Atenció a la Dependència

Presentació

Atenció a la Dependència Parc Taulí és una entitat prestadora del servei públic d’avaluació contemplat a la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), dintre del Programa PRODEP de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

L’objecte de les valoracions és proposar un determinat grau i nivell de dependència de les persones que s'avaluen, per al reconeixement per part de l’administració de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat i el conseqüent accés als drets contemplats en la Llei.

Les valoracions del SEVAD es realitzen en el domicili habitual de la persona, amb la informació sanitària rebuda prèviament.

Procés Qui ho gestiona Temps mig de resolució
Circuit del procés de valoració de la dependència
1. Sol·licitud - Oficines del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat.
- Registres oficials (Ajuntaments, Consells comarcals...)
 
2. Valoració SEVAD de referència (Al Vallès Occidental Est, SEVAD del Parc Taulí)  
3. Resolució de grau i nivell Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat  
    Sol·licitud, valoració i resolució: 3 mesos
4. Elaboració del Pla Individual d'Atenció (PIA) Serveis Socials d'Atenció Primària (Ajuntaments i Consells comarcals)  
5. Resolució Serveis i Prestacions Departament d'Acció Social i Ciutadania  
    PIA i resolució serveis: 3 mesos