UDIAT Centre Diagnòstic

Presentació

El Servei de Patologia té per missió fer diagnòstics anatomopatològics de qualitat en base a l’estudi morfològic i/o molecular de les mostres dels pacients. Aquests diagnòstics es fonamenten en el coneixement més avançat, i aporten valor afegit per a facilitar la presa de les millors decisions terapèutiques. Aquesta tasca es fa col·laborant amb els altres professionals i aplicant les tecnologies de manera eficient, amb l’objectiu de donar resposta als problemes de salut de la població de referència.

Al Servei de Patologia hi treballem prop de quaranta professionals (patòlegs, residents d’anatomia patològica, biòleg molecular, citotècnics, tècnics especialistes en anatomia patològica i citopatologia, i administratius) i estem donant resposta a pràcticament totes les necessitats de la Institució pel que fa al diagnòstic morfològic i molecular de mostres anatomopatològiques.

És un servei acreditat per a la formació d’especialistes en Anatomia Patològica (2 residents/any), que està també completament implicat en la docència del Grau de Medicina de la UAB (s’imparteix l’assignatura de Patologia Estructural i Molecular als alumnes de 3r, a la Unitat Docent Parc Taulí) i amb la formació de tècnics de laboratori (hi ha convenis de col·laboració amb diversos instituts i escoles, els alumnes dels quals fan les pràctiques al servei).

Tots els patòlegs del servei tenen un o diversos camps d’expertesa, de forma que la tasca assistencial es distribueix per àrees de coneixement, i participen activament en nombrosos comitès i comissions assistencials.

Al Servei de Patologia s'aplica al diagnòstic morfològic de les mostres, en els casos en què és necessari, un ampli ventall de recursos tecnològics (tècniques complementàries) per garantir l'assoliment de la màxima fiabilitat del diagnòstic. En aquest sentit, disposa d'un ampli catàleg de tincions histoquímiques i immunohistoquímiques i de tècniques de patologia molecular, que permeten completar el diagnòstic morfològic amb dades pronòstiques i amb la detecció d'eventuals dianes terapèutiques.

La disponibilitat d'aquestes tècniques complementàries fa possible, també, participar activament en bona quantitat de projectes d'investigació, tant propis com en col·laboració amb els altres serveis de l’hospital.
 

 

Cap del Servei de Patologia

Joan Carles Ferreres Piñas