Missió, visió i valors

La missió (Què hem de fer?)

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT), com a entitat pública, té la missió de donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l’equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat, tot integrant la docència, la recerca i la innovació en ciències de la salut.

La visió (Què volem ser?)

Ser una entitat reconeguda per l’entorn i pels seus professionals pel seu model assistencial, organitzatiu, docent i de recerca que doni resposta als seus compromisos socials.

Els valors (En què creiem?)

  • L'orientació als ciutadans en la seva diversitat
  • L'excel·lència.
  • La cooperació.
  • El compromís amb l'entorn, tant amb les persones com amb en el medi ambient.