se correlacionarán con los parámetros clínicos (disnea medida por escala de Borg) y funcionales (espirometría forzada) habituales en la práctica clínica.

SMARTVENT - Uso de algoritmos sobre señales fisiológicas para personalizar la atención al paciente crítico sometido a ventilación mecánica

 • Investigador Principal: Dr. Lluís Blanch Torra
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 217.554,27 €
 • Expediente: RTC-2017-6193-1
Describir con precisión la incidencia de los diferentes tipos de asincronías paciente-ventilador e interacciones deficientes en pacientes hipoxémicos con VM, incluidos aquellos con SDRA, y evaluar su asociación con el pronóstico (duración de la VM, mortalidad). Los análisis mutivariantes que toman el pronóstico como la variable dependiente y cada tipo de asincronía como una variable independiente explorarán la fortaleza de las asociaciones después de un ajuste para múltiples factores de confusión.

PT17/0005/0024 - RED DE INNOVACION EN TECNOLOGIAS MÉDICAS Y SANITARIAS.

 • Investigador Principal: Dr. Lluís Blanch Torra
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 213.510,00 €

Estos más de 10 años trabajando en la consolidación del modelo de innovación implementado en el Instituto Parc Taulí nos ha llevado a plantear en este momento nuevos objetivos focalizados en la aceleración de los proyectos, las transferencias y su llegada al mercado y la ampliación del alcance del modelo incluyendo las metodologías de trabajo necesarias para dar respuesta a la innovación en procesos y a la adopción de los procesos de compra pública innovadora por parte de las estructuras del hospital en favor de la compra de nuevas tecnologías que aporten mayor eficiencia.

Estos son nuestros principales retos fruto del compromiso institucional con la innovación que está presente en muchos aspectos y que se definen en el plan estratégico vigente actualmente (periodo 2015-2019). Este plan estratégico contempla tres grandes ejes estratégicos:

 1. Crecimiento a través de la integración de investigadores y grupos de las entidades integrantes del Instituto, la internacionalización, la potenciación de la investigación en red, el impulso de la investigación clínica y la captación de talento.
 2. Dotar al Instituto del modelo organizativo de los Institutos de Investigación Sanitaria como medio para maximizar la eficiencia, implantando de forma paulatina los diferentes planes e indicadores exigidos y adaptando las estructuras y registros de actividad.
 3. Adecuación de las estructuras de gestión a las necesidades de impulso de la INNOVACIÓN como elemento diferenciador en el marco de una estrategia de especialización y de generación de impacto social y económico en el territorio.

En este último eje nos centraremos para construir nuestra propuesta de trabajo en ITEMAS para el próximo periodo alineada con la estrategia del Instituto, y que se desarrollará con los siguientes objetivos concretos:

 1. Dinamizar, desarrollar e implantar la innovación en procesos.
 2. Aceleración de la llegada de producto al mercado y su traslación a la clínica, potenciando su traslación al tejido asistencial y productivo, maximizando el impacto en el territorio.
 3. Incentivar la generación de nuevas oportunidades de innovación (plan comunicación, diseminación de resultados,...).
 4. Incrementar el número de proyectos transferidos al mercado y/o implementados en el sistema de salud.
 5. Participación activa en los grupos de trabajos definidos por la plataforma Itemas.
   

PI17/01712 – Impacto de la detección y tratamiento precoz de las gestantes portadoras asintomáticas de vaginosis bacteriana, en la tasa de parto pretérmino.

 • Investigador Principal: Dra. Agueda Rodriguez Vicente
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 5.626,00 €

OBJETIVO: Evaluar el impacto de la detección y tratamiento de la vaginosis bacteriana en el primer trimestre de la gestación, en la tasa de parto pretérmino de la población general de gestantes.

MÉTODOS: Ensayo clínico randomizado fase IV a doble ciego, multicéntrico nacional.

Sujetos: Gestantes de la población general portadoras asintomáticas de vaginosis bacteriana (criterios de Nugent ≥ 4) en el primer trimestre de la gestación.

Criterios de inclusión: Gestaciones únicas < 15 semanas, sin síntomas sugestivos de vaginosis bacteriana.

Criterios de exclusión: Gestación múltiple, síntomas sugestivos de vaginosis bacteriana, patología fetal o materna presente en primer trimestre susceptible de interrupción de la gestación.

Intervención: Las pacientes portadoras asintomáticas de vaginosis bacteriana (criterios de Nugent ≥ 4 ), serán asignadas a una de las dos ramas del estudio de manera aleatoria a: Grupo Estudio: clindamicina oral 300 mg/12h 5 días y Grupo Placebo: cápsulas conteniendo placebo con idénticas características y posología. La randomización será centralizada online y gestionada por la CTU del Hospital Clínic de Barcelona.

RESULTADO PRINCIPAL: Gestación pretérmino <34 y <37 semanas.

RESULTADOS SECUNDARIOS: Gestación pretérmino <32 y <28 semanas y pérdidas de segundo trimestre (≥ 15-<24 semanas).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2020, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

PI17/01205 – Predictores clínicos y biomarcadores de las tentativas de suicidio en pacientes del Código Riesgo Suicidio de Cataluña (CRS).

 • Investigador Principal: Dr. Diego J. Palao Vidal
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 106.480,00 €

ANTECEDENTES: El suicidio es la principal causa de mortalidad por causa violenta. En 2014, el Dept. Salud de Cataluña implementó el Código Riesgo de Suicidio (CRS), un programa de intervención en casos de alto riesgo de suicidio, con cobertura geográfica completa desde 2016. OBJETIVOS: A) estimar la incidencia poblacional de la tentativa y de repetición de tentativa de suicidio; B) identificar los factores clínicos, demográficos, psicométricos, neuropsicológicos y biológicos y la respuesta de estrés (marcadores psiconeuroendocrinos, de inflamación, genéticos y de neuroimagen) en las tentativas de suicidio; y C) evaluar la efectividad y el coste del programa Código Riesgo Suicidio (CRS). METODOLOGÍA: El SUBPROYECTO 1: estudio longitudinal de la cohorte dinámica de individuos registrados en el CRS (n esperada=10.000). Las variables provienen del registro CRS y de la vinculación con los registros sanitarios y de mortalidad (programa PADRIS). Estimará: la incidencia poblacional de tentativa suicida; la incidencia de repetición de tentativa suicida en el CRS; los factores de riesgo basales de la repetición de tentativa suicida; y la eficacia (muertes evitadas); y los costes del programa CRS. El SUBPROYECTO 2 es un estudio de sub-cohortes clínicas de una muestra de pacientes hospitalarios del programa CRS (n=900), evaluados clínicamente (variables neuropsicológicas, marcadores psiconeuroendocrinos, de inflamación, genéticos y de neuroimagen), seguidos 18 meses y comparados con grupos de control (repetidores vs no repetidores y sanos).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2020, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

PI17/02102 – Colonización intestinal por bacterias multiresistentes en migrantes. Prevalencia, factores de riesgo y asociación con la composición y diversidad del microbioma intestinal.

 • Investigador Principal: Dr. Oriol Gasch Blasi
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 64.130,00 €

Estudios transversales han descrito en migrantes tasas de colonización por bacterias multirresistentes (BMR) superiores de las observadas en la población autóctona. Objetivos: (1) Evaluar la prevalencia de colonización intestinal por enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (EBLEE), de carbapenemasas (EPC) y enterococo resistente a vancomicina (EVR) en personas procedentes de países extraeuropeos. (2) Estudiar el linaje genético de las BMR aisladas y las enzimas implicadas en su resistencia antibiótica (3) Analizar los factores de riesgo para colonización por BMR (4) Estudiar la existencia de asociaciones entre colonización por BMR y la composición y diversidad del microbioma intestinal. (5) Estudiar los factores relacionados con la persistencia en la colonización tras la llegada a nuestro país. Metodología: Estudio trasversal multicéntrico con participación de cuatro centros de atención primaria y dos servicios de enfermedades tropicales. Inclusión de sujetos migrantes durante el primer trimestre tras su llegada a España. Recogida de datos epidemiológicos. Cribado mediante frotis rectal para la detección de BMR. Incubación y siembra en medios cromogénicos selectivos. Identificación por MALDITOF MS (MALDI-Biotyper®) y sensibilidad antibiótica por microdilución (MicroScan®). Se estudiarán por PCR los genes de resistencia de los aislamientos de EBLEE, EPC i EVR. Genotipado por electroforesis por campo pulsado y una selección representativa de los aislamientos también se estudiará por MLST. Se realizará análisis de microbioma bacteriano mediante amplificación y secuenciación del gen 16S rRNA. A los 6 meses, nueva recogida de datos epidemiológicos y cribado de los sujetos con alguna muestra positiva para BMR en el primer cribado. Análisis de factores de riesgo para colonización y para persistencia de colonización mediante modelos de regresión logística.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2020, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

PI17/01564 – Estudio de la patogenia de la infección por Helicobacter pylori en organoides gástricos humanos.

 • Investigador Principal: Dr. Xavier Calvet Calvo
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 92.202,00 €

Introducción: Helicobacter pylori es el principal agente causal de las enfermedades gástricas y el principal factor de riesgo en el desarrollo del adenocarcinoma gástrico. Los estudios in vitro con este patógeno utilizan líneas celulares tumorales como modelo de infección. Sin embargo estas líneas celulares no presentan una fisiología celular normal, ni son representativas del epitelio gástrico integral. Recientemente se ha establecido un sólido y casi inmortal modelo de organoide gástrico humano (OGH). Basándose en la histología y en la expresión de marcadores, este modelo mantiene muchas de las características de su respectivo tejido de origen. El OGH es una herramienta muy valiosa para estudiar la respuesta epitelial a la infección por H. pylori. Utilizaremos este método para generar organoides en los diferentes estadios de la infección que llevan al cáncer gástrico.

Objetivos: Investigar, mediante el uso de organoides el perfil morfológico y de expresión génica 1) de organoides obtenidos de biopsias de pacientes sin infección de antro y cuerpo e infectados posteriormente con H. pylori 2) obtenidos de pacientes con gastritis crónica, lesiones gástricas preneoplásicas (atrofia, metaplasia) y cáncer gástrico. Estos resultados pueden ser utilizados para predecir el potencial carcinogénico de H. pylori y para la predicción de la cascada de Correa (gastritis crónica, lesiones preneoplásicas y cáncer gástrico).

Métodos: Generaremos organoides a partir de biopsias gástricas humanas de antro y de cuerpo provenientes de pacientes dispépticos sin H.pylori y los infectaremos con cepas virulentas y no virulentas de dicha bacteria. Además generaremos organoides a partir de pacientes con: i) infección ii) metaplasia iii) cáncer gástrico. Evaluaremos la respuesta a la infección en base a cambios morfológicos, citocinas y expresión génica (RNAm /miRNA). Los resultados se correlacionarán con los hallazgos clínicos, microbiológicos e histopatológicos.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2020, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.
 

DT17/00024 – Desarrollo de herramientas tecnológicas 4.0 e "Internet de las cosas" en beneficio de la humanización y la rehabilitación en el paciente crítico.

 • Investigador Principal: Dr. Lluís Blanch Torra
 • Dotación económica hasta la tercera anualidad: 70.400,00 €

Las secuelas psicológicas, cognitivas y físicas de la enfermedad crítica pueden verse agravadas por los altos niveles de estrés que experimentan los pacientes en el entorno de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). Actualmente es necesario replantearse la re-humanización de la asistencia con iniciativas que mejoren la relación entre pacientes, familiares y profesionales sanitarios, considerando siempre el beneficio del paciente, pero sin aumentar la carga asistencial ni los costes humanos y económicos. El objetivo general de este proyecto es desarrollar e implementar un sistema multifunción con herramientas tecnológicas 4.0 que faciliten la atención humanizada en las UCIs. Los usuarios del sistema serán tanto pacientes como familiares y profesionales clínicos, lo que permitirá complementar la evolución, acompañamiento y tratamiento médico con aspectos de humanización. Se incluirán técnicas de Realidad Virtual para la aplicación de rehabilitación física y cognitiva durante la propia estancia en la UCI y se implementaran soluciones de internet de las cosas (IoT), asegurando la interconectividad de los dispositivos en el ecosistema UCI. Finalmente, el sistema incluirá un motor de integración que permita la captura, almacenamiento y análisis de datos masivos integrables en la historia clínica, con el objetivo de generar modelos predictivos para la continua mejora asistencial.

Esta ayudas está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020 (Objetivo temático “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”; Objetivo Específico “Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes”; Actuación “Proyectos de investigación orientados al Reto de Salud, Cambio Demográfico y Bienestar”.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2019.

DT16/00060 - Sistema Inteligente para el manejo de la Diabetes Gestacional

 • Investigador Principal: Dra. Mercedes Rigla Cros
 • Dotación económica: 33.000,00 €

La diabetes gestacional es la alteración metabólica más frecuente del embarazo, afectando al menos a un 9% del total de gestaciones. Sin tratamiento, la hiperglucemia provoca complicaciones como la macrosomía, que condiciona un incremento del riesgo de lesiones en el parto, así como alteraciones metabólicas en las primearas horas de vida. Los parámetros clave para su monitorización son la glucemia de ayuno y las glucemias postprandiales. Los niveles de glucosa tienden a aumentar de manera progresiva a lo largo del embarazo y, si llegan a ser inapropiados a pesar de seguir una dieta cuantitativa y ejercicio, se necesitará tratamiento con insulina. Para garantizar que los valores de glucemia son correctos los protocolos de atención aconsejan realizar visitas con periodicidad semanal o, como máximo, quincenal, lo que supone una enorme carga de trabajo. Hemos desarrollado y probado en un estudio clínico aleatorizado una aplicación web inteligente que clasifica los datos de glucemia y genera mensajes automáticos a la paciente con propuestas de cambio de la dieta para corregir hiperglucemia y/o cetonuria y avisa a paciente y equipo asistencial si se considera probable la necesidad de iniciar tratamiento insulínico. El estudio clínico ha demostrado la seguridad, eficacia y alta satisfacción de las pacientes. El objetivo de este proyecto es adaptar la aplicación para su uso en móvil (android), integrar una medida de actividad física y adaptar y personalizar las recomendaciones de acuerdo con el nivel de actividad prescrito.

Esta ayudas está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020 (Objetivo temático “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”; Objetivo Específico “Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes”; Actuación “Proyectos de investigación orientados al Reto de Salud, Cambio Demográfico y Bienestar”.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2018.

PI16/01411 - Identificación de nuevos genes candidatos responsables del síndrome de Angelman (SA) y desarrollo de una nueva herramienta de diagnóstico

 • Investigador Principal: Dra. Miriam Guitart Feliubadalo
 • Dotación económica: 62.315,00 €

Aproximadamente el 10% de los pacientes con fenotipo SA permanecen sin diagnostico genético. Se cree que hay genes responsables del fenotipo SA todavía sin identificar. La función del gen UBE3A, responsable del SA, es compleja y es posible que un déficit en algún punto de su red molecular contribuya a las características asociadas con el SA. De hecho, muchos síndromes que muestran un fenotipo que solapa con el SA son causados por mutaciones en genes cuya función interactúa con UBE3A. Proponemos el uso de la secuenciación del exoma en 16 tríos padres-paciente para identificar nuevos genes candidatos responsables del fenotipo SA. Simultaneamente, caracterizaremos las interacciones moleculares subyacentes a fin de aumentar la comprensión de las funciones biológicas asociadas con el gen UBE3A y los fenotipos SA. La identificación de nuevos genes candidatos y vías involucradas en el fenotipo pueden conducir al diseño de nuevas terapias dirigidas. Además, se realizará una mejor descripción del fenotipo clínico y neurocognitivo asociado a las alteraciones moleculares identificadas que podrá conducir a un enfoque terapéutico diferente y por lo tanto a una mejor calidad de vida para los pacientes con SA y sus familias. Finalmente, se desarrollará un nuevo algoritmo de diagnóstico genético que incluya un panel de secuenciación de genes, entre ellos el gen UBE3A, otros genes ya conocidos que causan un fenotipo SA y los nuevos genes candidatos, para aumentar la tasa de éxito del diagnóstico molecular en aquellos pacientes que muestran un fenotipo SA. Un diagnóstico molecular precoz es decisivo para un manejo clínico óptimo y para ofrecer asesoramiento genético.

Este trabajo es financiado por el proyecto PI16/01411 integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2019.

PI16/01606 - Implementación de un “Smart Data Display” como soporte a la toma de decisiones en el paciente crítico. Aplicabilidad en la interacción paciente-ventilador y la retirada de la ventilación mecánica.

 • Investigador Principal: Dr. Lluís Blanch i Torra
 • Dotación económica: 80.465,00 €

Dada la dificultad que comporta el manejo y la interpretación de la gran cantidad de datos que se manejan en las UCI, el objetivo del proyecto es poner al servicio de personal asistencial desarrollos tecnológicos que faciliten la labor asistencial específicamente enfocadas a mejorar la interacción paciente-ventilador para reducir la incidencia de asincronías y a optimizar el momento de la retirada de la ventilación mecánica. En la ventilación mecánica (VM) el uso de un sistema experto puede aportar grandes ventajas. Las asincronías paciente-ventilador se asocian a peor pronóstico y pueden ser responsables de cambios clínicos subyacentes, entre ellos la prolongación del tiempo de VM incrementa el riesgo de complicaciones. El fracaso de extubación se ha asociado de manera significativa a una mayor incidencia de neumonía asociada al ventilador y una elevada mortalidad. El desarrollo de herramientas Smart Data Display pueden facilitar el conocimiento y la toma de decisiones y revertir positivamente en la disminución de las complicaciones. Metodología: El estudio se desarrollará en la UCI del Hospital Universitario Parc Taulí. Vamos a generar una gran base de datos recogidos de manera continua en los pacientes ingresados en UCI que requieren ventilación mecánica. Diseñaremos algoritmos que faciliten la interpretación de los mismos. En base a ello implementaremos una herramienta simple (Smart Data Display) en forma de pantalla que facilite la práctica diaria al personal asistencial y analizaremos los resultados después de esta intervención.

Este trabajo es financiado por el proyecto PI16/01606, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2019.

RD16/0016/0014 - SPANISH NETWORK FOR RESEARCH IN INFECTIOUS DISEASES (REIPI)

 • Investigador Principal: Dr. Oriol Gasch Blasi
 • Dotación económica: 8.519,00 €

La Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI) es un espacio de investigación interterritorial encuadrado dentro de la las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS), a través del "Instituto de Salud Carlos III", Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que participan veinticinco grupos de investigación de siete comunidades autónomas, procedentes del Sistema Sanitario, de la Universidad y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Los grupos que la constituyen tienen como objetivo producir conocimiento científico en el área de las enfermedades infecciosas, agrupando a microbiólogos, infectólogos e inmunólogos, vinculados a grupos de investigación básica, traslacional y clínico-epidemiológica.

Las áreas de trabajo de la REIPI son diversas, al incluir sus grupos de investigación, especialmente aquellos procedentes del Sistema Sanitario, a un número importante de investigadores. Así, la REIPI se ocupa de investigación en antimicrobianos y resistencias microbianas, de infecciones comunitarias y hospitalarias, de infecciones en pacientes inmunodeprimidos, y de las bases moleculares de la patogenia, el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones. Por otra parte, dado que el conocimiento producido tiene como vocación su traslación en último término a los pacientes, los objetivos estratégicos principales están agrupados en trece Problemas de Salud, definidos por el Comité Científico de la Red.

Este trabajo es financiado por el proyecto RD16/0001/0002, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2021, previa evaluación del ISCIII realizada al fin de la tercera anualidad.

RD16/0025/0033 - Red Española de Investigación en SIDA (RIS)

 • Investigador Principal: Dra. Gemma Navarro Rubio
 • Dotación económica: 38.500,50 €

El objetivo de la RIS es garantizar un elevado nivel de calidad de la investigación del VIH/SIDA e incentivar la mejora continua de los resultados en el Sistema Nacional de Salud, a través de la cooperación de grupos de calidad de diferentes instituciones.

Objetivos :

 • La relevancia de las mismas en el escenario actual de la investigación sobre el SIDA
 • La experiencia previa de los grupos participantes, su nivel de excelencia y capacidad competitiva a nivel internacional.
 • La posibilidad de aunar estrategias y competencias para realizar un abordaje global de estas preguntas que serían irrealizables fuera del trabajo en red

Este trabajo es financiado por el proyecto RD16/0025/0033, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2021, previa evaluación del ISCIII realizada al fin de la tercera anualidad.

RD16/0001/0002 - RED DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES CRONICAS (REDISSEC)

 • Investigador Principal: Dra. Mª Lluïsa Baré Mañas
 • Dotación económica: 109.829,50 €

REDISSEC está construida sobre tres grandes cuestiones: el reto de gestionar el fenómeno de la cronicidad, la necesidad de disponer de más y mejor información y la obligación de incrementar la capacidad investigadora en políticas y servicios sanitarios en España.

Las enfermedades crónicas (EC) son, con mucho, la principal causa de mortalidad en Europa y España, lo que representa más de dos tercios de todas las muertes. Las implicaciones económicas de tal carga de enfermedad también son notables.

A pesar de los avances recientes, la mayor parte de la atención de la salud para las EC aún se estructura en torno a las exacerbaciones agudas de la enfermedad. Por esta razón, la gestión de las enfermedades crónicas se considera cada vez más una gran preocupación para los responsables políticos e investigadores. Probablemente, los elementos que mejor configurar el entorno sanitario actual son los siguientes: la preocupación de gobiernos y sociedades sobre el creciente gasto en salud; la existencia de grandes variaciones en la práctica médica que no se explican por diferencias en la morbilidad de las poblaciones; la preocupación sobre la eficacia, seguridad y eficiencia de las nuevas tecnologías y medicamentos, y la calidad de la práctica médica y las organizaciones sanitarias; la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, junto con la promesa de su impacto en el sector de la salud; y la creciente la participación de los pacientes en las decisiones clínicas. a investigación de Servicios de Salud en España ha crecido en los últimos 20 años, principalmente en torno a pequeños grupos de investigación. Aunque se pueden destacar algunos esfuerzos previos, no fue hasta 2004 cuando la investigación en servicios de salud apareció como área de investigación prioritaria en el Plan Nacional de Investigación 2004-2007.

La capacidad de REDISSEC se basa en la experiencia previa de Investigación colaborativa en la mayoría de los grupos participantes. Esta estrategia de colaboración que ha permitido componer una iniciativa compuesta por 14 grupos de investigación de 9 Comunidades Autónomas. REDISSEC es consciente de su potencial en términos de creación de capacidad en investigación de servicios de salud en enfermedades crónicas; sin embargo, REDISSEC también es consciente de las numerosas preguntas de investigación y vacíos de conocimiento que requerirán una estrategia adicional de networking, a nivel nacional e internacional.
Este trabajo es financiado por el proyecto RD16/0001/0002, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre de 2021, previa evaluación del ISCIII realizada al fin de la tercera anualidad.

PI13/02637 - Evaluación de dos estrategias para guiar el aporte de fluidos en la resucitación de pacientes con sepsis grave y shock séptico. Estudio MORESS.

 • Investigador Principal: Dr. Francisco Baigorri Gonzalez
 • Dotación económica: 56.507,00 €

La Sepsis Grave es una entidad con elevada incidencia y mortalidad, con unos altos costes derivados de la atención de los pacientes que la sufren. Diversos estudios recientes han demostrado una reducción de la morbimortalidad con la aplicación de estrategias guiadas por objetivos. Uno de los primeros objetivos propuestos en la resucitación hemodinámica es el aporte de fluidos guiado por parámetros como la presión venosa central (PVC).Sin embargo, se ha demostrado que el aporte de fluidos se optimiza mejor cuando se utilizan parámetros dinámicos, evitando efectos deletéreos asociados al exceso de aporte de volumen.

Objetivo: Demostrar que el aporte de volumen guiado por parámetros dinámicos (variación de presión de pulso y variación de volumen sistólico) en la resucitación de pacientes de riesgo elevado (sepsis grave y shock séptico) es superior en términos de reducción en morbimortalidad al aporte guiado por PVC.
Metodología: Estudio prospectivo, multicéntrico y randomizado en 2 ramas terapéuticas. En una rama se aplicará la estategia de aporte de fluidos guiada por PVC, siguiendo las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign y en la otra se aplicará la estrategía de aporte de fluidos guiada por valores dinámicos. El resto de los objetivos de la resucitación serán los mismos en las dos ramas. Se analizará mortalidad a los 28 días como objetivo primario. Se incluirán 952 pacientes con shock séptico, en ventilación mecánica.
Se realizará un subestudio para evaluar la respuesta biológica en los pacientes durante la resucitación.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2014 y finalizará el 31 de diciembre de 2016, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI13/02637, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI13/02680 - Estudio de biomarcadores pronósticos y de respuesta al tratamiento antiTNF en pacientes con espondiloartritis axial.

 • Investigador Principal: Dr. Jordi Gratacós Masmitja
 • Dotación Económica: 87.725,00 €

El objetivo del proyecto es analizar los factores biológicos o biomarcadores predictivos de respuesta clínica en los pacientes con espondilartritis axial (EA) y tratados con fármacos anti-TNF. La identificación de factores pronósticos de respuesta permitirá optimizar la indicación del tratamiento, priorizando la utilización de antiTNF en aquellos pacientes con mayor probabilidad de respuesta. Se propone recoger muestras plasmáticas y de suero para la determinación de determinantes biológicos de respuesta en pacientes con EA tratados con antiTNF, que se centralizarán para la determinación de mediadores inflamatorios, niveles de fármaco y de anticuerpos antifármaco. Para ello se aprovechará la estructura del ensayo clínico REDES-TNF-2012, un proyecto de promoción pública (EC11-229) que se realiza en más de 30 centros hospitalarios de toda España, y en el que durante 3 años se sigue a 190 pacientes con EA en remisión a los cuales se aleatoriza a recibir anti-TNF según ficha técnica o según una pauta de reducción de dosis estandarizada. Se recogerán 5 muestras de sangre de los pacientes del estudio que consientan expresamente a ello durante el periodo del estudio, y se analizará la asociación entre los marcadores biológicos y la probabilidad de mantenimiento de la respuesta a terapia antiTNF.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2014 y finalizará el 31 de diciembre de 2016, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI13/02680, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI13/02204 - Infuencia del desacoplamiento persistente paciente/ventilador en la aparición de alteraciones cognitivas y psicopatológicas en el paciente crítico: Estudio clínico multicéntrico y mecanístico.

 • Investigador Principal: Dr. Lluís Blanch Torra
 • Dotación económica: 74.415,00 €

La ventilación mecánica (VM) es una herramienta de soporte vital para el paciente crítico que puede presentar efectos adversos entre los que destacan los déficits cognitivos/psicopatológicos a largo plazo. Las asincronías paciente-ventilador ocurren frecuentemente desde el inicio de la VM, se asocian a un peor pronóstico clínico y podrían ser responsables de cambios neuronales subyacentes a dichas alteraciones. El objetivo de este proyecto es analizar la influencia de las asincronías en el desarrollo de alteraciones cognitivas /psicopatológicas a largo plazo y profundizar en el mecanismo molecular que sustenta la aparición de dichas alteraciones.

Se realizará un estudio exploratorio, observacional, multicéntrico, no intervencionista en 120 pacientes ingresados en la UCI. El registro continuo de las asincronías y de las variables clínicas durante la estancia en UCI y los resultados neuropsicológicos permitirán identificar los clusters clínicos asociados a las alteraciones cognitivas/psicopatológicas. Paralelamente se realizará un estudio experimental de asincronías controladas en modelo animal para explorar los mecanismos implicados en el desarrollo de dichas alteraciones

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2014 y finalizará el 31 de diciembre de 2016, aunque con toda probabilidad se solicitará una prórroga para el mismo, puesto que incluso el ISCIII lo ha recomendando después de la última presentación realizada por el I.P en las instalaciones del ISCIII.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI13/02204 , integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI13/02230 - Investigación evaluativa de los servicios de salud en pacientes con insuficiencia cardiaca.

 • Investigador Principal: Dra. Gemma Navarro Rubio
 • Dotación económica: 36.300,00 €

Objetivos: Evaluar el proceso asistencial y de servicios sociales de pacientes con insuficiencia cardiaca que acuden a los servicios de urgencia de diferentes hospitales de Cataluña desde el punto de vista de la investigación en servicios de salud. Entre los objetivos se incluye el análisis de la equidad en el acceso, la coordinación de servicios hospitalarios y extrahospitalarios y la ayuda psicosocial recibida y cómo influyen estos dispositivos en los resultados obtenidos desde la inclusión en el estudio tras la visita a urgencias hasta el año de seguimiento.

Métodos: estudio observacional de cohortes prospectivo con seguimiento de un año. Estudio multicéntrico con 3 hospitales de Cataluña. Este estudio se coordina con el proyecto PI12/01671. Se incluirán unos 600 pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca que acudan a los servicios de urgencia en estos centros( 200 por centro), independientemente de que se deriven a domicilio o ingresen en cualquier tipo de institución hospitalaria. Diversos parámetros (sobre la atención, resultados clínicos y calidad de vida), se recogerán en la visita a urgencias, ingreso, alta y al año de seguimiento tras el alta. Se realizará un análisis descriptivo, un análisis bivariante y un análisis de regresión logística para valorar la influencia de las variables de apoyo y red social en la independencia del individuo y en su CVRS y estado psicológico.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2014 y finalizará el 31 de diciembre de 2016, aunque con toda probabilidad se solicitará una prórroga para el mismo, puesto que el ritmo de inclusión de pacientes no es el esperado.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI13/02230, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PT13/0006/0013 - RED DE INNOVACION EN TECNOLOGIAS MÉDICAS Y SANITARIAS.

 • Investigador Principal: Dr. Lluís Blanch Torra
 • Dotación Económica hasta la tercera anualidad: 359.835,00 €

La Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS) es una de las Plataformas de apoyo a la investigación en Ciencias y Tecnologías de la salud promovida por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) como un componente de la visión integradora de la innovación en su entorno. ITEMAS pretende fomentar la innovación en tecnología sanitaria como herramienta fundamental para hacer más sostenible el Sistema Nacional de Salud, apoyando el desarrollo de la cultura innovadora necesaria para facilitar la integración del sistema ciencia-industria en el campo de la tecnología médica.

El núcleo de la Plataforma ITEMAS está conformado actualmente por las unidades de innovación de 29 grandes hospitales del Sistema Nacional de Salud, a los que se añade el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), siendo uno de ellos el Parc Taulí, a través de la Fundació.

ITEMAS ofrece asesoramiento en la creación de estructuras de apoyo de la innovación en centros sanitarios, lo cual incluye:

 • Definición de flujos de trabajo: estructuración de las Unidades de Apoyo a la Innovación
 • Programas de formación
 • Fomento de la colaboración y relaciones con otros centros sanitarios y no sanitarios.

ITEMAS ayuda a localizar canales de financiación públicos y privados en todas las fases del proceso de innovación, desde la idea hasta su transferencia al mercado.

ITEMAS da visibilidad a la oferta de recursos que el Hospital o Centro Sanitario tiene a disposición de terceros para desarrollar o colaborar en proyectos:

ITEMAS pretende ser la voz común de los Centros Sanitarios y sus Unidades de Apoyo a la Innovación frente a la administración, organismos regulatorios, agencias de evaluación de tecnología sanitaria con el fin de influir en la definición de políticas para el sector.

ITEMAS colabora y actúa como interlocutor con otras redes y plataformas a nivel mundial. Formar parte de ITEMAS facilita la relación con organismos internacionales y la proyección internacional de la labor realizada en el Centro Sanitario.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2014 y se va prorrogando anualmente por el ISCIII, hasta un máximo de 4 anualidades.

Esta plataforma PT13/0006/0013 está integrada en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI14/00010 - FIT-CLOOP: Incorporación de la medida continua de ejercicio al control en lazo cerrado en la diabetes tipo 1.

 • Investigador a Principal: Dra. Mercedes Rigla Cros
 • Dotación Económica: 34.606,00 €

Los sistemas de control en lazo cerrado de los niveles de glucosa en pacientes con diabetes tipo 1 han demostrado su superioridad en el control nocturno frente al sistema de tratamiento estándar con infusor de insulina y monitorización continua de glucosa (CGM). Sin embargo, en el periodo diurno los resultados están lejos de ser óptimos. Uno de los elementos fundamentales para conseguir adaptar los sistemas de páncreas artificial a la vida real es la incorporación de la medida de la actividad física a los algoritmos de control. Los grupos participantes en este estudio coordinado han desarrollado y probado por una parte, un algoritmo de control predictivo basado en reglas (CLOOP) para el control automático de la infusión de insulina en función de los valores de la CGM y, por otra, un sistema de inteligencia artificial para la cuantificación de la actividad física en tiempo real, ambos con buenos resultados. El objetivo de nuestro estudio es incorporar la medida del ejercicio físico al sistema de control en lazo cerrado y demostrar que de este modo se obtiene un mayor porcentaje de tiempo en objetivo (tanto nocturno como diurno) y una reducción del número y magnitud de los episodios de hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 1 que, además de mantener la actividad física propia de la vida ambulatoria, realizan una sesión de ejercicio aeróbico de intensidad media.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2015 y finalizará el 31 de diciembre de 2017, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI14/00010 , integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI14/02057 - Conectividad funcional cerebral en vías alternativas a las redes de motivación para la comida en pacientes adultos con síndrome Prader-Willi.

 • Investigadora Principal: Dra. Assumpta Caixas Pedragós
 • Dotación Económica: 98.615,00 €

Objetivos: El síndrome de Prader-Willi (SPW) es una enfermedad genética asociada a hiperfagia con riesgo de obesidad grave. Resultados preliminares de nuestro grupo demuestran hiper o hipoconectividad cerebral en áreas no directamente relacionadas con los circuitos de hambre o saciedad. El objetivo principal es estudiar áreas de propensión al asco (región insular anterior, media y posterior), funcional (conectividad funcional y activación) y estructuralmente y su relación con características neuropsicológicas específicas y neuropéptidos.

Metodología: Utilizaremos Resonancia Magnética estructural y funcional para estudiar las áreas de propensión al asco, pre y postprandial (mientras ven una película culinaria intercalada con alimentos en mal estado). Se realizará estudio neuropsicológico y se obtendrán muestras de sangre. Se estudiarán 30 pacientes con SPW (10 con deleción tipo 1, 10 tipo 2 y 10 con disomía), 30 sanos y 30 obesos.
Resultados esperados: El grupo de SPW mostrará una menor conectividad funcional del circuito de propensión al asco. Los subgrupos genéticos también mostraran diferencias en estas áreas entre ellos.
Conclusiones: La hipoactividad de las áreas de asco pueden contribuir a la falta de saciedad en estos pacientes.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2015 y finalizará el 31 de diciembre de 2017, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI14/02057 , integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI14/00464 - Aplicación de nuevas tecnologías de alta sensibilidad para el diagnóstico de Helicobacter pylori en pacientes con niveles bajos de infección.

 • Investigador Principal: Dr. Xavier Calvet Calvo
 • Dotación Económica: 57.475,00 €

Introducción: Los falsos negativos de las pruebas diagnósticas convencionales para H.pylori como el test del aliento (UBT), el test rápido de la ureasa (RUT) y la histología tienen especial relevancia en pacientes con hemorragia digestiva alta (HDA) por úlcera péptica o con linfoma MALT. Además, las técnicas moleculares permiten detectar H.pylori en pacientes dispépticos negativos por técnicas convencionales. La PCR digital (dPCR) es una nueva tecnología de detección de ácidos nucleícos que presenta la misma especificidad que la PCR convencional, pero con mayor sensibilidad. La dPCR es, además, cuantitativa. El estudio de la infección de bajo nivel por H.pylori se podría beneficiar de la dPCR.

Objetivos: 1) Evaluar si la dPCR aumenta la detección de H. pylori en pacientes con i) HDA por úlcera péptica, ii) linfoma MALT iii) dispepsia. 2) Evaluar la presencia de infección oculta en pacientes sometidos a endoscopia digestiva en la práctica clínica habitual. 3) Genotipar la virulencia de las cepas y correlacionarla con la infección oculta.

Metodología: El estudio incluirá una serie retrospectiva de biopsias bien caracterizadas de pacientes con i) HDA (n=52), ii) linfoma MALT (n=40) y iii) una larga serie de pacientes dispépticos con tres (n=162), dos (n=50) o un (n=20) test convencional negativo. En una selección de estos pacientes dispépticos, se investigará la presencia de IgG por medio de un nuevo inmunoblot recombinante. Se amplificarán por dPCR los genes ureA, vacA (alelos s y m) y cagA (presencia/ausencia) de H.pylori. Se determinará la sensibilidad y especificidad de la dPCR.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2015 y finalizará el 31 de diciembre de 2017, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI14/00464, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

DTS14/00108 - Dispositivo point of care de diagnóstico del ictus mediante biomarcadores plasmáticos: 2-Stroke-Chip.

 • Investigador Principal: Dr. David Cánovas Verges
 • Dotación Económica: 12.650,00 €

Con el objetivo de obtener un panel de biomarcadores para su aplicación clínica en el ámbito del ictus y su incorporación en un dispositivo de medición rápida o POC, pretendemos desarrollar un ambicioso proyecto contando con neurólogos, biólogos y bioinformáticos, que permitirá llevar a cabo una nueva fase de descubrimiento de biomarcadores diagnósticos de ictus utilizando tecnología de aptámeros, contando así con información molecular de cerca de 1.500 pacientes. Del total de proteínas estudiadas y mediante el uso de herramientas computacionales y estadística comparativa, se seleccionará un panel de aquellos marcadores que discriminen de forma óptima a los pacientes con ictus y entre éstos, si son isquémicos o hemorrágicos. Con toda la información molecular recabada y mejorando el fenotipaje de los pacientes, se estudiará el papel de las proteínas estudiadas como biomarcadores pronósticos en pacientes con ictus. Una vez determinado el mejor panel de biomarcadores posible, procederemos a desarrollar un dispositivo POC de ensayo múltiple para llevarlo a la práctica clínica a corto plazo. Con el dispositivo piloto realizaremos un estudio de aplicabilidad clínica en hospitales comarcales de nuestra comunidad, donde este tipo de dispositivos podrían reducir el número de transferencias urgentes a hospitales de referencia ante la sospecha de ictus. Estas características hacen que este proyecto sea altamente transferible y tenga la capacidad de generar riqueza en el territorio a través de la comercialización de un producto de diagnóstico in vitro y de una enorme reducción del gasto sanitario en ictus.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2015 y finalizará el 31 de diciembre de 2016, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto DTS14/00108, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI15/02204 - Terapia celular inmunomoduladora en la sepsis.

 • Investigador Principal: Dr. Antoni Artigas Raventós
 • Dotación Económica: 86.515,00 €

La sepsis es una entidad clínica grave y frecuente que se define como una infección grave potencialmente mortal, y con una respuesta hiperinflamatoria mediada por citosinas que amenaza la vida y lleva a la disfunción multiorganica (MOF). Es la causa mas frecuente de mortalidad en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos. La fisiopatologia de la sepsis no es del todo conocida todo a pesar de que el análisis de los biomarcadores en pacientes con sepsis nos ha aportado información relevante de este proceso. Profundizar en el estudio de la respuesta celular y los mecanismos moleculares que se producen en presencia de estos mediadores biológicos y que están implicados en el desarrollo de MOF, parece prioritario para plantear nuevas estrategias terapéuticas eficaces. Actualmente, ningún tratamiento farmacológico ha resultado beneficioso para el tratamiento de la sepsis, es por eso que se plantean nuevas alternativas terapéuticas. Las células madre mesenquimales (MSC) tienen propiedades antiinflamatorios, antimicrobianas, antiapoptoticas y reguladoras de la permeabilidad celular y es lógico pensar que podrían ser una buena terapia para la sepsis, puesto que actuarían a diferentes niveles y de manera sistémica. Nuestro grupo se plantea la posibilidad de mejorar su potencial terapéutico especifico en función de las alteraciones fisiopatológicas observadas. Las MSC modificadas genéticamente serán administradas como tratamiento en nuestro modelo animal de sepsis y la hipótesis principal de este proyecto es que el tratamiento con estas células reducirá el daño y controlara la respuesta inflamatoria, mejorando la micro circulación, reduciendo el MOF y disminuyendo la mortalidad.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI15/02204, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI15/00552 - Prescripción potencialmente Inadecuada asociada a la multimorbilidad en pacientes crónicos agudizados, utilizando los criterios STOPP-START. Estudio PIMyC.

 • Investigadora Principal: Dra. Maria Lluïsa Baré Mañas
 • Dotación Económica: 58.080,00 €

Objetivos: 1. Estimar y describir patrones de multimorbilidad y la polimedicación en los pacientes mayores de 64 años que ingresan por patología crónica agudizada. 2. Analizar la prescripción potencialmente inadecuada (PPI) de fármacos según los criterios STOPP/START (SS). 3. Evaluar la relación entre multimorbilidad y PPI y reacción adversa a la medicación (RAM) prevenible.

Métodos: Cohorte prospectiva multicéntrica de muestra aleatoria de 1200 ingresos en los servicios de medicina interna y/o geriatría de 5 hospitales generales del SNS. Se excluirán pacientes terminales o con pronóstico de vida menor de 1 año. Aplicación de los criterios SS al ingreso y al alta, y recogida de variables sociodemogràficas, clínicas incluyendo comorbilidades y síndromes geriátricos, medicación basal crónica, capacidad funcional, y RAM. Se llevará a cabo un análisis descriptivo y bivariado aplicando pruebas paramétricas o no paramétricas según variables, entre morbilidad, polimedicación, criterios SS y RAM. Se aplicarán técnicas de regresión múltiple, donde la variable dependiente será la PPI o la RAM.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI15/00552, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI15/01478 - Eficacia de un un módulo e-neurocognitivo como coadyuvante a la rehabilitación funcional para pacientes con trastorno bipolar.

 • Investigador Principal: Dr. Narcís Cardoner Álvarez
 • Dotación Económica: 117.370,00 €

Los pacientes con trastorno bipolar presentan déficits a nivel neurocognitivo, que son patentes no sólo durante los episodios afectivos sino también durante las fases de remisión de la sintomatología y que están asociados a una importante repercusión funcional. Sin embargo, el número de estudios sobre rehabilitación neurocognitiva en el trastorno bipolar es muy reducido. Ello comporta la necesidad de investigar nuevas intervenciones eficaces, más creativas e innovadoras para reducir los déficits cognitivos, con el fin de reducir costes y aumentar los beneficios para los pacientes. Este proyecto tiene como objetivo comprobar la eficacia del Neuropersonaltrainer un módulo neurocognitivo computerizado como coadyuvante a la intervención de rehabilitación funcional. Los pacientes que completen la intervención inicial de rehabilitación funcional serán aleatorizados a una extensión del estudio consistente en 12 semanas de entrenamiento con el módulo e-neurocognitivo para poder comprobar la eficacia de esta nueva intervención sobre el funcionamiento psicosocial en el trastorno bipolar. Se evaluarán también variables clínica, neuropsicológicas y de neuroimagen como variables secundarias de resultado.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI15/01478, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI15/00567 - Diabetes mellitus tipo 1: Mejorando la predicción de isquemia miocárdica silente con la evaluación de diversos biomarcadores. Estudio de una cohort piloto.

 • Investigador Principal: Dr. José Miguel González Clemente
 • Dotación Económica: 134.915,00 €

La enfermedad arteriosclerótica coronaria es la primera causa de muerte en la diabetes tipo 1 (DMI). A menudo es asistomática y aparece como isquemia miocárdica salente (IMS). Esta puede detectarse con pruebas de imagen de perfusión miocárdica de estrés (PIPMes), y predice futuros eventos coronarios. De acuerdo con la AHA/ADA, los factores de riesgo cardiovascular (CV) clásicos infraestiman ese riesgo CV. La utilización generalizada de PIPMes es inviable, por lo que para identificar mejor los pacientes con más probabilidades de tener IMS es una PIPME (y tratarlos antes del primer evento coronario) proponemos evaluar como potenciales biomarcadores de IMS (aislados o en conjunto), en 100 pacientes don DMI(> 10ª de evolución, sin enfermedad CV clínica) : 1) variabilidad glucémica (desviación estándar-DE- de los registros de monitorización continua de glucosa- MCG-(objetivo primario); 2) secreción entero-pancreática tras un test de comida mixta-TCM- (C-péptido, glucagón, GLP-1); 3) número y tamaño de las lipoproteínas (NMR spectroscopy); 4) marcadores de estrés miocárdico (NT-proBNP, hs-cTnT), inflamación (hs-CRP,IL-6, receptores solubles 1 y 2 del TNF-alfa), disfunción endotelial (ICAM, VCAM, E-selectina) y glucosilación avanzada (N-carboxi-metil-lisina; acúmulo en la piel) ; 5) microRNAs Plasmáticos; 6) neuro-degeneración retiniana (NDR) (optical coherence tomography).

Métodos: Los pacientes se evaluarán para : 1) características clínicas básicas; 2) IMS (con PIPME), 3) todos los potenciales biomarcadores mencionados.

Se espera que la IMS se asocie a más DE en la MCG, perfil lipoproteíco más aterogénico, perfil específico de micro RNAs, menores concentraciones de C-péptico y de GLP-1 y mayores desl resto de marcadores, y mayor NDR.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI15/00567, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI15/01386 - Biomarcadores hormonales e inflamatorios y respuesta a una intervención de rehabilitación cognitiva en psicosis tempranas: ensayo aleatorizado, cruzado, simple ciego.

 • Investigador Principal: Dr. Javier Labad Arias
 • Dotación Económica: 55.055,00 €

El objetivo principal de este proyecto es evaluar los cambios longitudinales en biomarcadores y factores inflamatorios antes y después de una intervención computerizada de rehabilitación cognitiva en pacientes con un trastorno psicótico en fases tempranas de la enfermedad para valorar si los marcadores basales pueden predecir la respuesta o si la intervención se asocia con una mejoría en parámetros bioquímicos/hormonales.

Metodología: Ensayo clínico randomizado, cruzado, simple ciego. Se incluirán 40 pacientes jóvenes (18-40) con un trasporno psicótico de <3 años de evolución. Se aleatorizarán en 2 ramas de tratamiento (rehabilitación cognitiva vs tratamiento habitual. La intervención de rehabilitación cognitiva será un programa computerizado de rehabilitación cognitiva intensiva (60 horas totales, 4-5 horas/semana, 3 mesese) mediante la plataforma Neuropersonal Trainer. A los tres meses se cruzarán ambas ramas (el grupo que realizó tratamiento habitual pasará a realizar rehabilitación cognitiva, y vicerversa). Todos los pacientes tendrán una valoración 3 meses de finalizar la rehabilitación cognitiva. Las evaluaciones clínicas ( basal, 3 y 6 meses en subgrupo de inicio demorado) incluirán una batería cognitiva ( CANTAB para esquizofrenia), Hinting Tasks, escala de sesgos cognitivos, PANSS, Calbary-Depresión, PSP y medidas de estrés (estrés percibido, acontecimientos vitales, maltrato infantil). Se determirán hormonas (cortisol, prolactina) y factores inflamatorios (proteína c-reativa, fibrinógeno) en suero y cortisol en saliva (respuesta de cortisol al despertar y área bajo la curva durante las evaluaciones clínicas). Se realizará un análisis estadístico por intención de tratar y por protocolo.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI15/01386, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

PI15/00167 - El Microbioma Respiratorio en la EPOC

 • Investigador Principal: Dr. Eduard Monsó Molas
 • Dotación Económicas: 159.115,00 €

El objetivo general de este Proyecto Coordinado es el testar las siguientes hipótesis: 1) el microbioma pulmonar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es diferente en los pacientes con episodios frecuentes de agudización (AF), respecto los que no las presentan (NA); 2) El perfil microbiano del paciente con AF se asocial a un patrón inflamatorio e inmunitario local y sistémico diferenciado; y 3) las características inflamatorias e inmunitarias de la EPOC se ven moduladas por el microbioma intestinal.

El Proyecto se basa en el lavado broncoalveolar (BAL) para el muestreo del microbioma pulmonar, e incluye el análisis de la variabilidad regional (intrapulmonar) y temporal del mismo. El Proyecto valorará también la correlación entre el BAL y las muestras obtenidas de la vía respiratoria proximal (cavidad oral, orofaringe y esputo), y la representatividad del microbioma pulmonar en éstas. Se creará una cohorte de pacientes con EPOC (n=50 AF y n=50 NA), y de sujetos sanos (n=30), aparejados por edad, sexo y consumo de tabaco, de los que se obtendrán en estabilidad clínica las muestras de secreciones respiratorias previamente precisadas, con repetición del muestreo en una cuarta parte de los participantes a los 6 meses. En el Proyecto Coordinador se determinará la flora bacteriana y fúngica por análisis de 16S rRNA e ITS , y en una cuarta parte de los participantes el viroma y el metagenoma funcional de la flora microbiana identificada. En los Subproyectos Coordinados se determinarán la variabilidad regional del microbioma pulmonar, la respuesta inflamatoria e inmunitaria local y sistèmica, y la relación entre el microbioma intestinal y las características inflamatorias y clínicas de la enfermedad. El conjunto de datos del Proyecto será analizado con metodologías integrativas fundamentadas en el análisis de redes, con el objetivo final de mejorar la comprensión de la patogénesis de la EPOC y de sus agudizaciones, como vía de obtención de nuevas alternativas terapéuticas.

El periodo de ejecución de este proyecto se inició el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018, salvo que por circunstancias ajenas a la institución sea necesario solicitar una prórroga.

Este trabajo está financiado por el proyecto PI15/00167, integrado en el Plan Nacional de I+D+I y cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Subdirección General de Evaluación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

end faq

Internacionals

Projectes internacionals

STARS

Objectiu: L’objectiu dels projectes és, dins d’un marc de compra pública precomercial, trobar solucions per empoderar als pacients mitjançant serveis professionals de recuperació i prevenció de l’estrès.
IP: Carme Colilles
Període: 01/01/2017 - 31/12/2020
Finançament: Parc Taulí: 541.350 € (Consorci: 4.191.300 €)

Enhancing Communication (EC+)

Objectiu: Crear un web de bones pràctiques en comunicació per a persones amb discapacitats severes que no poden utilitzar llenguatge oral, accessible per poder ser utilitzada en hospitals, escoles i per a particulars, per tal de poder utilitzar la comunicació amb aquestes persones.
IP: Loreno Joga Elvira
Període: 01/10/2015 - 30/06/2018
Finançament: Parc Taulí: 25.465 € (Consorci: 117.920 €)

THALEA: Telemonitoring and Telemedicine for Hospitals Assisted by ICT for Life saving co-morbid patients in Europe within a personalised care program of the EU

Objectiu: Desenvolupar una plataforma interoperable i independent, per detectar els pacients amb més risc a la UCI i millorar les cures del pacient en estat crític mitjançant la telemedicina.
IP: Lluís Blanch Torra
Període:
01/06/2016 - 31/05/2019
Finançament: Parc Taulí: 155.550 € (Consorci: 777.750 €)