Albada Centre Sociosanitari

Convalescència / Postalta

Convalescència - 78 llits -

L’objectiu principal d’aquest recurs d’internament és la recuperació funcional màxima després d’ingressar a un hospital d’aguts, i assolir una millora en els resultats en salut (millora funcional, menys complicacions secundàries en l’hospitalització, menys institucionalització, etc) permetent el retorn al seu entorn habitual, abans dels 50 dies en la majoria dels casos.

Postalta

Subunitat de convalescència, immediatament després de l’hospital d’aguts de forma precoç, per tal de disminuir la durada de l’ingrés hospitalari i adequar l’assistència en un entorn de treball interdisciplinari.