Dades generals de la Corporació

 


Àrea de referència

  2019 2020
Població de l'àrea de referència *
Habitants de Sabadell i de l'àrea sanitària de referència (9 municipis) 396.777 399.729

* Font: Població de referència del Servei Català de la Salut per als anys 2019 i 2020. Registre central de població acreditada del Servei Català de la Salut (RCA)

 


Equip humà

  2019 2020
Equip humà per centres *
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí    
Hospital de Sabadell 2.159 2.192
Salut Mental PT 190 196
Albada 258 253
UDIAT 373 393
Atenció Primària Parc Taulí 49 49
Atenció a la Dependència Parc Taulí 16 17
Serveis Corporatius 679 693
Total Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 3.724 3.793
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA 97 101
Fundació Parc Taulí 19 19

TOTAL**

3.840 3.913

Persones amb contracte fix

2.560 2.440

 

  Persones físiques 2019 % Persones físiques 2020 %
Agrupació per categories de l'equip humà
Funció administrativa i de suport 1 449 12 445 11
Infermeria 2.017 53 2.057 53
Metges 933 24 958 24
Serveis generals 2 441 11 453 12

* Aquestes dades no incorporen els increments cojunturals de plantilla per COVID-19.
**Places estructurals amb independència del % de jornada
.
1 Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
2 Cuiner, oficial manteniment...


R+D+I

  2019 2020
Activitat en R+D+I
Assaigs clínics aprovats 42 63
Estudis observacionals 60 261
Projectes aprovats en convocatòries competitives 34 46
Assaigs clínic amb medicament avaluats pel CEIm 42 61
Projectes actius 923 923
Total personal de l'I3PT 366 386
Idees noves revelades 26 18
Idees valoritzades 13 17
Idees aprovades 4 17
Patents sol·licitades 2 7
Total articles publicats 460 2
Articles publicats amb factor d'impacte 423 487
Factor d'impacte acumulat 2.159 2.066
Mitjana factor d'impacte 4,7 5,01

 


Docència

  Curs 2018-2019 Curs 2019-2020
Activitat en docència
Estudiants de Medicina (Unitat docent UAB) 236 234
Unitats docents acreditades 32 32
Residents en formació 198 211
Alumnes en pràctiques 582 529
         Infermeria 281 197
         Auxiliars d'Infermeria 134 110
         Estudiants grau/postgrau/màster altres especialitats 167 156
         Estudiants de cicles formatius 107 66
Estades formatives 66 16
Activitats de docència externa 67 24
Alumnes 3.934 784

 

  Curs 2018-2019 Curs 2019-2020
Especialistes en formació
Metge especialista en formació 171 184
Infermera especialista en formació 10 14
Farmacèutic especialista en formació 8 8
Psicòleg especialista en formació 4 5
Dispositiu docent associat a altres Unitats
Metge especialista en formació de Medicina Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) 35 35
Infermera especialista en formació d'Atenció Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) 10 1
Metge especialita en formació de Medicina del Treball (UD Mateu Orfila) 8 2
Total professionals en formació 228 249

 


Formació

  2019 2020
Dades del Pla Institucional de Formació
Total accions 64 57
Núm. activitats (grups) 141 125
Núm. persones físiques formades en el Pla 2.106 2.857
Total hores de formació en aula 22.914 72.012
Total hores de formació en línia 19.138 2.667.302

 


Recursos estructurals

  2019 2020
Equipament en estructures
Consultes externes 273 274
Hospital de Sabadell 151 151
Atenció especialitzada Sant Fèlix (HS) 21 21
Atenció especialitzada Cerdanyola (HS) 14 14
CAP Can Rull 25 25
Salut Mental 62 63
Quiròfans 16 16

Bloc Quirúrgic Central

10 10

Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

4 4

Sant Fèlix (cirurgia menor ambulatòria)

1 1

Cerdanyola (cirurgia menor ambulatòria)

1 1
Sales de parts i quiròfans GiO (HS) 8 8
Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS) 43 43
Places hospitals de dia 157 157
Hospital de Sabadell 79 79
Salut Mental 60 60
Centre Sociosanitari Albada 18 18
Places centres de dia 80 80
Sabadell Gent Gran 40 40
Servei Rehabilitador Comunitari Antaviana 40 40
Places apartaments autònoms (SGG) 52 52
Places Residència (SGG) 130 130

 

  2019 2020
Equipament en llits
Llits aguts 543 634
Hospital de Sabadell 485* 576*

Hospitalització convencional

465 465
          Unitat de malalts crítics - 70

Unitat de Curta Estada d'Urgències

20 41
Salut Mental 58 58
Llits sociosanitaris 210 196
Total llits CSPT (promig anual)  753 830

* Ampliables en fins a 30 llits en períodes de demanda estacional

  Metres quadrats
Superfície dels edificis de la CSPT
Dins del recinte del Parc Taulí 82.441
Taulí 47.964
Santa Fe 9.850
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) 1.325
UDIAT 4.768
SSGG - Manteniment i Projectes 296
La Salut 2.914
Pavelló Victòria Eugènia 1.035
VII Centenari 5.026
Albada 9.263
Fora del recinte del Parc Taulí 13.807
CAP Can Rull (Propietat de CatSalut) 1.521
Nau Bosser 3.538
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis  8.748
Total 96.248

Hospitals de Dia

A l'Hospital de Sabadell:

 • Dermatologia
 • Digestiu
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Malalties infeccioses-SIDA
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Oncologia i Hematologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Vascular

A Salut Mental:

 • Salut Mental Adults
 • Salut Mental Infantil i Juvenil

Equipament tecnològic

  2020
Equipament tecnològic de la CSPT
Arcs quirúrgics 7
Estereotàxia Digital Prono 1
Gamma Càmara 2 capçals 2
Mamògraf digital 1
Mamògraf tomosíntesi 1
Sistema de biòpsia de mama per Ressonància Magnètica 1
Sistema de biòpsia assistida per buit 1
Ressonància Magnètica 3
PACS RAIM Server 1
Sales RX convencional 5
RX portàtils 8
Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb mòdul d'electrofisiologia 1
Sala Radiologia Vascular Intervencionista Dyna-CT amb ecografia incorporada 1
Sistema Diagnòstic assistit per ordinador (CAD) per a mamografies 1
TAC amb escòpia 3
Telemando Digital 1
Telemando Convencional 2
Ecògrafs 1 48
Ecocardiògraf 7
Vídeocolonoscopi 8
Vídeogastroscopi i vídeoduodenoscopi 15

 


Gestió ambiental

Consum d'electricitat
  2019 2020
Consum total (kWh) 16.507.371 15.885.317
Consum per superfície (kWh/m2) 177 171
Consum per treballador (kWh/treballador) 4.678 4.501
Emisions CO2 (t) 5.299 5.099
  2019 2020
Consum d'aigua
Consum total (m3) 99.387 64.011
Consum per superfície (m3/m2) 1 1
Consum per treballador (m3/treballador) 28 18

 

  2019 2020
Consum de gas
Consum total (kWh) 5.995.884 8.287.918
Consum per superfície (kWh/m2) 64 89
Consum per treballador (kWh/treballador) 1.692 2.355
Emisions CO2 (t) 1.104 1.536

 

  2019 2020
Consum de gasoil (equipaments)
Consum total (m3) 225 0,5
Consum per superfície (m3/m2) 0,002 0
Consum per treballador (m3/treballador) 0,064 0
Emisions CO2 (t)  646 1
  2019 2020
Consum de paper
Consum total (folis) 8.316.000 7.187.000
Consum per treballador (folis/treballador) 2.363 2.042
  2019 2020
Consum de tòner
Consum total (unitats) 906 765
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,26 0,22
  2019 2020
Consum de cartutxos de tinta
Consum total (unitats) 220 113
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,06 0,03
Residus
  2019 2020
Grups I-II - rebuig - (kg) 1.120.990 1.115.221
Consum (kg)/treballador 318 317
Grups I-II - paper i cartró - (kg) 86.010 88.070
Consum (kg)/treballador 24 25
Grup III - residus sanitaris i biològics - (l) 382.748 548.106
Consum (l)/treballador 109 156
Grup IV - citostàtics - (l) 133.965 128.836
Consum (l)/treballador 38 37
Recollida selectiva d'oli vegetal (l) 1.573 740
Consum (l)/treballador 1,45 0,21
Recollida selectiva matèria orgànica (kg) 8.433 9.035
Consum (kg)/treballador 2 3
Recollida selectiva alcohols d'anatomia patològica (l) 8.433 8.196
Consum (l)/treballador 2 2
Recollida selectiva fluorescents (kg) 515 252

Consum (l)/treballador

0,15 0,07
Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos lleugers (kg) 27.080 16.940
 
Consum (kg)/treballador 7,69 5
Recollida selectiva d'envasos contaminants (kg) 1.520 3.460
Consum (kg)/treballador 0,43 0,98

 


Resultats econòmics

  2019 2020
Ingressos i despeses (en milions d'euros)
Ingressos 284 339
Despeses 290 324
Resultats dels exercicis -6 15
Inversions (en milions d'euros)    
Inversions executades 5,3 12,2
Recursos generats (en milions d'euros)    
Cash flow -2,8 12,3