Tauler electrònic

L'e-TAULER (Tauler electrònic) és un servei del Consorci Administració Oberta de Catalunya que, en el cas del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, possibilita la publicació i la gestió on-line de les seves ofertes de treball.

Es tracta d’una eina certificada que permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir-ne el temps d'exposició i la integritat de la informació.

Les ofertes de treball que hi apareixen són les mateixes que trobareu al web del Parc Taulí, en els espais Convocatòria d’oferta pública (contracte fix) i a Altres processos de selecció.

De conformitat amb els articles 38 i 39 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de regim jurídic del sector públic,  l’article 58.3 i 4 de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, “... les administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'han de publicar en el tauler d'anuncis o per mitjà d'edictes per la publicació a la seu electrònica corresponent.”. “La publicació de l'acte a la seu electrònica i en el diari o butlletí oficial corresponent substitueix la notificació, si conté els elements de la notificació determinats per la legislació bàsica, en... “ entre d’altres supòsits  “quan es tracta d'actes integrants d'un procediment selectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus. En aquest supòsit, les convocatòries successives s'han de publicar almenys a la seu electrònica corresponent i amb els mateixos efectes. Aquesta circumstància s'ha d'indicar en la convocatòria del procediment, i no tenen validesa les publicacions que s'efectuïn en llocs diferents.”

Les publicacions electròniques s'emmarquen en l'acord sobre la creació de la seu electrònica al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (i, per extensió, a les seves entitats vinculades), al qual es pot accedir clicant aquí.