Gestió Ambiental Parc Taulí

 

Gestió Ambiental Parc Taulí

Política ambiental

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) té la missió de donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral, fomentant l'equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat.

Per aquest motiu, i essent coherents amb els valors de l’organització relatius al compromís amb les persones i el medi ambient, la Direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí ha decidit implantar un Sistema de Gestió Ambiental (SGAm) basat en els models normalitzats ISO 14001:2004 i Reglament de la Unió Europea 1221/2009 (EMAS III) abastant les activitats i els serveis desenvolupats als centres i/o edificis que la conformen.

Així doncs, les directius bàsiques del Sistema de Gestió Ambiental de la Corporació Sanitària Parc Taulí es concreten en:

  • Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental, fixant anualment objectius i fites ambientals i elaborant els programes adients per assolir-los.
  • Complir amb la legislació ambiental vigent així com amb d’altres compromisos subscrits de forma voluntària per la Direcció de la CSPT.
  • Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar, en la mesura que sigui possible, l’impacte ambiental derivat de les activitats de la CSPT amb l’objectiu de millorar de forma contínua.
  • Fer un ús responsable dels recursos naturals així com de qualsevol material emprat.
  • Treballar per a la minimització de la generació de residus tot potenciant, quan aquesta minimització no sigui possible, el reciclatge o la reutilització dels mateixos.
  • Formar i sensibilitzar a tot l’equip humà de l’organització fent-los partícips de la nostra política ambiental, per tal de que desenvolupin les seves tasques amb el màxim respecte envers el medi ambient. Informar i fer partícips als usuaris, de la nostra política ambiental, per tal que facin un ús responsable dels serveis.
  • Difondre la política ambiental als proveïdors i contractistes per tal d’involucrar-los, en la mesura del possible, en la gestió ambiental de l’organització.

 

Sabadell, 15 de desembre de 2008
Aprovada pel Consell de Direcció de la CSPT.

Data de revisió: 25 de juny de 2012

 

Guies i memòries

 

 

Comissió Ambiental i de Residus Sanitaris


Francesc Luque López
Direcció d'Economia i Serveis

Aleix Riu Grane
Cap de Seguretat i Medi Ambient

Gabriel Ochoa Gimeno
Assesor Tècnic Serveis Generals

Llum Veiga Díaz
Cap de Secció d'Hoteleira

Pilar Tomàs Igual
Representant de Subministraments

Begoña Macarrón Gómez
Representant del Servei de Prevenció

Marta Piriz Marabajan
Representant de Control d'Infecció

Pere Escuder Torres
Representant Sistemes d'Informació

Montserrat Armenteros Luque
Representant del Gabinet de Comunicació

Pere Miquel Marsillach
Secretaria Tècnica Gestió Ambiental