Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Recursos humans

L’I3PT amb l’objectiu de millorar la seves polítiques de recursos humans, el 2017 es va adherir a la “Carta Europea de l’investigador” i al “Codi de Conducta per la Contractació d’Investigadors” i va elaborar una estratègia de Recursos Humans per al personal investigador, amb un Pla d’Acció 2017-2020.

En aquest sentit, l’institut va elaborar al 2017, el Codi de Selecció del CCSPT i les seves entitats vinculades. Aquest Codi, juntament amb el Codi d’Integritat i de Bones Pràctiques aplicable als professionals, recull els valors, principis i bones pràctiques que han d’orientar el comportament de l’equip directiu i del personal del Parc Taulí.

Per tal de permetre una implantació més àgil, l’I3PT ha elaborat el Manual de Selecció per a la contractació del personal investigador i personal d’estructura de la institució, basat en els principis de contractació oberts, transparents i basats en els mèrits de les candidatures, tal com aconsella la Comissió Europea en el seu informe Open,Transparent Merit Recruitment (OTM-R).

Aquest Manual està també emmarcat en el context de la Política d’Igualtat que té l’institut que integra la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, d’acord amb el principi d’igualtat d’oportunitats que estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, en referència a les condicions igualitàries en el treball, i la seva aplicació.

Polítiques i normatives per al personal de l’I3PT