UDIAT Centre Diagnòstic

Presentació

El Servei d'Anatomia Patològica té per missió fer diagnòstics anatomopatològics de qualitat en base a l’estudi morfològic i/o molecular de les mostres dels pacients. Aquests diagnòstics es fonamenten en el coneixement més avançat, i aporten valor afegit per a facilitar la presa de les millors decisions terapèutiques. Aquesta tasca es fa col·laborant amb els altres professionals i aplicant les tecnologies de manera eficient, amb l’objectiu de donar resposta als problemes de salut de la població de referència.

Hi treballem més de quaranta-cinc professionals (patòlegs, residents d’anatomia patològica, biòlegs moleculars, citotècnics, tècnics especialistes en anatomia patològica i citopatologia, i administratius) i estem donant resposta a pràcticament totes les necessitats de la Institució pel que fa al diagnòstic morfològic i molecular de mostres anatomopatològiques.

És un Servei acreditat per a la formació d’especialistes en Anatomia Patològica (2 residents/any), que està també completament implicat en la docència del Grau de Medicina de la UAB (s’imparteix l’assignatura de Patologia Estructural i Molecular als alumnes de 3r, a la Unitat Docent Parc Taulí) i amb la formació de tècnics de laboratori (hi ha convenis de col·laboració amb diversos instituts i escoles, els alumnes dels quals fan les pràctiques al Servei).

El Sistema de Gestió de la Qualitat del servei disposa, des del mes de febrer de 2023, de l’acreditació UNE-EN ISO 15189 per a la patologia ginecològica, incloent-hi el diagnòstic histològic i citològic, de detecció de virus del papil·loma humà i el genotipat d’aquest virus

Tots els patòlegs del Servei tenen un o diversos camps d’expertesa, de forma que la tasca assistencial es distribueix per àrees de coneixement, i participen activament en nombrosos comitès i comissions assistencials.

Al Servei d'Anatomia Patològica s'aplica al diagnòstic morfològic de les mostres, en els casos en què és necessari, un ampli ventall de recursos tecnològics (tècniques complementàries) per garantir l'assoliment de la màxima fiabilitat del diagnòstic. En aquest sentit, disposa d'un ampli catàleg de tincions histoquímiques i immunohistoquímiques i de tècniques de patologia molecular, que permeten completar el diagnòstic morfològic amb dades pronòstiques i amb la detecció d'eventuals dianes terapèutiques.

La disponibilitat d'aquestes tècniques complementàries fa possible, també, participar activament en bona quantitat de projectes d'investigació, tant propis com en col·laboració amb els altres serveis de l’hospital.

Política de qualitat

Missió

 • Què: Fer diagnòstics anatomopatològics de qualitat en base a l’estudi morfològic i/o molecular de les mostres dels pacients, fonamentats en el coneixement més avançat, que permetin aportar valor afegit i facilitar la presa de les millors decisions terapèutiques.
 • Com:
  • Col·laborant amb els altres professionals i aplicant les tecnologies de manera eficient.
  • Oferint un servei d’alta qualitat tècnica, incloent el diagnòstic i assessorament sobre els resultats obtinguts
  • Optimitzant permanentment els processos de treball
  • Actuant amb ètica, independència i rigor professional
  • Donant atenció a sol·licitants i pacients, atenent a criteris de professionalitat i confidencialitat.
  • Donant compliment als estàndards de qualitat establerts a les normes UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 15189.
    
 • Per què: Per a poder donar resposta a la població de referència en matèria de salut d’una manera eficaç i eficient i amb un alt nivell de qualitat diagnòstica, fomentant l’equitat dins d’un marc de sostenibilitat.

Visió

 • Ser un servei de referència d’excel·lència per als pacients, els professionals i la pròpia organització en les vessants assistencials, organitzativa, docent i de recerca.

Valors

 • Facilitar la qualitat de vida i el benestar de les persones. Sensibilitat.
 • L’excel·lència com a responsabilitat de servei.
 • L’equitat i compromís envers la societat.
 • Complir el codi ètic i els requisits legals i reglamentaris.
 • Millora contínua.
 • Treball en equip amb la resta de professionals, alineats amb la política de qualitat de la Institució.

Director del Servei d'Anatomia Patològica

Joan Carles Ferreres Piñas

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades