Dades generals de la Corporació

Àrea de referència

Àrea de referència

  2014 2015
Població de l'àrea de referència *
Habitants de Sabadell i de l'àrea sanitària de referència (9 municipis) 391.460 391.071

* Font: Dades de població de referència del Servei Català de la Salut. Registre central de persones assegurades.

 

Equip humà

Equip humà

  2014 2015
Equip humà per centres
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí    
Hospital de Sabadell 1.860 1.867
Salut Mental PT 133 143
Albada 266 261
Atenció Primària Parc Taulí 46 48
Atenció a la Dependència Parc Taulí 10 10
Serveis Corporatius 650 643
Total Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 2.965 2.972
UDIAT SA (integrada a CSPT en data 1/3/2016) 373 382
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA 82 83
Fundació Parc Taulí 19 21

TOTAL*

3.439 3.458

Persones amb contracte fix

2.478 2.414
  Persones físiques 2014 % Persones físiques 2015 %
Agrupació per categories de l'equip humà
Funció administrativa i de suport 1 467 13 470 14
Infermeria 1.826 53 1.823 53
Metges 745 22 767 22
Serveis generals 2 401 12 398 11

*Places estructurals amb independència del % de jornada.
1 Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
2 Cuiner, oficial manteniment, serveis generals...

R+D+I

R+D+I

  2013 2014
Activitat en R+D+I
Projectes de recerca nous 238 251
Projectes nous com a CEIC de referència 23 23
Projectes actius 808 875
Investigadors principals amb projectes actius 292 327
Idees noves revelades 17 33
Idees valoritzades 31 41
Idees aprovades 2 3
Patents sol·licitades 1 0
Articles publicats 289 307
Factor d'impacte acumulat 1.073,639 1.198
Mitjana factor d'impacte 4,436 3,90

*pendent

Docència

Docència

  Curs 2013-2014 Curs 2014-2015
Activitat en docència
Estudiants de Medicina (Unitat docent UAB) 212 240
Unitats docents acreditades 27 28
Residents en formació * 216 217
Alumnes en pràctiques 164 458
         Infermeria       316
         Auxiliars d'Infermeria   92
         Altres   50
Estades formatives 77 107
Activitats de docència externa 73 70
Alumnes 3.103 2.896
  Curs 2013-2014 Curs 2014-2015
* Residents en formació (MEF, FEF, LLIR i PIR)
MEF (Metge Especialista en Formació) 157 167
MEF en Medicina Familiar i Comunitària 24 33
FEF (Farmacèutic Especialista en Formació) 6 5
LLIR (Llevadora Interna Resident) 8 7
PIR (Psicòleg Intern Resident) 4 4
MET (Medicina del Treball) - 1
Total professionals en Formació 199 217

 

Formació

Formació

  2013 2014
Dades del Pla Institucional de Formació
Total accions 83 98
Núm. activitats (grups) 147 172
Núm. persones físiques formades en el Pla 1.805 2.811
Total hores de formació en aula 38.000 46.129
Total hores de formació en línia 6.211 11.696

 

Recursos estructurals

Recursos estructurals

  2013 2014
Equipament en estructures
Consultes externes 205 205
Hospital de Sabadell 108 108
Atenció especialitzada Sant Fèlix (HS) 21 21
Atenció especialitzada Cerdanyola (HS) 14 14
CAP Can Rull 25 25
Salut Mental 14 14
Quiròfans (HS) 15 15

Bloc Quirúrgic Central

10 10

Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

4 4

Sant Fèlix (cirurgia menor ambulatòria)

1 1
Sales de parts i quiròfans GiO (HS) 8 8
Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS) 40 40
Places hospitals de dia 150 150
Hospital de Sabadell 71 71
Salut Mental 40 40
Centre Sociosanitari Albada 39 39
Places centres de dia 80 80
Sabadell Gent Gran 40 40
Servei rehabilitador comunitari Antaviana 40 40
Places apartaments autònoms (SGG) 52 52
Places Residència (SGG) 130 130
  2013 2014
Equipament en llits
Llits aguts 466 466
Hospital de Sabadell 420 420

Hospitalització convencional

400 * 400 *

Unitat de Curta Estada d'Urgències

20 * 20 *
Saut Mental 46 46
Llits sociosanitaris 216 216
Mitja estada 143 143
Llarga estada 73 73
Total llits CSPT (promig anual)  682 682

* Ampliables fins a un total de 455 llits en períodes de demanda estacional.

  Metres quadrats
Superfície dels edificis de la CSPT
Dins del recinte del Parc Taulí  
Taulí 48.178
Santa Fe 9.882
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) 1.325
UDIAT 4.768
Caseta de fusta 470
La Salut 2.914
Pavelló Victòria Eugènia 1.029
VII Centenari 5.018
Albada 9.263
Fora del recinte del Parc Taulí  
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis 8.699
CAP Can Rull (Propietat de CatSalut) 1.521
Total 93.067

Hospitals de Dia

A l'Hospital de Sabadell:

 • Dermatologia
 • Digestiu
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Malalties infeccioses-SIDA
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Oncologia i Hematologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Vascular

A Salut Mental:

 • Salut Mental Adults
 • Salut Mental Infantil i Juvenil

Equipament tecnològic

Equipament tecnològic

  2014
Equipament tecnològic de la CSPT
UDIAT  
Arcs quirúrgics 5
Estereotàxia Digital Prono 1
Gamma Càmara 1 capçal 1
Gamma Càmara 2 capçals 1
Mamògraf digital 1
Mamògraf tomosíntesi 1
Sistema de biòpsia de mama per Ressonància Magnètica 1
Sistema de biòpsia assistida per buit 3
Ressonància Magnètica 3 1
PACS RAIM Server 1
Sales RX convencional 6
RX portàtils 5
Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb mòdul d'electrofisiologia 1
Sala Radiologia Vascular Intervencionista Dyna-CT amb ecografia incorporada 1
Sistema Diagnòstic assistit per ordinador (CAD) per a mamografies 2
TAC amb escòpia 2
Telemando Digital 2
Telemando Convencional 1
CSPT  
Ecògrafs 2 31
Ecocardiògraf 3
Ecoendoscòpia 2
Videoenteroscòpia 1

1 Una d'elles ubicada al Consorci Sanitari del Garraf de Sant Pere de Ribes

2 UDIAT disposa de 12 d'aquests ecògrafs

Gestió ambiental

Gestió ambiental

Consum d'electricitat
  2013 2014
Consum total (kWh) 17.328.200 17.092.148
Consum per superfície (kWh/m2) 186 184
Consum per treballador (kWh/treballador) 4.959 4.970
Emisions CO2 (t) 4.297 4.238
  2013 2014
Consum d'aigua
Consum total (m3) 126.108 130.644
Consum per superfície (m3/m2) 1,35 1,40
Consum per treballador (m3/treballador) 36 38
  2013 2014
Consum de gas
Consum total (kWh) 4.565.889 3.660.620
Consum per superfície (kWh/m2) 49 39
Consum per treballador (kWh/treballador) 1.306 1.064
Emisions CO2 (t) 853 683
  2013 2014
Consum de gasoil (equipaments)
Consum total (m3) 341 329
Consum per superfície (m3/m2) 0,003 0,003
Consum per treballador (m3/treballador) 0,09 0,09
Emisions CO2 (t)  951 917
  2013 2014
Consum de paper
Consum total (folis) 8.393.500 8.496.400
Consum per treballador (folis/treballador) 2.402 2.470
  2013 2014
Consum de tóner
Consum total (unitats) 2.164 2.106
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,6 0,023
  2013 2014
Consum de cartutxos de tinta
Consum total (unitats) 155 149
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,044 0,04
Residus
  2013 2014
Grups I-II - rebuig - (kg) 975.700 1.005.880
Consum (Kg)/treballador 279 292
Grups I-II - paper i cartró - (kg) 62.540 66.020
Consum (Kg)/treballador 18 19
Grup III - residus sanitaris i biològics - (l) 321.461 315.736
Consum (l)/treballador 92 91,8
Grup IV - citostàtics - (l) 87.640 88.970
Consum (l)/treballador 25,08 25,8
Recollida selectiva d'oli vegetal (l) 1.930 1.895
Consum (l)/treballador 0,55 0,5
Recollida selectiva matèria orgànica (kg) 152.500 90.700
Consum (Kg)/treballador 43,65 26
Recollida selectiva alcohols d'anatomia patològica (l) 3.300 3.930
Consum (l)/treballador 0,94 1,14
Recollida selectiva fluorescents (kg) 574 548

Consum (l)/treballador

0,16 0,15
Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos lleugers (kg) 23.160 17.180
Consum (kg)/treballador 6,62 4,49
Recollida selectiva d'envasos contaminants (kg) 600 380
Consum (kg)/treballador 0,17 0,11

 

Resultats econòmics

Resultats econòmics

  2013 2014
Ingressos i despeses (en milions d'euros)
Ingressos 214 216
Despeses 214 216
Resultats dels exercicis 0 0
Inversions (en milions d'euros)    
Inversions executades 4,2 5,7
Recursos generats (en milions d'euros)    
Cash-flow 3,25 2