Unitat Científico-tècnica

La Unitat Cientificotècnica (UCT) centralitza laboratoris, tecnologies i equipament i fomenta que els equips investigadors hi tinguin accés.

Ofereix  suport a la recerca, així com serveis d’anàlisi genètica i anàlisi de biomarcadors per immunoassaig. Així  mateix, gestiona l’accés als laboratoris de recerca, al quiròfan de recerca i a l’estabulari d’animal petit.

 

Serveis prestats al 2021

15

Projectes de recerca

8

Grups de recerca

Personal vinculat la UCT

3

Professionals

Biobanc

El Biobanc de l’I3PT va ser autoritzat el 12 de desembre de 2020. Des de llavors, s’ha estat treballant per integrar les col·leccions prèviament existents a la institució i creant-ne de noves.

Ofereix les seves col·leccions de mostres biològiques i dades associades al personal investigador, tant intern com extern, que les sol·liciti per poder realitzar la seva recerca. També ofereix serveis de processat i emmagatzematge de mostres biològiques.

A la següent taula es detallen les col·leccions incloses al Biobanc a 31 de desembre de 2021.

Col·lecció

Finalitat

Banc de Teixits (TXT) Excedents diagnòstics per la recerca en diferents patologies
Malalties Reumatològiques (REU) Recerca en malalties reumatològiques i autoimmunes
Malalties Oncològiques (ONC) Recerca en càncer
Malalties Endocrines (END) Recerca en patologies del sistema endocrí
Malalties Renals (NEF) Recerca en patologies renals
Malalties Digestives i Hepàtiques (MDH) Recerca en patologies digestives i hepàtiques
Malalties Infeccioses (INF) Recerca en patologies infeccioses
Salut Mental (SME) Recerca en Salut Mental

Integració de mostres al Biobanc

Durant el primer any d’activitat, s’han integrat col·leccions ja existents i mostres de noves donacions. A la següent taula es detallen les mostres integrades a cada col·lecció durant el 2020 i 2021.

Col·lecció

Casos Introduïts

Alíquotes Generades

Banc de Teixits 1* 12
Malalties Reumatològiques 220 3.519
Malalties Oncològiques 163 1.321
Malalties Endocrines 133 4.104
Malalties Renals 54 1.829
Malalties Digestives i Hepàtiques 40 474
Malalties Infeccioses 4.077 19.222
Salut Mental 37 339

* Les mostres de la col·lecció TXT s’inclouen des de l’arxiu assistencial de teixits de l’Hospital Parc Taulí i només es registren al Biobanc un cop hi ha algun investigador que les sol·liciti. En aquell moment es comprova que dites mostres tenen CI i compleixen amb els requisits legals i ètics i s’inclouen a la base de dades del Biobanc.

Sol·licituds de mostres

Procedència

Sol·licituds de mostres

Casos cedits

Interna 4 283
Externa 4 55
TOTAL 8 338

Serveis

Com a novetat del 2021, el Biobanc també ha ofert serveis de processament i custòdia de mostres, servei que anteriorment oferia la Unitat Cientificotècnica de l’Institut.

589

Casos processats

4.635

Alíquotes generades

Acords i convenis amb altres institucions

L’I3PT ha signat un conveni de col·laboració amb el Donation and Transplantation Institute (DTI) per establir vincles estables destinats a desplegar activitats que promoguin les prestacions del Biobanc, així com la identificació com a Biobanc de referència en la conservació especialitzada de mostres i com a unitat referent de DTI.

Unitat de Suport als Assaigs Clínics

La Unitat de Suport als Assaigs Clínics (USAC) es crea amb el propòsit d’afavorir i facilitar la recerca clínica en la institució.

Per poder dur a terme aquest objectiu, la USAC està formada per un equip de professionals encarregats de l’execució dels assaigs clínics que es coordinen per oferir els serveis necessaris per desenvolupar totes les activitats des del moment d’anàlisi de viabilitat de l’estudi fins al seu tancament.

La finalitat del suport que ofereix la USAC és posar en marxa l’estudi el més aviat possible, garantint la qualitat i fiabilitat de les dades obtingudes en l’estudi i complir amb els acords amb els promotors.

Serveis prestats al 2021

11

Especialitats clíniques

Personal

12

Study coordinator

4

CTA

1

Data entry

4

Farmàcia

Laboratori 3D

El Laboratori 3D és un laboratori tecnològic dins de l’Institut format per un equip multidisciplinari de personal mèdic i personal d’enginyeries biomèdiques. El Lab3D treballa estretament amb professionals de la salut, empreses, centres de recerca i universitats que busquen solucions als reptes del sector de la salut mitjançant la tecnologia 3D.

Els serveis que ofereix són:

  • Planificació quirúrgica virtual
  • Impressió de models anatòmics quirúrgics
  • Disseny de guies quirúrgiques personalitzades
  • Models de simulació
  • Desenvolupament de producte sanitari a mida
  • Formació en impressió 3D mèdica

Serveis prestats al 2021

15

Projectes actius

4

Projectes amb finançament

5

Àrees de recerca

159

Pacients intervinguts/casos

22

Hospitals

Personal vinculat al laboratori

6

Professionals

Laboratori d'imatge

El Laboratori d’Imatge Mèdica Digital forma part del Centre d’Imatge Mèdica Digital (CIMD). És un centre especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques orientades a la captació, l’arxiu i la transmissió d’imatges digitals, així com de tota la informació generada pels serveis diagnòstics.

Es troba integrat a l’UDIAT Centre Diagnòstic del Parc Taulí i és un dels serveis de suport comú de l’I3PT que permet al personal investigador desenvolupar els seus projectes de recerca.

Serveis prestats al 2021

2

Projectes de recerca

3

Grups de recerca

Personal vinculat al laboratori

2

Professionals

Laboratori de senyals biomèdiques

El Laboratori de Senyals disposa d’una plataforma d’interoperabilitat amb capacitat de gestionar dades brutes, tal com s’adquireixen en el procés assistencial, per posteriorment depurar-les i transformar-les, amb la finalitat de convertir-les en informació valuosa per a la recerca.

Per tal d’obtenir aquestes dades, el laboratori de senyals utilitza diferents dispositius mèdics, i solucions innovadores pròpiament desenvolupades, que permeten al personal investigador disposar d’una gran quantitat de dades demogràfiques, clíniques i fisiològiques, amb la qualitat necessària per al desenvolupament de projectes de recerca.

Serveis prestats al 2021

8

Projectes de recerca

2

Grups de recerca

Personal vinculat al laboratori

3

Professionals

Laboratori de simulació

El Laboratori de simulació (SimPT) és un espai físic destinat a la formació i educació dels professionals sanitaris a les diferents etapes de la seva educació contínua, que consta de dues estructures: una aula de simulació habilitada per a alta fidelitat i una aula de procediments per a mitjana fidelitat.

Activitat curs acadèmic 2021-2022

Entre l’octubre de 2021 i el juny de 2022 s’han desenvolupat 32 activitats:

16

Activitats docents

12

Activitats de formació continuada

2

Activitats externes

2

Activitats d’innovació (proves de concepte)

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.