Envieu el vostre curriculum vitae

Informació important sobre el tractament de les dades personals

Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer (experiència en un altra empresa), haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats.

Drets ARCO

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer de Recursos Humans de l’Entitat. En qualsevol moment podreu exercir els drets que us reconeix la mateixa llei, d’accés rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocopia del DNI o document equivalent dirigit al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Parc Taulí, núm. 1 de Sabadell.

Ofertes de treball

En cas que enviï el currículum per formar part en una oferta de treball us informem que en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades personals que ens ha proporcionat, s'inclouran en el fitxer de Recursos Humans del qual és responsable el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i que ha estat degudament inscrit en el registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les seves dades es tractaran exclusivament amb l'única finalitat de decidir sobre la seva acceptació com a candidat/a, en la ocupació de llocs de treball amb caràcter temporal (sense convocatòria) o el procés de selecció per a convocatòries de places vacants.
El seu currículum serà conservat, per als fins previstos, durant el període necessari del procés de selecció, un cop finalitzat aquest període es procedirà a la seva eliminació.

Enviament voluntari a la bústia

En cas que enviï el currículum voluntàriament sense que hi hagi ofertes o convocatòries, en cap cas es considerarà que forma part d’un procés de selecció per places vacant, per la qual cosa caldrà seguir els processos que es determinin específicament.
El seu currículum serà conservat, per als fins previstos, durant l’any natural en curs, el primer dia de l’any següent es procedirà a la seva eliminació.


Les dades amb un * són d'obligat compliment

Nom*
Cognoms*
NIF/NIE:*
Telèfon de contacte*
Adreça electrònica*
Escolliu una opció*
Número de referència de la oferta de treball: *
Lloc de treball:*
Especialitat metge/ssa especialista:*
Especialitat Psicòleg/a:*
Entenc que cedeixo voluntàriament les meves dades a la CCSPT i compren la informació anterior i accepto que la CCSPT no te cap compromís més enllà del tractament de les meves dades.*
Adjunteu el vostre curriulum. Màxim 10Mb. (Només s'accepta en format PDF. Indiqueu cognoms i nom com a nom del pdf):*
Adjunteu el vostre currículum. Màxim 10Mb. (Només s'accepta en format PDF. Indiqueu cognoms i nom com a nom del pdf) :*
Paraula de verificació: