Innovació

El nostre model

El model d’innovació del Parc Taulí es caracteritza per ser un model 360. És a dir,  intervé en totes les fases del procés d’innovació, des de la captació de la idea fins a la transferència al mercat o la seva implementació interna.

El model d'innovació al Parc Taulí

L’I3PT va ser un dels primers centres d’investigació d’Espanya associats a un hospital que va crear un departament d’innovació (UDIPT), i també un dels pioners en implementar un sistema de qualitat de la recerca i la innovació (UNE 166002) . Durant aquests anys, la UDIPT ha estat un membre important i actiu de la Plataforma d’Innovació Espanyola en Tecnologies Mèdiques i Sanitàries (ITEMAS), contribuint al seu desenvolupament i creixement des de la seva creació al 2010.

Gràcies a l’experiència adquirida durant tots aquests anys,  la UDIPT ha anat millorant el seu model d’innovació, adaptant-lo a les necessitat institucionals, als nostres professionals i als recursos disponibles, amb la finalitat de ser més eficients i exitosos. En aquest sentit, el nostre model aposta per un acompanyament complert dels nostres professionals i un alineació total entre l’Institut i l’hospital.