UDIAT Centre Diagnòstic

Biòpsia per estereotàxia

Definició. Què és?

La biòpsia de mama és una prova en la qual s'analitza teixit mamari que presenta alteracions.

Imatge: Taula de biòpsia estereotàxica digital

L'estereotàxia és una tècnica radiològica de localització tridimensional, en què mitjançant un sistema especial estudiem lesions no palpables inferiors a 1mm o superiors.

Quan està indicada?

Quan, en realitzar una mamografia de control, trobem alteracions del teixit mamari (nòduls, microcalcificacions, distorsions del parènquima mamari,...).

Contraindicació

L’embaràs, excepte si existeixen importants motius clínics per realitzar la biòpsia.

Informació prèvia

Mai no es realitza una biòpsia sense que prèviament la dona hagi estat informada. La informació pot oferir-se via telefònica o personalment en l'àrea de radiologia mamària en una sala condicionada per a aquest fi.

Biòpsia mamària dirigida per estereotàxia digital

Durant l'entrevista s'explica:

El motiu pel qual se sol·licita la biòpsia.

En què consisteix.

Conèixer la seva història clínica actual (al·lèrgies, tractaments, malalties).

Dia i hora de l'exploració.

Aclarim dubtes i preguntes que les dones plantegin sobre el procediment.

Preparació

No és necessari cap preparació, ni tan sols estar en dejú. Si pren medicació, no cal suspendre-la. Si se senten angoixades, poden prendre algun relaxant que prenguin habitualment o bé infusions.

Atenció: totes les persones que rebin tractament amb anticoagulants orals, antiagregants plaquetaris o pateixin malalties hepàtiques haurien de comunicar-ho abans del dia de la biòpsia.

En què consisteix l'exploració?

Requereix màxima col·laboració de la pacient ja que durant tot el procediment s’ha d’evitar el moviment. En cap moment se sentirà sola, ja que sempre romandrà acompanyada d'una persona dintre de la sala. L'equip estereotàxic disposa d'un ordinador amb un sistema de càlcul de coordenades, consola de control (generador Rx) i taula amb un orifici central.

Imatges Biòpsia mamària

 

La dona es col·loca sobre la taula de cap per avall amb la mama a estudiar a través de l'orifici. Durant la biòpsia, la mama queda comprimida per a evitar el moviment.

 

Tot el material utilitzat per a realitzar la biòpsia és estèril i d'un sol ús. Realitzem una primera imatge per localitzar la lesió i a continuació s'adquireixen dues noves imatges a diferents obliqüitats.

 

S'aplica l'anestèsic local sobre la zona i tot seguit comença l'extracció de les mostres, obtenint un mínim de 6 mostres. En la pell únicament quedarà un sol orifici d'entrada. Una vegada finalitzada la prova es descomprimeix la mama i es realitza compressió manual. Es desinfecta la zona de punció i es col·loca un apòsit estèril (gasa, alcohol iodat, esparadrap), posem gel sobre l'apòsit, que recomanem no retirar fins que no hagin transcorregut unes dues hores. L'apòsit es retira a les 24 hores.

Imatge sistema de calcul biòpsia mamària

Què notarà durant la biòpsia?

Lleugera pressió: anirà disminuint durant la prova.Picor i coïssor: causat per l'efecte de l'anestèsic durant els primers segons.Lleugera molèstia: quan s'obtenen les mostres.El procediment no és dolorós.

Riscos i complicacions

Sagnat: En el moment de l'extracció de mostres pot produir-se sagnat si punxem algun vas sanguini, que sol cedir amb els mètodes habituals de compressió; si no és així, es procedirà a la sutura del mateix (és molt infreqüent). Els moviments bruscos de la senyora quan estem efectuant la presa de mostres podrien provocar esquinçaments del teixit mamari.

Molèsties posteriors: L'aparició d'un hematoma després de la biòpsia és normal. Es reabsorbeix sol sense cap problema. La col·locació de gel sobre la zona disminueix les molèsties així com l'aparició de l’hematoma. El lleuger dolor cedeix amb analgèsics tipus paracetamol. Està contraindicat Àcid Acetil Salicílic (Aspirina®).

Informació posterior

Indiquem els dies que es necessiten per validar la biòpsia i com rebran els resultats.

Imatge informació biòpsia mamària


Fem lliurament de:

1. Informe mèdic explicant l'exploració realitzada, en el qual s'aconsella repòs durant les 12 hores següents de l'extremitat de la mama biopsiada. Si la senyora tingués complicacions, hauria de presentar aquest informe al facultatiu de urgències que la visiti.

2. Informe d'infermeria, en el qual expliquem les cures posteriors.

Proves complementàries

La gammagrafia òssia és una altra prova complementària a la biòpsia de mama.

 

Enllaços d'interès

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades