Protecció de dades

Informació bàsica

 • Responsable de tractament
  Sabadell Gent Gran Centre de Serveis
   
 • Finalitat del tractament
  Diverses que es detallen en l'apartat d'informació addicional.
   
 • Legitimació del tractament
  Legislació més important:
  - Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals.
  - Reglament 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de las persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
  En cada activitat de tractament es detalla si hi ha altre legislació a tenir en compte.

  Destinataris
  No es cediran les dades a tercers excepte obligació legal o necessitats específiques de tractament de dades. El detall està en cada activitat de tractament.
   
 • Drets
  Informació, Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat i Oposició, com s'explica en la  informació addicional. Pot exercir els seus drets a través del Delegat de Protecció de Dades.
   
 • Delegat de Protecció de dades
  Pablo Hernando Robles

Informació addicional

Quina és la finalitat del tractament?

Està detallada en cada activitat de tractament.

Durant quant temps es guardaran les dades?

Les dades recollides per a les finalitats esmentades anteriorment es conservaran el temps imprescindible que justifica la seva recollida i estan detallades en cada activitat de tractament.

Quina és la legitimació del tractament?

Està detallada en cada activitat de tractament.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

 • Segons es determina en el detall en cada activitat de tractament.

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)