UDIAT Centre Diagnòstic

Informació per als usuaris

{cmp_start idkey=3815[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fudiat%2Fmedicina-nuclear%2Finformacio-per-als-usuaris][title=Informaci%C3%B3+per+als+usuaris][desc=Proves+PET%2FTC%2C+PET+TAC%2C+Guia+informativa+PET%2FTC+FGG%2C+Informaci%C3%B3+per+als+usuaris+del+Servei+de+Medicina+Nuclear.+PET%2FTC.+Parc+Taul%C3%AD+Sabadell]}

Preparacions Medicina Nuclear Convencional

Preparacions per a les proves de Medicina Nuclear Convencional

Guia informativa PET/TC FDG

Guia per a usuaris que es vagin a realitzar una PET/TC FDG


Què és una PET/TC?

Aquesta prova consisteix en l'administració per via intravenosa d'una substància anomenada radiofàrmac, en aquest cas 18F-FDG, que és una molècula de glucosa marcada amb un isòtop radioactiu (fluor). Aquest radiofàrmac ens permet valorar el metabolisme corporal, que s'altera en diferents desordres de l'organisme. Una vegada transcorregut el temps d'incorporació del radiofàrmac, es realitzarà l'adquisició de les imatges en un equip d'aspecte similar a un TC.

Quina preparació necessito?

El nostre equip es posarà en contacte amb vostè per confirmar quan es realitzarà la prova i li comentarà les mesures de preparació a seguir i si necessita fer algun canvi en la medicació que pren habitualment.

A causa que s'administra un radiofàrmac basat en glucosa, és important controlar adequadament els nivells de glucosa en sang abans de fer-se la prova. Si vostè no és diabètic en principi no precisa d'una preparació especial.

D'altra banda, haurà d'estar en dejú  6 hores prèvies a la prova, durant les quals sí podrà beure aigua. Si vostè és diabètic o pren algun tipus de medicament, haurà d'indicar-ho en el moment de la citació telefònica, per si necessitem pautes específiques d'insulina/antidiabètics orals o per si hem de comprovar si la seva medicació habitual és compatible amb la prova.

S'ha d'evitar, durant les 24 hores prèvies, la realització d'exercici físic.

A tenir en compte

En el cas de les dones, és important descartar la possibilitat d'embaràs. Si la pacient es troba en període de lactància, haurà de suspendre-la durant les 24 hores posteriors a l'exploració.

Com es realitza la prova?

El dia de la prova i a l'hora concertada, li passarem a una habitació individual perquè es canviï, comprovarem els seus nivells de glucosa en sang i si són correctes se li administrarà per via intravenosa el radiofàrmac 18F-FDG. Posteriorment haurà de romandre a l'habitació estirat/da  en una llitera en silenci i gairebé a les fosques durant una hora, per aconseguir que el radiofàrmac administrat es distribueixi correctament per tot l'organisme. Pot ser necessària l'administració d'un contrast oral (per visualitzar el tracte gastrointestinal) i/o per via intravenosa, tenint en compte que no existeix contraindicació mèdica o antecedents personals d'al·lèrgia a contrastos iodats.

Una vegada transcorregut el període de repòs, passarà a la sala de l'equip PET/TC, per començar l'adquisició de les imatges, que té una durada aproximada de 30 minuts. Durant la realització de l'estudi és molt important evitar el moviment del pacient.

Després de la prova, què haig de fer?

Una vegada finalitzat l'estudi, el seu organisme emetrà durant unes hores una petita quantitat de radiació, a causa del radiofàrmac administrat. Encara que la radiació no compromet la salut del pacient ni dels que l'envolten, és convenient seguir unes senzilles normes de protecció radiològica, per minimitzar l'exposició a radiacions ionitzants: beure abundant aigua durant la resta del dia per facilitar l'eliminació del radiofàrmac a través de l'orina. Hauria de procurar no tacar la roba amb l'orina i buidar un parell de vegades la cisterna després de la seva utilització.

Evitar el contacte prolongar amb nens, dones joves i dones embarassades durant unes hores.

Resultats de la prova

Una vegada realitzat l'estudi PET/TC, les imatges seran revisades per un especialista en Medicina Nuclear i en Radiologia. Posteriorment s'enviarà el resultat/informe al metge que ha sol·licitat la prova (exemplar imprès o via electrònica).

Preparacions PET/TC

Preparacions per a les proves de PET/TC

 

 

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

Enllaç als Blogs del Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades