UDIAT Centre Diagnòstic

Catàleg de proves

Biòpsies

Procediments generals

 • Biòpsies diagnòstiques (incisionals, endoscòpiques, per punció, "tru-cuts", “punch"...)

Biòpsies diagnòstiques amb procediments específics

 • Biòpsia cutània per estudi de malaltia inflamatòria autoimmune
 • Biòpsia de gangli limfàtic i melsa
 • Biòpsia de moll d'os per estudi de malaltia hematològica
 • Biòpsia renal per punció (o quirúrgica) per a estudi de malaltia nefrològica
 • Biòpsia testicular per a l'estudi d'infertilitat
 • Biòpsia muscular per a estudi de malaltia neuromuscular
 • Biòpsia que requereixi estudi ultraestructural (microscòpia electrònica)

Peces quirúrgiques (no peroperatòries)

Peroperatòries de biòpsies i peces quirúrgiques

Estudi de gangli sentinella mitjançant tècnica d'OSNA

Citologies

 • Citologia exfoliativa cèrvico-vaginal
 • Citologia exfoliativa (cèrvico-vaginal o d'altre origen) en vial de citologia líquida
 • Citologia exfoliativa de cavitats seroses i d'altres líquids biològics (líquid pericàrdic, pleural i peritoneal, líquid cefalorraquidi...)
 • Citologia exfoliativa pulmonar i de vies aèries altes
 • Citologia exfoliativa urològica (orina espontània, rentat vesical i orina de catèter)
 • Citologia exfoliativa per raspatllat o empremta de lesions
 • Citologia de PAAF (Punció-Aspiració amb Agulla Fina)
 • Citologia de PAAF a EUS i EBUS
 • Detecció de Virus del Papil·loma Humà per tècnica de Captura d'Híbrids

Autòpsies

Patologia molecular

 • Tècniques de diagnòstic molecular FISH, PCR i altres


Tècniques complementàries

 • Estudi d'immunofluorescència directa de patologia cutània autoimmune
 • Estudi d'immunofluorescència directa en biòpsies renals
 • Tècniques immunohistoquímiques
 • Tècniques d’histoquímia
   

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

Enllaç als Blogs del Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades