La Unitat de Diagnòstic Prenatal de Parc Taulí, pionera des de la seva creació, celebra el seu 25è aniversari

La Unitat és capdavantera en l’aplicació de tècniques de diagnòstic avançades. Cada any es diagnostiquen al Parc Taulí uns 100 casos de defectes congènits.

La Unitat de Diagnòstic del Parc Taulí, que ha celebrat recentment el seu 25è aniversari, és una de les unitats pioneres a Catalunya en el diagnòstic i tractament dels defectes congènits i de la patologia fetal. Aquesta Unitat va ser capdavantera a Catalunya en la incorporació de tècniques diagnòstiques com la ressonància fetal o el cariotip molecular, així com en l’elaboració i implementació dels protocols de diagnòstic prenatal, de seguiment fins el període perinatal, i de pèrdues gestacionals. Així mateix, els professionals de la Unitat han col·laborat amb el grup europeu EUROCAT per a l’estudi dels defectes congènits, amb resultats molt rellevants en publicacions internacionals.

El diagnòstic prenatal engloba totes les accions diagnòstiques que ajuden a detectar qualsevol defecte congènit durant el període prenatal, entenent com a defecte congènit qualsevol anomalia morfològica, estructural, funcional o molecular present al naixement. La Unitat de Diagnòstic Prenatal té com a objectiu la organització i millora del procés d’atenció a la patologia dels defectes congènits per a una millor prevenció. La seva funció és la de diagnosticar i informar dels defectes congènits detectats durant el període prenatal i aplicar el tractament pre o postnatal adequat. També ofereix assessorament reproductiu a les parelles amb un defecte congènit fetal i amb antecedents familiars.

Es tracta d’una unitat multidisciplinar, formada per una vintena de professionals dels àmbits d’Obstetrícia, Radiologia, Patologia, Genètica clínica, Cardiologia pediàtrica, Neonatologia, Cirurgia pediàtrica i Laboratori de genètica. En els seu inicis, formaven aquesta unitat 8 professionals, i ha tingut un creixement exponencial en els darrers anys que ha incidit de manera molt positiva en la detecció precoç de les patologies prenatals: l’any 2000 es detectaven un 30% de patologies i actualment s’arriba al 80% de diagnòstic prenatal precoç.

Les patologies prenatals amb més prevalença són les cardiopaties i les patologies renals, especialment la hidronefrosi, el defecte congènit més freqüent. Cada any es diagnostiquen al Parc Taulí uns 100 casos de defectes congènits, un 40% corresponen a patologia renal. Cal destacar que s’ha avançat molt els darrers anys en la disminució de tècniques invasives gràcies al programa de cribratge prenatal de primer trimestre de manera universal.

Les tècniques no invasives que s’utilitzen en el diagnòstic prenatal són l’ecografia, la ressonància magnètica i en l’actualitat s’analitza el DNA fetal en sang materna pel cribratge de les anomalies cromosòmiques més freqüents. Les tècniques invasives són l’amniocentesi, la biòpsia de còrion i la funicolocentesi.

 

 

Deixa els teus comentaris

Publicar comentari com convidat

0 / 500 Restricció de caracters
El teu text ha de tenir entre 1-500 caracters