Serveis Generals

Alimentació i dietètica

Alimentació i dietètica

El servei d’Alimentació i Dietètica treballa segons el protocol establert per la CSPT, unes 27 dietes diferents (adults i pediàtriques), les quals es poden derivar segons les patologies associades que puguin presentar els usuaris. A més, es disposa d’un menú electiu per a pacients oncològics i pediàtrics que no requereixin dieta terapèutica. Així mateix, es té en compte la diversitat cultural, incloent o excloent aliments segons característiques socio-religioses-culturals.

Es realitzen visites a pacients per adaptar les dietes segons hàbits alimentaris i toleràncies a diferents aliments. El nostre servei té a l’abast aliments específics per intoleràncies o al·lèrgies alimentàries com productes sense gluten (pa, pasta alimentària, galetes), aliments sense lactosa (llet sense lactosa, beguda de soja,...).

Per establir els aliments que conformen les diferents dietes s’elaboren menús semestrals amb un cicle de 28 dies. Aquests menús es composen d’un primer plat, segon plat, guarnició, postre i pa, així com d’algun suplement (làctic, amanida,...) en el cas que sigui necessari per motius nutricionals o be de confort. La distribució dels àpats es realitza en tres ingestes principals: esmorzar, dinar i sopar, així com, dos preses complementàries: berenar i ressopó (en el cas que es necessiti per patologia).

Serveis generals

Serveis generals

 • Servei de Bugaderia
 • Gestió de Rober
  • Assistencial
  • Uniformitat
 • Neteja i Desinfecció
 • Gestió de Residus Sanitaris
 • Gestió de Taquilles

Seguretat, Mantenim. i Electromedicina

Seguretat, Manteniment i Electromedicina

 • Manteniment preventiu i correctiu d'instal·lacions, immobles i equipaments.
 • Retolació.
 • Gestió d'espais.
 • Rehabilitacions menors d'espais.
 • Jardineria.
 • Vending.
 • Determinació d'obsoletismes tècnics.
 • Suport a actes institcionals.
 • Seguretat i vigilància.
 • Telefonia i infrastructura d'instal·lacions informàtiques.
 • Gestió de residus químics.
 • Gestió de consums energètics.
 • Control i prevenció de malalties pnocosomials (legionel·losis, aspergillus) a les instal·lacions.
 • Projectes d'enginyeria.
 • Tràmits administratius Indústria (Ajuntament de Sabadell, Generalitat de Catalunya,...).
 • Suport tècnic al Projecte d'Ordenació Parc Taulí - 2a Fase 'Taulí nou'.
 • Sistema de gestió per ordinador del Manteniment.

Obres

Obres

 • Redacció, seguiment i valoració de concursos públics segons la Llei de Contractes de les Administracions Públiques per a la contractació de projectes d'arquitectura i obres.
 • Assessorament tècnic per a la redacció dels plans funcionals assistencials.
 • Identificació de necessirats i mancances per tal d'adaptar els edificis i espais a les normes, normatives d'ús i construcció.
 • Identicació, anàlisi i solució de patologies estructurals.
 • Relacions i tràmits amb organismes oficials.

Gestió Ambiental

 

Gestió Ambiental Parc Taulí

Política ambiental

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) té la missió de donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral, fomentant l'equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat.

Per aquest motiu, i essent coherents amb els valors de l’organització relatius al compromís amb les persones i el medi ambient, la Direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí ha decidit implantar un Sistema de Gestió Ambiental (SGAm) basat en els models normalitzats ISO 14001:2004 i Reglament de la Unió Europea 1221/2009 (EMAS III) abastant les activitats i els serveis desenvolupats als centres i/o edificis que la conformen.

Així doncs, les directius bàsiques del Sistema de Gestió Ambiental de la Corporació Sanitària Parc Taulí es concreten en:

 • Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental, fixant anualment objectius i fites ambientals i elaborant els programes adients per assolir-los.
 • Complir amb la legislació ambiental vigent així com amb d’altres compromisos subscrits de forma voluntària per la Direcció de la CSPT.
 • Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar, en la mesura que sigui possible, l’impacte ambiental derivat de les activitats de la CSPT amb l’objectiu de millorar de forma contínua.
 • Fer un ús responsable dels recursos naturals així com de qualsevol material emprat.
 • Treballar per a la minimització de la generació de residus tot potenciant, quan aquesta minimització no sigui possible, el reciclatge o la reutilització dels mateixos.
 • Formar i sensibilitzar a tot l’equip humà de l’organització fent-los partícips de la nostra política ambiental, per tal de que desenvolupin les seves tasques amb el màxim respecte envers el medi ambient. Informar i fer partícips als usuaris, de la nostra política ambiental, per tal que facin un ús responsable dels serveis.
 • Difondre la política ambiental als proveïdors i contractistes per tal d’involucrar-los, en la mesura del possible, en la gestió ambiental de l’organització.

 

Sabadell, 15 de desembre de 2008
Aprovada pel Consell de Direcció de la CSPT.

Data de revisió: 25 de juny de 2012

 

Guies i memòries

 

 

Comissió de la Gestió Ambiental Parc Taulí


Montserrat Armenteros Luque
Representant del Gabinet de Comunicació

Jaume Casabella Vallvé
Cap de Manteniment

Luis Bernáldez Balado
Representant del Centre de Serveis Informàtics

Begoña Macarrón Gómez
Representant del Servei de Prevenció

Gabriel Ochoa Gimeno
Cap de Seguretat i Mediambient

Aleix Riu Grane
Secretaria Tècnica

Pilar Tomàs Igual
Representant del Departament de Compres i Logística

Luz Veiga Díaz
Cap dels Serveis Generals