Sabadell Gent Gran, Centre de serveis

Sabadell Gent Gran en xifres

Activitat global

  2020 2021
Ocupació
Ocupació residència a 31/12 (127 places 2019, 130 places 2020) 80,70% 89,20%
Ocupació apartaments a 31/12 (31 places 2019, 38 places 2020) 94,70% 89,40%
Ocupació centre de dia a 31/12 (36 places 2019, 40 places 2020) 25% 30%