L’Institut

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) és el resultat de la integració de l’excel·lència en el coneixement i la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca, integrats en les línees de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’Institut: Corporació Sanitària Parc Taulí, Fundació Parc Taulí, UDIAT Centre de Diagnòstic, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i Universitat Autònoma de Barcelona.

La tradició d’anys de treball de manera conjunta entre les cinc entitats, juntament amb la suma de coneixement científic i capacitats en recerca de totes elles, els resultats aconseguits en els darrers anys i la singularitat de la gestió de la innovació en tecnologies mediques, mena a la constitució de l’I3PT com el pas següent necessari per enfortir encara més aquesta trajectòria conjunta i dotar de millors instruments de gestió i oportunitats per seguir millorant i creixent en els resultats d’R+D+I.

L’I3PT manté i potencia l’activitat investigadora en les àrees en les quals siguin excel·lents científicament, però sense perdre de vista tot allò que és transferible al mercat, és a dir, totes les potencials innovacions que seran tractades inicialment com a estratègiques fins ser avaluades, independentment de la línea o àrea científica en la qual pertanyen. L’excel·lència és un pilar estratègic però també ho és la sostenibilitat., ja que els productes transferibles al mercat han de contribuir al sosteniment del model d’innovació de l’Institut, sigui a través de posar en valor i comercialització captant negoci globalment, o bé mitjançant la seva aplicació interna a la pròpia activitat sanitària de les institucions que formen part de l’Institut.

La recerca feta a l’Institut s’ajusta a criteris de qualitat, sostenibilitat i excel·lència.

Missió, visió i valors

L’I3PT té com a missió facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i la innovació, mitjançant un model sostenible, que promogui la col·laboració público-privada i que compti amb accions de foment de la cultura de la recerca i la innovació i del desenvolupament d’atracció de talent, amb polítiques i metodologies de treball i amb aliances nacionals i internacionals que permetin accedir a mercats globals.

En resposta als seus valors d’orientació als ciutadans en la seva diversitat, excel·lència, cooperació i compromís amb l’entorn, tant com amb les persones com amb el medi ambient, la direcció de l’I3PT i els seus òrgans de govern, s’han compromès des del principi amb la recerca i la innovació com elements indispensables en la millora i la qualitat de l’assistència.

Política d’R+D+I

La política de recerca i innovació ha de contribuir al desenvolupament de les línies de recerca i àrees del coneixement i de tots els seus projectes, en què l’objectiu principal és la millora de la salut. Les directrius bàsiques de la Política d’R+D+I de l’I3PT es concreten en:

  • Promoure i fomentar la cultura de la recerca i la innovació entre els professionals i establir anualment les activitats necessàries per aconseguir aquest objectiu.
  • Vetllar pel compliment normatiu corresponent i establir i mantenir les normatives pròpies existents; codi de bones pràctiques de l’I3PT, normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca desenvolupada a l’I3PT i document de bones pràctiques en matèria de transferència de tecnologia i coneixement.
  • Definir, establir i mantenir aliances estratègiques amb universitats, entitats, empreses i xarxes a favor dels desenvolupament de la recerca a l’I3PT.
  • Promoure la transferència del coneixement vers la comunitat científica i el mercat i perseguir els objectius d’excel·lència, generació de valor i retorn econòmic.
  • Disposar d’un quadre d’indicadors que permeti el seguiment adequat en el compliment d’objectius i la millora permanent del sistema d’R+D+I de l’I3PT.
  • Difondre la Política d’R+D+I entre els professionals i els agents externs relacionats amb aquesta activitat.
  • Treballar en la millora contínua i posar en marxa tots els mecanismes necessaris per treballar amb una qualitat òptima.
  • Respectar i cuidar el medi ambient i tenir present els aspectes relacionats amb la planificació de les seves activitats.
  • Disposar dels procediments de treball i de l’estructura necessària per donar suport a les activitats de recerca i innovació.
En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació