Estatuts

Introducció

La Fundació Parc Taulí és una fundació privada, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus fundadors, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, constituïda en data 25 de gener del 1993, davant el Notari del Col·legi Notarial de Barcelona, senyor Màximo Catalan Pardo, amb el número de protocol 227.

Per resolució del Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 21 de maig del 1993, la Fundació fou inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 666, i classificada com a fundació benèfica de tipus docent i amb finalitats científiques. En data 8 de maig de 1998 la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya va acordar atorgar a la Fundació Parc Taulí, com a empresa de serveis, la classificació empresarial en el Grup III, Subgrup 3, Categoria B.

En l’exercici 2001, mitjançant la publicació del Decret 265/2001, de 9 d’octubre, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3.494 de 17 d’octubre de 2001, es va autoritzar l’adscripció de l’Institut Universitari Parc Taulí a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Mitjançant escriptura pública de data 8 de juliol de 2002 davant el Notari de Sabadell D. Andrés Domínguez Nafría i amb el número de protocol 862, fou elevada a públic la modificació dels Estatuts de l’entitat, per tal d’adequar-ne el contingut a les previsions de la Llei 5/2001, de 2 de maig de Fundacions, mitjançant la redacció total dels Estatuts.

En data 18 de març de 2011 davant la Notària de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, senyora Montserrat Prieto Santos, fou elevada a públic la nova redacció dels Estatuts de l’entitat, per tal d’adequar el contingut a les previsions de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Capítol I. Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Parc Taulí.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Sabadell (08208), Parc Tauí núm. 1.

En qualsevol moment el Patronat pot traslladar el domicili fundacional, i també crear i suprimir les delegacions que tingui per convenient dins el territori de Catalunya.

Article 3. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

Capítol II. Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

Promoure, impulsar, afavorir i divulgar els treballs d’investigació, de docència, d’innovació i de formació de personal, especialment en l’àmbit dels centres, serveis i establiments del consorci públic Corporació Sanitària Parc Taulí (en endavant, indistintament, CSPT) o en els ens en què aquesta hi participa, tant pel que fa als vessants mèdics, sanitaris, tècnics i científics, com de gestió i organització assistencial i de suport a la mateixa.

Article 6. Activitats

6.1. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

a) Promoure, desenvolupar i subvencionar línies i projectes de recerca i/o innovació, orientats fonamentalment a la millora i racionalització en la utilització dels mitjans, tant personals com materials, que s’esmercen en les disciplines relacionades amb les ciències de la salut.

b) Promoure, desenvolupar i subvencionar programes docents, en col·laboració o no amb altres entitats, que fomentin el progrés de les diverses especialitats i disciplines relacionades amb les ciències de la salut i els serveis d’atenció a la població.

c) Promoure, desenvolupar i subvencionar programes de formació, especialment per al personal de la CSPT i dels ens en què aquesta hi participa, ordenats a l’actualització dels seus coneixements i aptituds.

d) Promoure, desenvolupar i subvencionar projectes d’investigació, d’innovació o d’estudi, especialment que hagin de ser realitzats pel personal de la CSPT, o en els ens en què aquesta hi participa.

e) Promoure, desenvolupar i subvencionar cursos, seminaris, congressos, simposis, jornades d’estudi, reunions científiques i altres activitats anàlogues, com també l’edició de publicacions per a la divulgació de treballs d’anàlisi i de recerca i innovació.

6.2. Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el Patronat podrà acordar la realització d’altres activitats que consideri convenients als efectes d’assolir els objectius fundacionals.

6.3. De conformitat i amb les requisits establerts en els articles 333-4, i 333-5 del Codi Civil Català, les esmentades activitats les podrà portar a terme la Fundació de forma directa o indirecta i, en especial, mitjançant la constitució o participació en entitats mercantils que limitin la responsabilitat dels socis, ja sigui com a soci únic o amb d’altres socis.

6.4. Per al desenvolupament de les seves activitats la Fundació podrà recaptar fons, fins i tot recorrent a finançament extern, i subscriure convenis de col·laboració o contractes amb persones físiques o amb altres entitats públiques o privades i dur a terme qualsevol classe d’actes o negocis jurídics admesos en Dret.

6.5. Les activitats relacionades abm els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regules específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

8.1. Podran ser beneficiaris de la Fundació les persones físiques o jurídiques que presentin un projecte d’investigació, de docència, d’innovació o de formació que guardi relació amb els fins de l’entitat i tingui interès als efectes del compliments dels seus objectius.

8.2. La designació dels beneficiaris serà acordada lliurament pel Patronat o l’òrgan en què aquest delegui d’acord amb els principis d’imparcialitat i nodiscriminació i en el marc de les normes establertes al posterior apartat 3. Ningú no podrà al·legar davant els òrgans de la Fundació cap mena de dret a gaudir dels beneficis fundacionals, ni demanar que siguin atribuïts a una persona determinada.

8.3. Per la designació dels beneficiaris hom tindrà en compte les normes generals següents:

a) Els beneficiaris hauran de pertànyer, preferentment, al consorci CSPT o als centres, serveis i establiments d’aquesta entitat o dels ens en què la mateixa hi participa.

b) La idoneïtat dels candidats, que en cada cas es determinarà segons les normes específiques que es fixin a aquest efecte, serà un factor primordial per a la selecció dels beneficiaris.

c) L’interès dels projectes i la seva relació amb els fins fundacionals seran determinats pel Patronat, directament o a través d’una Comissió o Comitè de valoració que s’estableixi a l’efecte.

Capítol III. Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a) Pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional.

b) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional.

c) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

10.1. L’alineació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alineats o en la millora dels béns de la Fundació.

10.2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

10.4. Es requereix autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

a) Si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques.

b) Si el donant ho ha exigit expressament.

c) Si ho estableix una disposició estatutària.

d) Si el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada de meitat més ú dels membres de dret i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

11.3. L’exercici s’ha de tancar el dia 31 de desembre de cada any.

11.4. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) El balanç de situació.

b) El compte de resultats.

c) El compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net.

d) El compte d’estat de situació de fluxos en efectiu.

e) La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legament al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produexin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercerca part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

a) Les rendes i rendiments produïts per l’actiu.

b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.

c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al capital fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Capítol IV. Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

17.1. El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de nou membres i un màxim de vint-i-tres membres i que seran els següents:

  • El/la president/a del Consell de Govern del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
  • El/la director/a general del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
  • Un mínim de cinc i un màxim de nou membres, designats a títol personal pel Consell de Govern del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
  • Un membre, designat a títol personal per l’òrgan de govern de Caixa d’estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM) com a successora de l’entitat fundadora Caixa d’Estalvis de Sabadell.
  • Un membre, designat a títol personal per l’òrgan de govern de SABADELL ASSEGURADORA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA com a successora de l’entitat fundadora Mútua Sabadellenca d’Assegurances (després SABADELL MUTUAL, Mutualitat de Previsió Social).
  • Els restants deu membres, en el seu cas, seran designats pel Patronat.

17.2. Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercici funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

17.3. Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

17.4. Les persones jurídiques, si són nomenades com a patrones, només poden estar representades per una persona física al Patronat. Això no obstant, és possible que un persona jurídica designi un o més d’un patró, amb independència, en el seu cas, del seu representant, cas en el qual actuaran a títol personal però no en representació de la persona jurídica.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

18.1. El primer Patronat és el designat a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria qualificada exigida a l’article 26.

18.2. El patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

18.3. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

18.4. El patrons que ho són per raó del càrrec que ocupen cessaran com a tals en el moment que deixin d’exercir el seu càrrec, i seran subtituïts automàticament pel nou titular d’aquest.

18.5. Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrecs.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

20.1. Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacions, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

20.2. El patronat pot delegar totes o part de les funcions que té atribuïdes, excepció feta d’aquelles que a la Llei qualifica com a indelegables. Aquesta delegació podrà efectuar-se nomenant un o varis patrons delegats, havent-se de determinar les funcions efectivament delegades i el règim de delegació col·legiada o unipersonal en el supòsit de nomenar-se més d’un/a patró/na delegat/da. En cap cas la delegació de funcions eximeix de responsabilitat al Patronat.

20.3. El Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials amb funcions mancomunades o solidàries, de conformitat amb la legislació vigent. Aquests apoderaments podran efectuar-se a favor de qualsevol persona amb independència que sigui o no membre del Patronat.

Les delegacions de funcions i els apoderaments, excepte el de plets, hauran de ser inscrits en el Registre de Fundacions.

20.4. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l’autorització o l’aprovació del Protectorat.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudidi de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

21.2. S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.3. Les reunions s’han de convocar almenys amb cinc dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, excepte casos d’excepcional urgència a judici del president, que podrà efectuar-se amb un mínim de 24 hores, o bé quan estiguin presents la totalitat de patrons cas en el qual podran reunir-se i establir en aquell moment l’ordre del dia de la sessió. La convocatòria de les reunions es farà mitjançant escrit, inclosos els sistemes de correu electrònic, adreçat al domicili o adreça electrònica facilitada per cada membre.

21.4. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant teleconferència, videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons, efectuant-se convocatòria amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de sessió no presencial. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.5. Acords sense reunió. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a criteri del president, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenciticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. El/la secretari/a confeccionarà l’acta de l’acord sense sessió.

Article 22. Càrrecs

22.1. El Patronat nomena entre els seus membres un/a president/a, un/a vicepresident/a i un secretari/a. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Els càrrecs de president/a, vicepresident/a i secretari/a ho seran pel mateix termini que ostentin la qualitat de patró, sense perjudici de la possibilitat de renovació.

22.2. Addicionalment el patronat podrà nomenar potestativament i amb caràcter auxiliar, tècnic i sense que sigui patró, un/a vicesecretari/a. El càrrec de vicesecretari/a podrà efectuar-seamb caràcter indefinit i fins la seva remoció pel propi patronat.

Article 23. El president o presidenta

23.1. El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

a) Representar institucionalment la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

23.2. En cas d’absència del/de la president/a i del/de la vicepresident/a, presidirà la sessió el vocal present de major edat.

Article 24. El secretari o secretària i el vicesecretari o vicesecretària

24.1. El/la secretari/a convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

En cas d’absència del/de la secretari/a titular ostentarà la secretaria de la sessió el vocal present de menor edat.

24.2. El/la vicesecretari/a assistirà al/a la secretari/a titular o de la sessió en totes les seves funcions i tindrà capacitat per expedir certificats dels acords adoptats pel Patronat o la resta d’òrgans amb competències delegades fent constar la circumstància del seu caràcter de vicesecretari/a no patró.

Article 25. Manera de deliberar i adaptar acords

25.1. El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres.

25.2. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes, ordre del dia general o propostes d’acord concretes. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

25.3. Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

25.4. El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si d’acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessària l’assistència, presents o representants, de com a mínim la meitat més ú del nombre de membres del Patronat i el vot favorable de la meitat més ú de membres del Patronat per a l’adopció dels següents acords:

a) La modificació d’estatuts.

b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la fundació.

c) Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants al Patronat.

d) El nomenament, cessament o reelecció del/de la president/a, del/de la vicepresident/a i del/de la secretari/a.

e) El nomenament o remoció del/de la vicesecretari/a.

f) El nomenament o remoció del càrrec de director/a de la Fundació i fixació de retribució, en el seu cas.

Article 27. De les actes

27.1. De cada reunió, el secretari/a n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

27.2. Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/a, titular o de la sessió, amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte que siguin d’inscripció obligatòria, cas en el qual tindran força executiva des del moment de la inscripció.

Si l’acta no estigués aprovada a la mateixa sessió es farà constar així als certificats dels acords que s’emetin.

27.3. La Fundació ha de porta un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d’interessos

Els patrons, i les persones indicades en l’article 312.9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil Català (Llei 4/2008 del 24 d’abril):

a) Han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

b) No mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.

c) No poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.

d) No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveix retribuïts amb la Fundació.

e) No s’estableix cap deure d’inhibició perquè els patrons després del cessament com a tals no puguin desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Article 29. Cessament

29.1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decretir la remoció del càrrec.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

29.2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

Capítol V. Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. El director o directora

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l’article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l’autorització prèvia del Protectorat.

El càrrec de director/a pot esser retribuit, per acord del Patronat, en els termes que es considerin adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

 

Capítol VI. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.

b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

33.1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

33.2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’adjudicarà el patrimoni al consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, entitat pública sense ànim de lucre.

33.3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resultat se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.

Disposicions addicionals

Primera

La Fundació resta sotmesa a les funcions tuïtives i de control atribuïdes al Protectorat per la Llei i disposicions concordants, i les normes dictades en el seu desplegament. En conseqüència, el Patronat haurà de demanar autorització o consentiment, o donar compte o justificació en tots els supòsits que determinen les expressades disposicions.

Segona

La contractació d’obres, instal·lacions, adquisició de béns i/o provisió de serveis per part de la Fundació es sotmetrà total, parcialment o no es sotmetrà a la legislació que reguli en cada moment la contractació del sector públic en virtut de la interpretació que s’efectuï en els informes i dictàmens de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i les de la Junta Consultiva del Ministeri d’Economia i Hisenda quan siguin vinculants o així ho determini qualsevol altra normativa que li sigui d’aplicació a la Fundació.

Tercera

La FUNDACIÓ PARC TAULÍ té, als efectes d’allò previst a l’article 24.6 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del consorci públic Corporació Sanitària Parc Taulí i de les entitats instrumentals d’aquest, UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC SAU i SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SAU. La FUNDACIÓ PARC TAULÍ actuarà d’acord amb les instruccions fixades a l’encàrrec de gestió efectuat pel consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, UDIAT Centre Diagnòstic SAU o SGG Centre de Serveis SAU.

Les relacions de FUNDACIÓ PARC TAULÍ amb les entitats de les quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no pas contractual, i s’articulen mitjançant encàrrecs de gestió. En conseqüència, aquestes relacions són de caràcter intern, dependent i subordinat, a tots els efectes.

La FUNDACIÓ PARC TAULÍ esdevindrà obligada a realitzar els treballs i activitats encarregades d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per les entitats de les quals és mitjà propi, si bé l’esmentada obligació es refereix a aquells encàrrecs que li formulin en la seva condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic únicament en les matèries que constitueixen les seves activitats de conformitat amb aquests estatuts.

Els encàrrecs de gestió es retribuiran a través de tarifes aprovades per les entitats de les quals és mitjà propi i haurà de cobrir el valor de les prestacions encarregades tenint en consideració per al seu càlcul els costos directes i indirectes i els marges raonables de conformitat amb l’import de les prestacions per poder atendre les desviacions i imprevistos.

La FUNDACIÓ PARC TAULÍ no podrà participar en licitacions públiques convocades per les entitats del que es considera mitjà propi, sens perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se’ls pugui encarregar l’execució de la prestació objecte de les licitacions.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.