Convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, i específicament el seu article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 17na U i la Disposició Addicional 15na U. 4, aquesta convocatòria forma part de l’oferta pública d'ocupació del consorci corresponent als exercicis 2018 i 2019 publicada al DOGC de data 28 de desembre de 2017 (núm. 7524).

El consorci procedeix a la publicació de la seva oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2018 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de les places que es detallen a l'anunci del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC (Veure apartat 2 del quadre).

La resolució de la convocatòria d’aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí que ocupa les places actualment.

Els mèrits curriculars dels Grups Professionals 2 al 7 es puntuaran segons el següent barem: Barems

Presentació realitzada el dimarts 8 de gener de 2019 en relació a la convocatòria dels grups professionals 2, 3 i 7. Sessió informativa.

Aquí trobareu la sol.licitud de renúncia voluntària que s'haurà d'adreçar signada a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant la referència de l'anunci de la convocatòria.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

* Si el tipus d'inscripció és - Personalment - s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció*
i data límit
Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de resultats de les fases i/o prelació Resolució (1)

19_GP1_CCSPT

Facultatius/ves especialistes
 

Llistat de places per centres:
Errates

Atenció Primària

Hospital de Sabadell-Albada

Salut Mental

UDIAT- Anatomia Patològica, Diagnòstic per la Imatge i Laboratori

Anunci DOGC

Bases
 

Manual d'ajuda a la inscripció

Instruccions CVN

Curriculum Vitae Normalitzat (CVN)
 

Barems

 

On-line: Inscripció i enviament de documentació a l'enllaç en el mateix llistat de places


Data límit: dimecres, 2 d'octubre de 2019
 

 

Dates proves    
GP2
18_INF_CCSPT
18_INF_SM
18_LLE_HS

187 infermers/es,
4 llevadors/es

Llistat de places
Errates
Anunci DOGC
Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits curriculars
- Formulari ajuda a l'assignació (Infermer/a)
- Formulari ajuda a l'assignació (Llevador/a)
Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves


Torns de les proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o mitjançant SMS. Aquí només apareixen les citades via SMS:

-Citació Infermers/es
-Citació UDIAT

Resultats definitius

 

5/06/2019: Inici procés preassignació de places.

Resolució Consell de Govern (17/07/2019)

18_INF_Hospital de Sabadell

18_INF_Laboratori

18_INF_Diagnòstic per la Imatge
 

18_INF_Salut Mental especialistes
 

18_INF_Salut Mental

18_LLE_Hospital de Sabadell

GP2
Varies referències 


9 treballors/es
socials,

7 fisioterapeutes,

5 psicoterapeutes,
5 terapeuta
ocupacional,

3 logopedes,
2 optometristes,
1 podòleg/oga,

Llistat de places
Errates

Anunci DOGC
Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits
curriculars

Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de les proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:

-Citació optometristes
-Citació entrevistes fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals
-
Podòleg/oga

Resultats definitius

 

10/06/2019: Inici procés d'assignació de places.

Resolució Consell de Govern (17/07/2019)
 

18_TS_Treballors/es socials

18_FIS_Fisioterapeutes

18_PST_Psicoterapeutes

18_TOC_Terapeutes ocupacionals

18_LOG_Logopedes

18_OPT_Optometristes
 

18_POD_Podòleg/oga

GP3.1

18_TCAI_CCSPT

98 tècnic/ques
de cures
d'auxiliar
d'infermeria (TCAI)

Llistat de places
Errates

Anunci DOGC
Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits
curriculars
- Formulari d'ajuda a l'assignació (TCAI)
Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:

- Tècnic/ques de cures auxiliars d'infermeria

Respostes prova de coneixements

 

Resultats definitius

 

Nota al.legacions

 

Inici procés assignació a partir de la segona quinzena de setembre

 

 

GP3.2
Varies referències

20 tècnics/ques especialista sanitari (TEC)
Llistat de places

Errates

Anunci DOGC

Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
-Plantilla de mèrits
curriculars
- Formulari d'ajuda a
l'assignació (TEC)

Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:
-Citació UDIAT

Respostes prova de coneixements

 

Resultats difinitius

 

Nota al.legacions

 

Inici procés d'assignació a partir de la segona quinzena de setembre

 

 
GP7
18_ASA_CCSPT

34 Auxiliars sanitaris
Llistat de places

Anunci DOGC
Bases

- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits
curriculars
- Formulari d'ajuda
a l'assignació
(Auxiliar sanitari)

Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:

- Auxiliars sanitaris

Respostes prova de coneixements

 

Resultats definitius

 

Nota al.legacions

 

Inici d'assignació a partir de la segona quinzena d'octubre

 

GP1

18_76_INT
2 Metges/metgesses
especialistes en
Medicina Intensiva

Anunci DOGC
Bases
 

Curriculum normalitzat

On line

Dimarts, 5 de febrer de 2019

Llistat d'admissió Prelació

Resolució 28/05/2019

(1) Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 59.6 de la llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, es pot interposar recurs d'alçada davant el propi consorci que procedirà a elevar-ho a la Direcció del CatSalut, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació/publicació en el e-tauler. Ho podeu presentar en els registres de Recursos Humans o de la Secretaria Tècnica d'Assumptes Jurídics i Contractació (ambdós a l'edifici La Salut). Adjunt trobareu un model de recurs d'alçada per aquelles persones que estiguin interessades en presentar-ho i vulguin utilitzar-ho: Model de recurs d'alçada.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspèn l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015.

No obstant això els interessats poden interposar qualsevol recurs que considerin en els terminis i formes establerts en la legislació de procediment administratiu.