Sol·licitud d'abonament de les quantitats relatives al retorn detret en virtut del reial decret 8/2010 de l'extinta UDIAT

Els professionals inactius de l'extinta UDIAT poden fer la sol·licitud d'abonament de les quantitats relatives al retorn detret en virtut del reial decret 8/2010 durant el període que van prestar serveis. Aquesta sol·licitud haurà de ser lliurada personalment a l'Administració de Personal de Recursos Humans del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (CCSPT)

Els successors/es dels treballadors difunts de l'extinta UDIAT, poden fer la sol·licitud d'abonament de les quantitats relatives al retorn detret en virtut del reial decret 8/2010 durant el període que van prestar serveis. Aquesta sol·licitud haurà de ser lliurada personalment a l'Administració de Personal de Recursos Humans del CCSPT.

Sol·licituds i anunci al DOGC: