Grup A2G4 - Retrovirus y zoonosi

Introducció

L’estudi, prevenció i tractament de les patologies infeccioses no es comprèn sense un enfoc global i un abordatge interdisciplinar. Per aquest motiu l’equip investigador es va constituir amb la finalitat d’abordar les malalties de zoonosi i la infecció per VIH dins d’un marc comú.

 

Línies de recerca

Zoonosi:

 • Estudi eco-epidemiològic de la infecció Bar29 i descripció de casos clínics: Establir el rol epidemiològic d’hostes i vectors en la transmissió i manteniment de la soca Bar29. Confirmació clínica en humans prèviament diagnosticats d’infecció per R. conorii, descripció clinicoepidemiològica i determinació dels factors de risc.
 • Tifus murí (Infecció per R typhi i R felis): Fins ara s’ha demostrat la circulació d’aquestes espècies en un cicle proper a l’home. La publicació d’un cas clínic a Lleida en els darrers anys, confirma la seva presència en la nostra àrea i la necessitat d’incidir en l’estudi en humans. A més, en els darrers temps, s’ha vist que altres animals, com ara el gos, poden tenir més implicació en l’epidemiologia de R. felis, que no el primer descrit com a reservori, el gat. El paper del gos, estudiat a nivell serològic, ja va ser suggerit pel mateix grup el 2009. El 2014 vam publicar un estudi molecular on corroboràvem el paper del gat en altres 3 Rickettsiosis sense trobar relació amb R. felis. Per tant, l’objectiu bàsic és la identificació de casos clínics de tifus murí en general i incidir en l’estudi epidemiològic, sobretot de R. felis.
 • Infecció per R slovaca: Determinar el cicle complet de transmissió i incidir en la clínica humana i el seu diagnòstic.
 • Estudi de l’agent etiològic de la febre de durada intermèdia (FDI): Anàlisi prospectiva de les característiques epidemiològiques, clíniques i etiològiques dels pacients amb FDI i determinar l’etiologia de l’FDI.
 • Bartonella: Estudi clínic i epidemiològic de les infeccions per Bartonella des de la perspectiva que la simptomatologia no ha de ser la clàssicament descrita, així com que el nombre d’espècies a detectar i animals on estudiar-les és molt major del que s’ha descrit fins fa pocs anys.
 • Rickettsia / Bartonella spp i resistència a antibiòtics: Dissenyar mètodes d’estudi de la sensibilitat antibiòtica que siguin ràpids i utilitzables en qualsevol laboratori (solucionant així els inconvenients del cultiu cel·lular).
 • Diagnòstic de microorganismes de creixement difícil (Bartonella i Rickettsia): Dissenyar mètodes moleculars de diagnòstic, ràpids i utilitzables en qualsevol laboratori.
 • One Health: Implementar un sistema de salut pública One Health en els països dels Balcans.
 • Teniosi / cisticercosi: Establir una xarxa europea sobre diagnòstic, control epidemiològic, detecció i descripció de casos clínics i mètodes terapèutics relacionats amb la teniosi i cisticercosi.
 • Servei a altres centres: En la rutina assistencial les infeccions per Rickettsia i per Bartonella es diagnostiquen primer com un test serològic que no tots els hospital tenen. De tota manera, si es vol saber l’espècie i/o aïllar el microorganisme i/o fer un estudi molecular, es requereixen tècniques especifiques que no estan a disposició de la gran majoria d’hospitals. És per aquest motiu que el nostre equip ofereix servei de diagnòstic i estudi d’aquestes infeccions a altres centres. Com per exemple: Hospital de Bellvitge, Hospital de Girona Josep Trueta, The Chaim Sheba Medical Center d’Israel, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Joan XXIII de Tarragona…

VIH / SIDA:

 • Pacients VIH + majors de 50 anys immunologia: Estudiar els mecanismes implicats en la dinàmica limfocitària en pacients VIH que reben tractament HAART i analitzar les diferències entre pacients joves i d’edat avançada.
 • Pacients VIH + majors de 50 anys epidemiologia: Estudiar les característiques de la població d’edat avançada considerant les noves observacions dels últims anys (talls d'edat per definir persones d’edat avançada, coinfeccions i altres característiques descrites en població VIH general).

Nivell de consolidació

Grup consolidat

Composició del grup

 • M. Mercè Nogueras Mas (Cap de grup)
 • M. José Amengual Guedan
 • Manel Cervantes García
 • Bernat Font Creus
 • Marta Navarro Vilasaró
 • Immaculada Pons Viñas
 • Montserrat Sala Rodó
 • Isabel Sanfeliu Sala
 • Ferran Segura Port