Albada Centre Sociosanitari

Programes

  • Atenció al final de vida

    Voluntat de garantir una atenció i final de vida dignes amb l’adequat control de símptomes i suport emocional al malalt i la seva família. Implica a tots els professionals i dispositius, disposant dels recursos de pal•liació quan les necessitats són complexes i intensives.
  • Planificació anticipada de decisions

    Voluntat de detectar , registrar i incorporar a la presa de decisions clíniques els valors, voluntats i preferències del pacient i el seu entorn en el tractament i seguiment de les malalties cròniques no curables. Implica a tots els professionals i dispositius i els acords presos es comuniquen a l’atenció primària per, en el seu cas, elaborar el PIIC (Pla d’Intervenció Integral Compartit) en els malalts PCC i MACA.