El Parc Taulí convoca 96 llocs de treball per a facultatius/ves especialistes

Convocatòria extraordinària d’estabilització de plantilla més taxa de reposició.

De conformitat amb l’establert a l’article 19.U.6 de la llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017, que permet la convocatòria externa del 90% de les places interines creades abans de l’1 de gener de 2014, i en el mateix emparament de l’article 19 i la Disposició Addicional 31a de la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat per al 2018. El Consorci en aquest marc normatiu, va procedir a aprovar respectivament a les sessions de Consell de Govern de data 20 de desembre de 2017 i 24 d’octubre de 2018, i a publicar al DOGC núm. 7524 de data 28 de desembre de 2017 i núm. 7746 de 13 de novembre de 2018, també respectivament, la seva oferta pública d’ocupació 2017 – 2020, en la qual es troben es troben les places que són objecte de la present convocatòria. Així mateix, aquesta oferta inclou la cobertura de les seves taxes de reposició ordinària d’efectius dels exercicis 2016 al 2017 i 2017 al 2018.

La resolució de la convocatòria d’aquesta oferta pública d’ocupació comportarà el cessament del personal interí que ocupa les places actualment. Les persones interessades a ser candidates podran presentar la documentació dins del termini de 45 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci (2 d’octubre de 2019).

Trobareu tota la informació necessària per a la vostra participació a:

Us recomanen feu una lectura acurada abans d’iniciar la vostra inscripció de participació.