S'obre el període de sol·licituds per a la restitució del 15% de la paga extraordinària de Nadal de 2012 a professionals inactius del Parc Taulí

A partir del proper 14 de desembre, els professionals del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí que actualment no es troben en actiu, però que van meritar la paga extraordinària de Nadal corresponent a l'exercici 2012, podran sol·licitar el rescabalament i abonament de les quantitats que els hi correspongui mitjançant la presentació del document normalitzat que s'adjunta.

A partir del 20 de gener (recàlcul nòmina desembre 2016) es procedirà a efectuar els corresponents abonaments als comptes SEPA que s'hagin fet constar al document de sol·licitud.

Per qualsevol dubte al respecte podeu contactar amb el telèfon 93 723 10 10 (extensions: 23054 i 23023)