Hospital de Sabadell

Activitat detallada

Jaume Almirall Daly  - Director del Servei de Nefrologia

  2019 2020
Tractament dialític
Diàlisi de crònics

Nre. sessions HD

24.334 -

Dies en DP

7.361 -
Diàlisi d'aguts

Sessions pacients crònics ingressats

77 -

Sessions pacients aguts

165 -

Sessions HD UCI

127 -

 

  2019 2020
Atenció hospitalària

Altes hospital conv.

240 229

Estada mitjana

12 11,07

Interconsultes Hospital primeres

240 229

 

  2019 2020
Atenció ambulatòria
Hospital de dia 404 -
Primeres visites CCEE 863 715
Segones visites CCEE 5.182 5.847
Reiteració P/S 6 8,18
MAPA 180 121
Ecografia Accés Vascular 448 229
Biòpsies renals - -