S'obre el període de sol·licituds per a la restitució del primer tram del 24,04% de la paga extraordinària de Nadal de 2012 a professionals inactius del Parc Taulí

A partir del proper 1 de desembre, i durant un període de tres mesos, els professionals de la Corporació Sanitària Parc Taulí que actualment no es troben en actiu, però que van meritar la paga extraordinària de Nadal corresponent a l'exercici 2012, podran sol·licitar personalment el rescabalament i abonament de les quantitats que li corresponguin mitjançant la presentació del document normalitzat que s'adjunta.

Un cop verificada la pertinença de la sol·licitud realitzada, es procedirà a efectuar els corresponents abonaments als comptes SEPA que s'hagin fet constar al document de sol·licitud.

Per la resta d'entitats del Taulí, s'obriran els terminis de sol·licitud quan els seus respectius òrgans de govern aprovin l'abonament.

El document de sol·licitud s'haurà de lliurar a l'Administració de Personal (edifici La Salut). Horari d'atenció: De dilluns a dijous, de 8 h a 17 h. Divendres, de 8 h a 15 h.