Sabadell Gent Gran, Centre de serveis

Sabadell Gent Gran en xifres

Activitat global

  2016 2017
Ocupació
Ocupació residència a 31/12 (127 places) 100% 99,92%
Ocupació apartaments a 31/12 (31 places) 95% 98,85%
Ocupació centre de dia a 31/12 (36 places) 77,5% 93,81%