UDIAT Centre Diagnòstic

Presentació

La radiologia intervencionista és una àrea de la medicina de creixement ràpid que es caracteritza per la realització de tractaments mínimament invasius guiats de forma precisa per tècniques d'imatge, normalment per RX o ecografia. Com a característica principal tenim el fet de no haver de realitzar grans incisions, ja que s'utilitza la introducció de petits dispositius de pocs mil·límetres per progressar a través dels vasos sanguinis o d'altres conductes de l'organisme per arribar als organs diana, on es realitzarà el tractament. Generalment comporta menys risc, menys dolor i una recuperació més ràpida del pacient.

Qui són els radiòlegs intervencionistes?

Els radiòlegs intervencionistes són metges especialistes en Diagnòstic per la Imatge, especialment preparats per a la realització de procediments diagnòstics i tractaments mínimament invasius sota la guia precisa de RX, ecografia (Eco),Tomografia computeritzada (TAC) o Ressonància Magnètica (RM).

Com es va desenvolupar la radiologia intervencionista?

L'especial habilitat de poder veure i interpretar les imatge dins del cos junt al desenvolupament de dispositius com els catèters i els catèters-baló va donar lloc a l'aparició de la Radiologia Intervencionista en els anys 70. De fet,van ser pioners en la pràctica d'angiografia coronària i d'altres tractaments mínimament invasius en les artèries. La progressió ha aconseguit que des de l'any 1992 se l'hagi reconegut als EEUU com una especialitat mèdica. Actualment existeixen dos grans societats que acullen aquests especialistes: la SIR als EEUU y la CIRSE a Europa amb uns 5.000 i 3.500 metges associats, respectivament. A l'estat espanyol la societat de radiòlegs intervencionistes s'anomena SERVEI.

Avantatges

  • La majoria de procediments es realitzen de manera ambulatòria o bé de curta estada hospitalària
  • Generalment no necessiten anestèsia general
  • Generalment tenen menor morbilitat, i necessiten menys temps de recuperació
  • Major agilitat d'aquestes unitats en la realització dels procediments

 

Present i futur de la radiologia intervencionista

Amb els nous avenços tecnològics i amb la disponibilitat cada cop més gran d'equips d'imatge d'alta qualitat, i la formació i el treball en equips multidisciplinaris, fa que, el radiòleg intervencionista sigui cada cop més capaç d'oferir més i millors opcions terapèutiques, tant als pacients com als seus metges de referència. La progressió de la radiologia intervencionista passa per estrènyer la col.laboració amb la resta d'especialitats mèdiques i quirúrgiques, i per donar cada dia més orientació i sentit clínic a les seves accions.

 

Director de la Unitat de Radiologia Vascular i Intervencionista

  Joan Falcó i Fagès