Presentació

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) és el resultat de la integració de l’excel·lència en el coneixement i la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca, integrats en les línees de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’Institut: Corporació Sanitària Parc Taulí, Fundació Parc Taulí, UDIAT Centre de Diagnòstic, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i Universitat Autònoma de Barcelona.

La tradició d’anys de treball de manera conjunta entre les cinc entitats, juntament amb la suma de coneixement científic i capacitats en recerca de totes elles, els resultats aconseguits en els darrers anys i la singularitat de la gestió de la innovació en tecnologies mediques, mena a la constitució de l’I3PT com el pas següent necessari per enfortir encara més aquesta trajectòria conjunta i dotar de millors instruments de gestió i oportunitats per seguir millorant i creixent en els resultats d’R+D+I.

L’I3PT manté i potencia l’activitat investigadora en les àrees en les quals siguin excel·lents científicament, però sense perdre de vista tot allò que és transferible al mercat, és a dir, totes les potencials innovacions que seran tractades inicialment com a estratègiques fins ser avaluades, independentment de la línea o àrea científica en la qual pertanyen. L’excel·lència és un pilar estratègic però també ho és la sostenibilitat., ja que els productes transferibles al mercat han de contribuir al sosteniment del model d’innovació de l’Institut, sigui a través de posar en valor i comercialització captant negoci globalment, o bé mitjançant la seva aplicació interna a la pròpia activitat sanitària de les institucions que formen part de l’Institut.

La recerca feta a l’Institut s’ajusta a criteris de qualitat, sostenibilitat i excel·lència.

L’I3PT té com a missió facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i la innovació, mitjançant un model sostenible, que promogui la col·laboració público-privada i que compti amb accions de foment de la cultura de la recerca i la innovació i del desenvolupament d’atracció de talent, amb polítiques i metodologies de treball i amb aliances nacionals i internacionals que permetin accedir a mercats globals.En resposta als seus valors d’orientació als ciutadans en la seva diversitat, excel·lència, cooperació i compromís amb l’entorn, tant com amb les persones com amb el medi ambient, la direcció de l’I3PT i els seus òrgans de govern, s’han compromès des del principi amb la recerca i la innovació com elements indispensables en la millora i la qualitat de l’assistència. La política de recerca i innovació ha de contribuir al desenvolupament de les línies de recerca i àrees del coneixement i de tots els seus projectes, en què l’objectiu principal és la millora de la salut.

Així, les directrius bàsiques de la Política d’R+D+I de l’I3PT es concreten en:

 • Promoure i fomentar la cultura de la recerca i la innovació entre els professionals i establir anualment les activitats necessàries per aconseguir aquest objectiu.
 • Vetllar pel compliment normatiu corresponent i establir i mantenir les normatives pròpies existents; codi de bones pràctiques de l’I3PT, normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca desenvolupada a l’I3PT i document de bones pràctiques en matèria de transferència de tecnologia i coneixement.
 • Definir, establir i mantenir aliances estratègiques amb universitats, entitats, empreses i xarxes a favor dels desenvolupament de la recerca a l’I3PT.
 • Promoure la transferència del coneixement vers la comunitat científica i el mercat i perseguir els objectius d’excel·lència, generació de valor i retorn econòmic.
 • Disposar d’un quadre d’indicadors que permeti el seguiment adequat en el compliment d’objectius i la millora permanent del sistema d’R+D+I de l’I3PT.
 • Difondre la Política d’R+D+I entre els professionals i els agents externs relacionats amb aquesta activitat.
 • Treballar en la millora contínua i posar en marxa tots els mecanismes necessaris per treballar amb una qualitat òptima.
 • Respectar i cuidar el medi ambient i tenir present els aspectes relacionats amb la planificació de les seves activitats.
 • Disposar dels procediments de treball i de l’estructura necessària per donar suport a les activitats de recerca i innovació.

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) té la missió de facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i la innovació mitjançant un model sostenible orientat a la translació i transferència de resultats, que promogui la generació i atracció de talent, la col·laboració públic-privada i les aliances estatals i internacionals, sota criteris de qualitat.En resposta als seus valors d’orientació al ciutadà, excel·lència, cooperació i compromís amb l’entorn, tant amb les persones com amb el medi ambient, la Direcció de l’I3PT i els seus òrgans de govern han estat compromesos des de l’inici amb la recerca i la innovació com a elements indispensables en la millora i qualitat de l’assistència.La política de recerca i innovació ha de contribuir al desenvolupament de les línies de recerca i àrees de coneixement i de tots els seus projectes, l’objectiu principal dels quals és la millora de la salut.

Així doncs, les directrius bàsiques de la Política d’R+D+I de l’I3PT es concreten en:

 • Promoure i fomentar la cultura de la recerca i la innovació entre els professionals, establint anualment les activitats adients per aconseguir aquest objectiu.
 • Vetllar pel compliment normatiu corresponent i establir i mantenir les normatives pròpies existents: Codi de bones pràctiques científiques de l’I3PT, Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca desenvolupada a l’l3PT i Document de bones pràctiques en matèria de transferència de tecnologia i coneixement.
 • Definir, establir i mantenir aliances estratègiques amb universitats, entitats, empreses i xarxes en benefici del desenvolupament de la recerca a l’I3PT.
 • Promoure la transferència del coneixement cap a la comunitat científica i el mercat perseguint els objectius d’excel·lència, generació de valor i retorn econòmic.
 • Disposar d’un quadre d’indicadors que permetin l’adequat seguiment en el compliment d’objectius i la millora permanent del sistema d’R+D+I de l’I3PT.
 • Difondre la Política d’R+D+I entre els professionals i els agents externs relacionats amb aquesta activitat.
 • Treballar en la millora continua posant en marxa tots els mecanismes necessaris per treballar amb una qualitat òptima.
 • Respectar i cuidar el medi ambient tenint present els aspectes relacionats amb la planificació de les seves activitats.
 • Disposar dels procediments de treball i de l’estructura necessària per donar suport a les activitats de recerca i innovació.

Aquestes directrius són bàsiques per a l’elaboració del pla estratègic, aprovat pels òrgans de govern, a partir del qual s’estableix el full de ruta de la recerca a l’Institut, materialitzat en els objectius establerts anualment, comptant amb l’assessorament del Comitè Institucional de Recerca i Innovació (CIRI), el Comitè d’Innovació, el Comitè de Qualitat i el Comitè Assessor Científic (CAC).

La Fundació Parc Taulí és l’entitat gestora de l’I3PT, que posa a disposició l’estructura necessària per dur a terme la seva finalitat.

Aprovada pel Comitè de Govern de l’I3PT a Sabadell, el 14 de juny de 2017.

Comitè de Govern

 • Francesc Gòdia Casablancas – President: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Modesto Custodio Gómez: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Martí López: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Marcet Morera: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Antoni Gallego Lizana: representant al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Manel Sabés Xamaní: representant a la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Lluís Tort Bardolet: representant a la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Francesc Casas Selvas: representant a la Fundació Parc Taulí
 • Joan Tasias Margenat: representant a UDIAT Centre Diagnòstic

Comissió Delegada

President

 • Joan Martí López – Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Vicepresident

 • Francesc Gòdia Casablancas – President del Patronat de la Fundació Parc Taulí

Vocals

 • Lluís Blanch Torra – Director Científic de l’I3PT
 • Francesc Luque López – Director d’Economia i Serveis del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Lluís Donoso Bach – Director Executiu d’UDIAT Centre Diagnòstic
 • Lluís Tort Bardolet, en representació de la UAB
 • Cristina Carod Pérez – Directora Executiva de l’Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari

Secretària

 • Glòria Palomar Frias – Directora de Gestió de l’I3PT

Comitè Assessor Científic

El Comitè Assessor Científic (CAC) és un òrgan consultiu i assessor de l’activitat de recerca i innovació del Parc Taulí. En formen part persones de reconegut prestigi nacional i internacional en les àrees de coneixement que es consideren imprescindibles per a la recerca i la innovació en biomedicina que es desenvolupen al Parc Taulí.

Els seus membres representen a diversos sectors de la societat, tant de l’àmbit públic com del privat, en diferents camps com la gestió de la investigació, la propietat intel·lectual, la ciència i l’empresa.

Funcions:

 • Emetre opinió i valoració sobre els projectes que es desenvolupen al Parc Taulí.
 • Identificar oportunitats de negoci dels projectes.
 • Identificar oportunitats de negoci externes per proposar projectes a nivell intern.
 • Identificar possibles partners amb qui establir aliances estratègiques per al finançament, desenvolupament o comercialització de projecte i dels seus resultats.
 • Aportar valor i legitimitat al treball desenvolupat en R+D+I al Parc Taulí, per tal d’incrementar la seva eficiència i productivitat.

President

 • José Ramón Seoane. Llicenciat en Farmàcia. Graduat en Bioquímica i Biologia Molecular i Doctor en Físico-química. Director dels Centres Científics i Tecnològics, Universitat de Barcelona. Ha ocupat diversos càrrecs i ha col·laborat amb diferents universitats i organismes de l’Estat en la promoció de la investigació biomèdica i biotecnològica.

Vocals

 • Joaquín Arenas. Llicenciat en Farmàcia i doctor en Bioquímica Clínica. Autor de més de 200 artícles en revistes internacionals, principalment en el campo de la Neurologia i la Genètica Clínica, actualment és director Científic del Instituto de Investigación Sanitaria i+12, de l’Hospital 12 d’octubre a Madrid, després d’haver estat, per uns anys, director del Instituto de Salud Carlos III.
 • Julio Arrizabalaga.Doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna. Director Científic de l’Instituto de investigación Biodonostia i coordinador de la Investigació de l’Hospital de Donostia. Ha estat responsable de la Unidad de Investigación CAIBER i Investigador Principal de la RETIC de Innovación, de l’Hospital Donostia.
 • Enric Barba. Doctor Enginyer de Telecomunicacions. Director General de la divisió B2B de CIRSA, Director General d’UNIDESA i de CIRSA INTERACTIVE. Professor a ESADE Bussines School i a la Fundació Politècnica de Catalunya. És autor de llibres sobre la gestió de la Innovació.
 • Fàtima Bosch. Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad Autònoma de Barcelona, on dirigeix el Centro de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG). Entre altres guardons, és Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit científic i tecnològic.
 • Ángel Lanuza. Llicenciat en Enginyeria Química Industrial. Coordinador de la Plataforma Tecnológica Española de Innovación en Tecnología Sanitaria de la FENIN, Federación española de Empresas de Tecnología Sanitaria.
 • Andrés Esteban. Doctor en Medicina, especialista en medicina intensiva. Lidera el grup 23 del CIBER de Enfermedades Respiratorias i professor emèrit d’Investigació de l’Hospital Universitari de Getafe. Ha sigut distingit amb la Gran Cruz de la Sanidad Madrileña, otorgada per la Comunitat de Madrid.
 • Mª Júlia Prats. Llicenciada en Enginyeria Industrial. Doctora en Administració d’Empreses. Professora associada a IESE, Universitat de Navarra. Ha estat professora a la Wharton Business School (Universitat de Pensilvania) i a diferents escoles de negocis a Mèxic, Colòmbia i Portugal.
 • Franscesc Solé Perellada. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Doctor en Enginyeria Industrial. Vicepresident de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Catedràtic d’Organització d’Empreses i director del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya.