S’obre el període de sol·licituds per a la restitució del SEGON tram del 26,23% de la paga extraordinària de Nadal de 2012 a professionals inactius del Parc Taulí

A partir del 14 de desembre, i durant un període de tres mesos, els professionals de la Corporació Sanitària Parc Taulí que actualment no es troben en actiu, però van meritar paga extraordinària de Nadal corresponent a l'exercici 2012, podran sol·licitar personalment el rescabalament i abonament de les quantitats que li corresponguin a través del document normalitzat que s’adjunta.

Un cop verificada la pertinença de la sol·licitud realitzada, es procedirà a efectuar els corresponents abonaments als comptes SEPA que s'hagin fet constar al document de sol·licitud. En un primer moment s'abonarà un 8,49% i, al llarg del primer trimestre del 2016, el 17,74% restant.

Per a la resta d'entitats del Taulí, s'obriran els terminis de sol·licitud quan els seus respectius òrgans de govern aprovin l'abonament.
El document de sol·licitud s'haurà de lliurar a l'Administració de Personal (edifici La Salut). Horari d'atenció: De dilluns a dijous, de 8 h a 17 h. Divendres, de 8 h a 15 h.


Adjuntem també el model de sol·licitud per a la restitució del primer tram del 24,04% de la paga extraordinària de Nadal de 2012, publicat el 30 de novembre de 2015 en aquesta mateixa web: