Atenció a la Dependència

Presentació

El Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD) realitza una activitat pública d’avaluació i emissió de dictàmens tècnics per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa i reconeixement de barems de la població sol·licitant de tot el Vallès Occidental, en dependència de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes valoracions són necessàries per acollir-se a les diferents ajudes per a persones amb discapacitat que ofereix l'Administració.