Tarifes

Serveis del CEIC

Ningun dels preus indicats inclou l’IVA (21%).

Avaluació de projectes com a CEIm

Avaluació inicial, part general
1.600 €
Entre 1 i 5 centres 550 €
Entre 6 i 9 centres 1.050 €
Més de 20 centres 1.550 €
Reiteració de la sol·licitud
550 €
Esmena substancial
Esmena Part I o Part II 600 €
Esmena Part I i Part II conjuntament 800 €
Addicionalment, per cada centre ampliat o canvi IP 100 €
Només ampliació de centres o canvi d’IP (fins a 3) 350 €
Gestió de contractes
Tarifa normal 1.100 €
Amb contracte marc 800 €
Tarifa reduïda 500 €

Avaluació de projectes com a centre participant

Avaluació inicial, part general
Gestió de contractes
Tarifa normal 1.550 €
Amb contracte marc 800 €
Tarifa reduïda 550 €

Avaluació d’assaigs clínics amb producte sanitari

Avaluació inicial
1.550 €
Gestió de contractes
Tarifa normal 1.550 €
Amb contracte marc 800 €
Tarifa reduïda 550 €

Estudis postautorització amb medicaments (EPA), assaigs clínics sense medicaments i altres projectes de recerca

Avaluació inicial
Tarifa normal 1.100 €
Tarifa reduïda 300 €
Esmena
Tarifa normal 300 €
Tarifa reduïda 100 €
Gestió de contractes
Tarifa normal 700 €
Amb contracte marc 550 €
Tarifa reduïda 150 €

Gestions administratives del pagament de desplaçament

 • 25% de l’import en concepte de gestió administrativa

Serveis d’assaigs clínics

Ningun dels preus indicats inclou l’IVA (21%).

Assaigs finançats amb convocatòria pública i propis Taulí

Administratius Farmàcia CRA/PM Metges
Sènior plus 25 €/h 32 €/h 38 €/h 45 €/h
Sènior 18 €/h 24 €/h 32 €/h 35 €/h
Júnior 10 €/h 18 €/h 24 €/h 30 €/h

Assaigs finançats per la indústria

Administratius Farmàcia CRA/PM Metges
Sènior plus 35 €/h 45 €/h 60 €/h 90 €/h
Sènior 25 €/h 30 €/h 45 €/h 75 €/h
Júnior 15 €/h 25 €/h 30 €/h 50 €/h

Serveis cientificotècnics

Ningun dels preus indicats inclou l’IVA (21%).

TARIFA A: Professionals de l’I3PT i esfera UAB
TARIFA B: Entitats externes públiques
TARIFA C: Entitats privades

Anàlisi genètica

Tipus de servei Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Reacció de seqüenciació + anàlisi 8,00 € 10,50 € 15 €
Anàlisi de seqüències 2,50 € 3,00 € 6 €
Anàlisi de fragments 2,50 € 3,00 € 6 €

El preus corresponen a una mostra.

Anàlisi de biomarcadors per citometria

Tipus de servei Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Anàlisi en autoservei 60 € N/A N/A
Anàlisi amb suport d’un tècnic 110 € 130 € 150 €

El preus no inclouen el kit d’anàlisi i corresponen a una placa de 96 pous o a una anàlisi.

Laboratori de recerca

Tipus de servei Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Hora de tècnic Gratuït 19 € 25 €

Quiròfan de recerca i estabulari d’animal petit

El cost d’aquest servei varia segons els requeriments del client.

Serveis del Biobanc

Ningun dels preus indicats inclou l’IVA (21%).

TARIFA A: Professionals de l’I3PT i esfera UAB
TARIFA B: Entitats externes públiques
TARIFA C: Entitats privades

Aplicació de les tarifes a investigadors de l’I3PT:

 • Tots aquells nous projectes que rebin finançament públic o privat que sol·licitin mostres al Biobanc hauran de contemplar una partida per les despeses de processament i/o cessió. En aquests casos la tarifa d’aplicació serà la A.
 • Tots aquells projectes sense finançament específic podran optar a una reducció de tarifa. La sol·licitud de tarifa reduïda serà valorada pels comitès d’ètica i científics del Biobanc, així com responsables de l’àrea financera de l’I3PT.

Tarifes del Banc de Teixits

Producte Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Tall de bloc de parafina en portaobjectes normal* 2,00 € 5,00 € 10,00 €
Tall de bloc de parafina en portaobjectes d’inmunohistoquímica* 2,20 € 5,50 € 11,00 €
Tinció Hematoxilina-Eosina 2,00 € 5,00 € 10,00 €
Tallar un “rollet” de parafina per a estudi molecular* 4,00 € 10,00 € 20,00 €
Cessió tall de teixit congelat 2,50 € 6,25 € 12,50 €
Extracció d’ADN (parafina i/o OCT) 10,00 € 25,00 € 50,00 €

* Aquests preus s’ajusten en funció del nombre de mostres sol·licitades.

Per la realització d’estudis d’immunohistoquímica o d’altres tipus d’anàlisi, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.

Tarifes del Banc de Fluids

Producte Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Alíquota de Fluids: Sang total, Serum, Plasma, Orina (500ul) 4,00 € 10,00 € 20,00 €
Alíquota de PBMCs 15,00 € 37,50 € 75,00 €
Alíquota de femta 4,00 € 10,00 € 20,00 €

Per la realització d’altres processaments o determinacions, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.

Tarifes dels serveis de processat de mostres

Producte Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Criopreservació -80ºC (caixa 13x13x4,5cm)(preu mensual) 2,00 € 5,00 € 10,00 €
Aïllament, processat i fraccionat de fluids (Sang, Sèrum, Plasma, Orina,…) 8,00 € 20,00 € 40,00 €
Processat i fraccionat de femta 8,00 € 20,00 € 40,00 €
Purificació de PBMCs 25,00 € 62,50 € 125,00 €

Per la realització d’altres processaments o determinacions, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.

Serveis del Laboratori 3D

Ningun dels preus indicats inclou l’IVA (21%).

Catàleg ID Categoria Descripció Preu
3DPT00001 Surgery Consultancy Consultoria Especialista en COT i Expert3D Validació 25 €
3DPT00002 Surgery Consultancy Consultoria Especialista en COT i Expert3D Verificació 60 €
3DPT00003 Surgery Consultancy Consultoria Especialista en COT i Expert3D Preu/Hora 160 €
3DPT00004 Surgery Consultancy Consultoria Especialista en Medicina Altres S/oferta
3DPT00005 Segmentation Segmentació dificultat simple 30min 90 €
3DPT00006 Segmentation Segmentació dificultat mitjana 60min 165 €
3DPT00007 Segmentation Segmentació dificultat complexa 120min 240 €
3DPT00008 Segmentation Segmentació altres S/oferta
3DPT00012 3D Printing Impressió de Prototips PLA (Petit) 50 €
3DPT00013 3D Printing Impressió de Prototipus PLA (Mitjà) 90 €
3DPT00014 3D Printing Impressió de Prototipus (Gran) 120 €
3DPT00015 3D Printing Impressió de models anatòmics altres S/oferta
3DPT00016 3D Printing Guia de Corte Poliamida (PA2200) estàndard 155 €
3DPT00017 3D Printing Guia de Corte Fresas Poliamida (PA2200) 180 €
3DPT00018 Virtual Planning Planificació Preoperatòria 3D 100 €
3DPT00019 Virtual Planning Planificació Preoperatòria 3D S/oferta
3DPT00020 Design Disseny dificultat ximple 30min 60 €
3DPT00021 Design Disseny dificultat moderada 60min 120 €
3DPT00022 Design Disseny dificultat complexa 120min 305 €
3DPT00023 Design Disseny altres S/oferta
3DPT00024 MDR Consultancy Consultoria Especialista en regula tòria Producte Sanitari 60min 160 €
3DPT00025 Scientific Consultancy Consultoria Especialista disseny estudis clínics en producte Sanitari 60min 160 €
3DPT00026 Reverse Engineering Enginyeria inversa S/oferta

Serveis de gestió de la innovació

Business developer Tècnic d’innovació Tècnic de qualitat
Client intern 35 €/h 30 €/h 30 €/h
Client extern 75 €/h 50 €/h 50 €/h

Serveis d’organització de cursos, jornades i congressos

Ningun dels preus indicats inclou l’IVA (21%).

Cursos amb inscripció gratuïta

 • 15% dels ingressos en donacions o aportacions.

Si el cànon no arriba al mínim establert per l’FPT, aplicació de tarifes fixes:

Durada Nombre d’inscrits
Fins a 99 Més de 100 Més de 200
Mitja jornada (fins a 5 hores) 250 € 400 € 900 €
Jornada sencera (fins a 10 hores) 350 € 500 € 1.200 €
Més d’una jornada 550 € 700 € 1.500 €

Cursos amb matrícula

 • Cursos i jornades: 15% dels ingressos en inscripcions, donacions, o aportacions, fins a un màxim de 2.250 €.
 • Congressos: 15% dels ingressos en inscripcions, donacions, o aportacions.
 • Gestió de les inscripcions i factures: 5% dels ingressos en inscripcions.

Cancel·lació d’inscripció

En cas de cancel·lació d’inscripció, es cobraran les següents despeses de gestió:

 • Formacions fins a 15€: import total del curs
 • Formacions de 16 a 50€: 15€
 • Formacions de 51 a 200€: 20€
 • Formacions de 201 a 500€: 30€
 • Formacions de 501 a 1.500€: 50€
 • Formacions de 1.501 a 2.500€: 100€
 • Formacions de més de 2.501€: 5% de l’import del curs

Cursos acreditats UAB

 • 8% dels ingressos en inscripcions.

Acreditacions

Tipus d’acreditació Preu
Comitè Institucional de Docència 100 €
Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries 137,24 €
Universitat Autònoma de Barcelona 17% dels ingressos de les inscripcions

Material

Tipus de material Preu unitat
Sobres 0,070 €
Certificats 1 €
CD 1 €
Targetes identificatives 1 €
Fotocòpies 0,0158 €

Aula de Simulació Parc Taulí (SIMPT)

Tipus de despesa Preu
Personal docent 60 € / hora
Actor simulat 30 € / hora
Lloguer d’espais * 50 € / hora
Gestió ** 10% del pressupost global

* Inclou la utilització de l’espai, l’amortització de l’equipament utilitzat, el suport tècnic a les sales, material comú i de manteniment. En cas que el material de simulació necessari no formi part de l’inventari actual i obligui a una inversió o bé un lloguer afegit, es valorarà i s’informarà de la repercussió que tindria en el preu del curs.

** Inclou coordinació, gestió administrativa, gestió econòmica i despeses generals.

Hosteleria i restauració

Contractació externa segons preus de mercat.

Altres serveis

Ningun dels preus indicats inclou l’IVA (21%).

Suport metodològic i estadístic i altres serveis

Administratiu / tècnic Tècnic qualificat
Clients interns Sènior 18 €/h 35 €/h
Júnior 10 €/h 30 €/h
Clients externs Sènior 25 €/h 75 €/h
Júnior 15 €/h 50 €/h

Consultoria i assessorament expert

 • Sènior: 160 €/h
 • Júnior: 100 €/h

Donacions, aportacions i patrocini

 • 10% de l’import en concepte de gestió administrativa
En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació