Sabadell Gent Gran, Centre de serveis

Sabadell Gent Gran en xifres

Activitat global

  2019 2020
Ocupació
Ocupació residència a 31/12 (127 places 2019, 130 places 2020) 98,4% 80,7%
Ocupació apartaments a 31/12 (31 places 2019, 38 places 2020) 100% 94,7%
Ocupació centre de dia a 31/12 (36 places 2019, 40 places 2020) 92,5% 25%