Hospital de Sabadell

Cartera de serveis

Assistència especialitzada a la consulta externa

La consulta de la Unitat està dotada amb tots els aparells necessaris per fer una correcta i acurada valoració del nen: espirometria, mesura de les resistències pulmonars (RINT) i estudi de força muscular (PIM i PEM), test de la suor (Wescor/macroduct), mesura d'òxid nítric exhalat i pletismògraf compartit amb Pneumologia d'adults, i fibrobroncoscòpia pediàtrica i neonatal, etc.

Comprèn activitats assistencials diagnòstiques i terapèutiques, així com de promoció de salut, educació sanitària i prevenció de la malaltia, que engloben:

 • Valoració inicial del pacient.
 • Valoració conjunta amb hospitals de referència de pacients amb patologies de baixa prevalença i alta complexitat.
 • Indicació i realització d’exàmens i procediments diagnòstics.
 • Indicació d’avaluació per altres especialitats pediàtriques i valoració conjunta de la patologia en equip multidisciplinari quan sigui necessari.
 • Treball en equip en conjunt amb infermeria especialitzada.
 • Indicació, realització i seguiment dels tractaments o procediments terapèutics que necessiti el pacient.
 • Informació a l’alta de diagnòstic i procediments i cures necessàries pel correcte seguiment del pacient a l’atenció primària.

Assistència especialitzada a l'hospital de dia

Comprèn les activitats diagnòstiques d’aquells pacients que precisen ingrés de curta estància sota vigilància mèdica per tractament i/o realització de proves diagnòstiques, incloent:

 • Pràctica de fibrobroncoscòpies (preparació i control post fibrobroncoscòpia)
 • Tractaments d'immunodeficients amb gammaglobulines endovenoses i subcutànies.
 • Proves de provocació i de reintroducció de aliments.
 • Proves de provocació a fàrmacs, dessensibilització.
 • Tractaments curts per a crisis d’asma, iniciació de pautes antibiòtiques per malalts crònics.
 • Tractaments amb Omalizumab en pacients amb asma sever.
 • Unitat de Immunoteràpia.

Assistència especialitzada a pacients ingressats

Comprèn l’assistència mèdica, diagnòstic i tractament a pacients en règim d’hospitalització, incloent: interconsulta a pacients d’altres especialitats, nounats o pediatria general que requereixen atenció mèdica especialitzada.

 • Indicació i realització de diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients ingressats de la especialitat.
 • Indicació i seguiment de pacients en cures intensives en cas que siguin necessàries.
 • Educació específica sobre les malalties i els diferents tractaments dels pacients que ho necessitin.
 • Informació a l’alta del procés assistencial amb instruccions específiques pel correcte seguiment i tractament del pacient.

Consulta Apnees i Episodis aparentment Letals en el lactant (ALTE)

Aquesta és una consulta on s’atenen lactants que presenten episodis d'apnees (aturades respiratòries transitòries de més de 20 segons de durada), o aquells que han patit el que s'anomena tècnicament “Episodi aparentment Letal”. Es tracta de nens que són trobats en situació d'aturada respiratòria, sigui per la causa que sigui, però que s’han pogut reanimar ja sigui pels propis pares com per personal sanitari.

Nens que presenten apnees per obstrucció de la via aèria constantment o només quan dormen. Aquests darrers s’estudien també a la Unitat del son mitjançant polisomnografia.

Altres presenten o han presentat un o varis episodis de manca de respiració sense una causa aparent.

Hi ha un complet protocol d’estudi d’aquests casos així com un seguiment ambulatori i diversos tractaments que es comenten amb el nen ingressat i continuen amb el pacient a casa seva, que depenen de la causa del problema.

Patologies ateses

Fibrosis quística: Unitat de referència per a l'àrea centre de Catalunya

 • Cribatge neonatal per la Fibrosi Quística.
 • Equip multidisciplinari (infermera/fisioterapeuta educadora, pneumòleg, gastroenteròleg, endocrinòleg, nutricionista, psicòleg, laboratori clínic)
 • Atenció continuada al pacient amb fibrosi quística amb descontrol de la malaltia (procés intercurrent…)
 • Formació i coneixements per tractaments domiciliaris
 • Sessions d'aprenentatge per a la fisioteràpia respiratòria, nebulització de fàrmacs,...
 • Dispensació dels fàrmacs per la Farmàcia hospitalària

Asma

 • Hospital de dia per realitzar tractaments curts a pacients crònics reaguditzats.
 • Seguiment de pacients amb asma moderat i sever.
 • Educació sanitària sobre l'asma.
 • Fisioteràpia respiratòria en els casos que precisen.
 • Tractament de l'asma sever. Administració d'Omalizumab.

Malformacions congènites pulmonars / diagnòstic prenatal

 • Suport radiològic pel diagnòstic:
 • Ecografia prenatal
 • RM prenatal
 • Equip de cirurgia qualificat per la cirurgia malformativa congènita.
 • Comissió de Diagnòstic prenatal. Comissió d’Ètica.
 • Visita d'assessorament prenatal i seguiment posterior.
 • Suport d'UCI pediàtrica postcirurgia

Patologia de la via aèria/ cos estrany endobronquial

 • Col·laboració amb ORL, anestèsia i cirurgia pediàtrica.
 • Fibrobroncoscòpia diagnòstica/terapèutica.
 • Broncoscòpia rígida
 • Radiologia convencional
 • Altres mètodes de diagnòstic d’imatge específiques.

Complicacions respiratòries de les malalties neuromusculars. Ventilació mecànica no invasiva

 • Centre de referència en el seguiment de pacients amb necessitat de ventilació mecànica domiciliària.
 • Diagnòstic, tractament i suport de las malalties neuromusculars de diferents graus de gravetat.
 • S’atenen als pacients de forma multidisciplinar visitant-se el mateix dia pels diferents facultatius especialistes (neuropediatre, pneumòleg, ORL, ortopeda)
 • Infermera/fisioterapeuta control de la ventilació

Patologia crònica pulmonar - Oxigenoteràpia

 • Seguiment i control de las patologies cròniques pulmonars (Displàsia broncopulmonar, fibrosi quística, discinèsia ciliar primària... )
 • Pneumònies intersticials.
 • Control de l'oxigenoteràpia.
 • Estratègies de prevenció.
 • Administració de palivizumab als pacients indicats.

Patologia infecciosa pulmonar (tuberculosis pulmonar, complicacions de les pneumònies, bronquiectàsies,... )

 • Diagnòstic, seguiment i tractament de la Tuberculosis pulmonar. Declaració obligatòria. Estudi i tractament de la TBC endobronquial.
 • Complicacions de les infecciones de viés aèries baixes: pneumònia necrotitzant, abscés pulmonar, empiema pleural. Col·laboració amb cirurgia pediàtrica i radiologia intervencionista. Seguiment i alta amb informe per al pediatra.
 • Bronquiolitis obliterant, Bronquiectàsies. Seguiment i maneig amb col·laboració amb Fisioteràpia.

Patologia obstructiva de la via aèria. SAOS/Pulsioximetria-Polisomnografia. CPAP/BIPAP

 • Estudi d'estridor congènit, respiració sorollosa, tos ronca,... en col·laboració amb radiologia, fibrobrocoscòpia, cardiologia (malàcies, estenosis, malformacions, anells vasculars)
 • SAOS, estudi etiològic. Unitat de Polisomnografia. Pulsioximetria domiciliària o hospitalària.
 • Tractaments específics i suport i seguiment ventilatori.

Immunodeficiències primàries i secundàries

 • Diagnòstic, tractament i seguiment. Col·laboració amb la Unitat d'Immunologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
 • Administració de gammaglobulines endovenoses i subcutànies.

Rinoconjuntivitis, sinusitis, otitis

Valoració clínica multidisciplinària.

Al·lèrgia alimentària, al·lèrgia a las proteïnes de llet de vaca, dermatitis atòpica, urticària, angioedema, anafilaxi

 • Pràctica de Test de provocació i reintroducció de aliments.
 • Diagnòstic, seguiment, tractament i dessensibilització.
 • Valoració clínica multidisciplinària.

Al·lèrgia a verí d’insecte

Immunoteràpia a verí d’Himenòpters.

Al·lèrgia a fàrmacs

 • Test diagnòstics cutanis de diagnòstic.
 • Test de provocació oral.

Immunoteràpies especials

 • Immunoteràpia en menors de 5 anys.
 • Immunoteràpia ràpida, rush i clúster a la Unitat de Immunoteràpia.