Finançament global de l'Institut

10.860.509 €

Total ingressos 2021

Projectes

8.730.763 € | 80,4%

Projectes

Estructura

2.129.746 € | 19,6%

Projectes

389.000 €

Mecenatge

332.000 €

Programa intramural anual

Evolució pressupost

Finançament intramural

Beques Taulí de Recerca 2021

Grups Consolidats

Grups Emergents

37

Sol·licituds

20

Sol·licituds

7

Concedides

8

Concedides

28.000€

Import total

31.500€

Import total

Beques Taulí d'Innovació 2021

Grups Consolidats

Grups Emergents

4

Sol·licituds

6

Sol·licituds

2

Concedides

4

Concedides

3.000€

Import total

7.000€

Import total

Incentivació a la recerca per a estudiants de Medicina 2021

1

Concedida

Projecte de recerca: Avaluació de les alteracions de la coagulació en pacients amb traumatisme cranioencefàlic greu.

Dotació: 500 €

Intensifica'T 2021

Grups Consolidats

Grups Emergents

6

Sol·licituds

7

Sol·licituds

2

Concedides

2

Concedides

37.500€

Import total

22.500€

Import total

Beques de postgrau per infermeres

10

Sol·licituds

5

Concedides

10.000€

Import total

3

Estudis de màster

2

Doctorat

Concurs de millora de qualitat

23

Sol·licituds

1r premi: LA SUITE DEL DOL. Humanitzar i dignificar l’atenció a les famílies amb pèrdues gestacionals

3

Concedides

2n premi: Atención Domiciliaria quirúrgica en el ámbito pediátrico (A Pioneering Perioperative Home Model Project)

5.500€

Import total

3r premi: PICS Covid-19. Sistema telemàtic de seguiment i maneig de la Síndrome Post-Cures Intensives (PICS) en malalts per COVID-19

Ajuts per a la sol·licitud de projectes internacionals coordinats

2

Ajuts

Pèrdues i guanys

INGRESSOS 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Prestació de serveis 2.662.327 2.682.701 2.940.118 2.824.270 3.299.231
Subvencions oficials a les activitats 31.640 29.783 23.236 51.862 20.989
Donacions i altres ingressos per activitats 405.096 474.114 369.938 606.372 388.828
Subvencions, donacions i llegats de capital 1.071.220 1.075.022 1.144.929 1.473.641 2.021.033
Treballs realitzats per l’entitat pel seu actiu 41.680 66.863 47.188
Altres ingressos de les activitats 4.120 12.603 5.488 4.586 23.231
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 109.708 86.705 61.303 57.566 59.890
Ingressos financers 3.408 2.967 695 54.254 5.262
4.287.518 4.363.895 4.587.387 5.139.413 5.865.651

 

DESPESES 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Ajuts concedits i altres despeses 515.245 392.281 326.063 417.775 459.758
Aprovisionaments 250.446 172.074 335.741 300.096 331.301
Despeses de personal 2.139.360 2.055.880 2.314.528 2.587.288 3.022.775
Altres despeses dexplotació 1.419.434 1.221.590 1.460.003 1.225.437 1.481.022
Amortització de l’immobilitzat 197.377 218.414 211.496 206.448 220.066
Despeses financeres 5.555 5.260 5.538 7.550 8.188
4.527.416 4.065.500 4.653.370 4.744.594 5.523.110

Balanç

Actiu

ACTIU 2017 2018 2019 2020 2021
ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat immaterial 108.602 108.181 164.454 207.723 213.630
Immobilitzat material 412.444 377.023 344.190 353.120 332.651
Inversions financeres a l/p 1.204.252 1.597.389 1.474.556 1.776.637 1.183.377
ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 1.516.262 1.439.463 1.319.104 1.635.601 1.909.219
Inversions financeres a c/p 500.222 2.402.939 4.005.260
Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.341.232 3.553.358 6.838.139 9.094.206 5.070.766
TOTAL ACTIU 8.083.014 9.478.354 10.140.443 13.067.287 12.714.904

Passiu

PASSIU 2017 2018 2019 2020 2021
FONS PROPIS
Fons Propis 5.446.970 5.745.365 5.679.382 6.074.201 6.416.742
Ajustaments per canvis de valor 58.186 56.332 54.253
Subvencions, donacions i llegats rebuts 193.934 159.827 123.448 143.112 333.673
PASSIU NO CORRENT
Deutes a l/p 1.704.441 2.309.283 2.439.550 4.672.716 4.228.546
PASSIU CORRENT
Provisions a c/p 384.863 630.683 880.440 438.747
Deutes a c/p 118 118 199.100 199.203 199.039
Deutes amb entitats del grup i associats a c/p -58.242 67.254 311.802 658.953 537.005
Creditors per activitats i altres comptes a pagar 636.438 410.229 322.371 438.662 561.151
Periodificacions a c/p 101.170 352.130 379.854
TOTAL PASSIU 8.083.014 9.485.402 10.140.443 13.067.287 12.714.904

Costos indirectes

Ingressos (costos indirectes) 2017 2018 2019 2020 2021
Fons origen competitius 230.211 269.774 322.092 382.956 338.459
Fons origen no competitius 854.496 909.305 849.797 1.247.423 1.338.873
TOTAL 1.084.707 1.179.079 1.171.890 1.630.378 1.677.332

 

Despeses estructura per partida 2017 2018 2019 2020 2021
Compra de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments 19.209 13.689 36.190 53.163 47.659
Serveis exteriors 83.444 98.503 130.674 131.045 196.509
Tributs 1.850 2.002 2.203 3.296 6.177
Despeses de personal 777.903 978.265 1.104.003 1.224.438 1.412.058
Altres despeses de gestió 35.163 2.952
Despeses financeres 71 34 85 2.938 755
Pèrdues procedents d’actius no corrents i despeses excepcionals 241 7 13.597 1
Dotacions per a amortitzacions 130.875 154.330 165.749 166.247 189.909
Pèrdues per deteriorament i altres dotacions
1.013.594 1.246.830 1.452.501 1.616.291 1.856.020

Ús de costos indirectes

L’I3PT finança amb els costos indirectes rebuts i d’acord amb els objectius aprovats, vinculats al Pla Estratègic 2020-2024, les accions següents:

  • Personal de gestió
  • Programa intramural
  • Serveis científicotècnics i plataformes
  • Pla de formació de R+D+i
  • Despeses estructurals
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.