Sabadell Gent Gran, Centre de serveis

Sabadell Gent Gran en xifres

Activitat global

  2018 2019
Ocupació
Ocupació residència a 31/12 (127 places) 100% 98,4%
Ocupació apartaments a 31/12 (31 places) 94,7% 100%
Ocupació centre de dia a 31/12 (36 places) 97,5% 92,5%