Recursos humans

Amb l’objectiu de millorar la seves polítiques de recursos humans, el 2017 l’I3PT es va adherir a la “Carta Europea de l’investigador” i al “Codi de Conducta per la Contractació d’Investigadors” i va elaborar una estratègia de Recursos Humans per al personal investigador, amb un Pla d’Acció 2017-2020.

L’I3PT disposa d’un Manual de Selecció per a la contractació del personal investigador i personal d’estructura de la institució, basat en els principis de contractació oberts, transparents i basats en els mèrits de les candidatures, tal com aconsella la Comissió Europea en el seu informe Open,Transparent Merit Recruitment (OTM-R).

Amb la finalitat de garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, la Direcció de l’I3PT ha integrat a les seves polítiques el compromís de portar-ho a terme.

Des de l’I3PT es garanteix una cultura institucional basada en el BenEstar laboral, amb la implementació de polítiques i accions que vetllin, de forma continuada, per fer dels llocs de treball espais de desenvolupament personal i professional que reconeguin el valor afegit.

  • Mesures de conciliació
  • Pla Assetjament i violència gènere

Des de l’I3PT es vetlla  per evitar i minimitzar els riscos laborals mitjançant l’aplicació de  la llei 31/95  i les polítiques institucionals que vetllen per la implantació més enllà de la Llei

  • Pla autoprotecció

L’I3PT disposa d’un pla de formació d’R+D+I anual com a punt clau de millora dels processos de la institució, de l’activitat investigadora i de la transferència de coneixement. S’elabora amb la finalitat d’informar i formar al personal, cobrint les necessitats formatives detectades, fomentant i fent difusió de la nostra recerca i innovació, garantint de manera continuada el desenvolupament professional a l’I3PT.