Albada Centre Sociosanitari

Unitat Geriàtrica d'Aguts / Subaguts

Unitat Geriàtrica d'Aguts (UGA)

Recurs d’internament per l’atenció al malalt fràgil/geriàtric en un procés agut intercorrent o per descompensació reversible de la seva malaltia crònica principal.

Subaguts

Subunitat específica dins de la UGA, que possibilita l’ingrés directe des de l’atenció primària i dispositius ambulatoris, especialment en els pacients PCC/MACA ben diagnosticats i en fase de reagudització, però hemodinàmicament estables. Patologies prioritàries per la Generalitat de Catalunya a dia d’avui: MPOC, insuficiència cardíaca i patologies quirúrgiques o infeccioses.