Hospital de Sabadell

Activitat detallada

Jaume Almirall Daly  - Cap del Servei de Nefrologia

  2016 2017
Tractament dialític
Diàlisi de crònics

Nre. sessions HD

20.701 22.104

Dies en DP

9.215 8.623
Diàlisi d'aguts

Sessions pacients crònics ingressats

864 628

Sessions pacients aguts

121 155

Sessions HD UCI

135 127

 

  2016 2017
Atenció hospitalària

Altes hospital conv.

245 231

Estada mitjana

9,59 10,97

Interconsultes Hospital primeres

210 207

 

  2016 2017
Atenció ambulatòria
Hospital de dia 158 400
Primeres visites CCEE 1.540 1.937
Segones visites CCEE 4.033 3.698
Reiteració P/S 2,62 1,91
MAPA 174 174
Ecografia Accés Vascular 378 412
Biòpsies renals 31 24