UDIAT Centre Diagnòstic

Ressonància magnètica de mama

Definició

Imatge d'una pacient al que s'està fent una radiologia de mama

La ressonància magnètica (RM) és un fenòmen físic pel qual certes partícules absorbeixen energia electromagnètica de radiofreqüència en ser col·locades sota un camp magnètic. Per entendre'ns millor, nosaltres col·loquem a la pacient en un imant gegant (camp magnètic) i mitjançant l'emissió de diferents sorolls, obtenim les imatges corresponents de la zona a estudiar: en aquest cas, la mama. Per a això, necessitem un accessori (bobina) que es col·loca al voltant de la mama, i que és l'encarregada d'emetre i rebre el senyal (soroll) que més tard serà convertida en imatge mitjançant un ordinador.

Tot l'equip de RM està instal·lat en una sala, des de la qual estem en contacte amb la pacient mitjançant una càmera de vídeo i un sistema de intercomunicador.

Contraindicacions

Com hem dit anteriorment, l'exploració es porta a terme sota un camp magnètic (imant gegant), pel que hi ha pacients que estan contraindicats; és a dir, hi ha una sèrie de pacients que NO poden ser sotmesos aquesta exploració sota cap concepte:

Pacients portadors de marcapassos.

Pacients portadors de clips vasculars cerebrals o vàlvules cardíaques o implants coclears (depenent del material).

 

Quan està indicada la prova?

Aquest estudi serveix principalment per valorar l’extensió del càncer de mama.

Es realitza a:

Pacients diagnosticades de càncer de mama: valorem l'extensió del càncer, i d'aquesta manera es pot arribar a un tractament adequat de forma ràpida.

Pacients tractades de càncer de mama: valorem la resposta al tractament i d'aquesta manera comprovar si és eficaç.

Pacients que per factors hereditaris tenen un major risc a patir càncer de mama.

 

Com s'ha de preparar?

Per realitzar aquest estudi és necessari l'administració d'un contrast endovenós, anomenat Gadolini, pel qual ha de romandre en dejú durant les 4 - 6 hores prèvies a l'estudi.

Si vostè està en període de lactància no pot donar de mamar fins 72h després de ser realitzada l'exploració, per evitar que aquest contrast passi al nadó mitjançant la llet materna.

El contrast s'elimina de l'organisme per via renal (per l'orina) i no s'han descrit efectes secundaris, excepte en casos molt especials.

Com realitzarem la prova?

En primer lloc li realitzarem una breu enquesta per obtenir informació sobre les seves dades personals, estat general, si és portador d'algun implant quirúrgic,...

Un cop completada tota aquesta informació, l’acompanyarem a una cabina dins l'àrea de preparació, perquè dipositi els seus objectes o robes que puguin ser ferromagnètics, és a dir, objectes que no poden entrar dintre de la sala d'exploració, com són: les joies, rellotge, targetes de crèdit, cinturó, etc. i se li col·locarà una bata oberta per davant per realitzar l'estudi.

Una vegada dins la sala de RM procedirem a la col·locació d'una via, per a l'administració del contrast endovenós. S’haurà de col·locar en decúbit pron (boca terrosa) en la llitera d'exploració, obrint-se la bata per a situar un pit a cada costat dels forats que consta la bobina de mama.

Imatge de la llitera d'exploració de la Ressonància Magnàtica de Mama

És molt important que els pits descansin còmodament en la bobina, per evitar moviments que puguin degradar la imatge, fet pel qual la bobina s'haurà d’ajustar al seu pit.

Una vegada col·locada correctament a la llitera entrarà dintre de l'iman, però no es preocupi, aquest està completament il·luminat i obert per ambdós extrems.

Aquesta prova dura aproximadament 30 minuts en els quals anirà escoltant diferents sorolls. Li direm en tot moment el soroll que escoltarà, el temps que durarà i l’avisarem al posar-li el contrast, ja que notarà una sensació de fred per la mà.

 

Què notarà?


L'única cosa que notarà seran diferents sorolls, que són els encarregats d'obtenir les imatges, i fred per la mà en el moment d'administrar-li el contrast endovenós.

 

Què veiem? Què esperem?

L'RM ens dóna informació que no podem obtenir amb les diferents proves que s'ha realitzat anteriorment.

Veiem amb major precisió lesions que hàgim detectat amb altres tècniques de diagnòstic (mamografia, ecografia,...), i en ocasions podem detectar lesions no visualitzades.

També la utilitzem per controlar els resultats de tractament previs, mèdics o quirúrgics. Mitjançant aquest estudi obtindrem una visió general de tota l'estructura mamària. L'RM és la tècnica més sensible per valorar el càncer de mama (és a dir, ens dóna mes informació en visualitzar les lesions mamàries tant respecte la seva grandària, aspecte i zona d'afectació), però no és la més específica (és a dir, no ens dirà de quina lesió es tracta), ja que la RM no és una tècnica de primera elecció, sinó una prova complementària. Sempre ha d'anar acompanyada d'altres exploracions radiològiques com són la mamografía, ecografia i sobretot la biòpsia percutánea.

IMPORTANT
Sempre que tinguin proves anteriors, haurien de portar-les el dia de l'exploració.

 

Riscos i complicacions durant el procediment


Aquest estudi no té cap tipus d'efecte secundari o advers, és una exploració molt segura per a vostè, i amb la qual obtenim un gran benefici.

Una vegada finalitzada la Ressonància Magnètica, què fem?

 

Una vegada finalitzada l'exploració pot fer vida normal, ja que aquest procediment no té cap tipus d'efecte secundari, excepte l'aparició d'un hematoma (blau) en la zona on li hem col·locat la via. Els resultats seran enviats al seu centre de destinació a l'atenció del facultatiu que li ha demanat l’exploració, en aproximadament una setmana.

Si té algun dubte pregunti, nosaltres estem per assessorar-li.

 

 

 

Enllaços d'interès

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades