Plataformes científiques

 • Presentació
 • Serveis
 • Contacte

La Unitat Cientificotècnica (UCT) fomenta que els investigadors tinguin accés a tecnologies sofisticades que no disposen tots els centres científics. Ha estat impulsada gràcies a l’adquisició d’equipament finançat per la Fundació Parc Taulí i amb fons competitius FEDER de la Unió Europea.

Els serveis cientificotècnics tenen l’objectiu de centralitzar tecnologies i equipament, afavorir l’accés dels investigadors a tecnologies avançades, serveis que, d’altra banda, els grups de recerca per si sols no es podrien costejar, i incrementar l’ús de l’equipament disponible.

Fins ara aquests serveis han estat d’ús intern per als professionals de la institució. Actualment, l’oferta s’ha obert a professionals externs de centres públics i privats.

Coordinador
Néstor Albiñana Giménez

nalbinana@tauli.cat

Servei d’anàlisi genètica

L’anàlisi genètica permet caracteritzar àcids nucleics, tant per seqüenciació com per fragments. Disposem d’un analització genètic ABI PRISM 3130 d’Applied Biosystems de 4 capil·lars.

Aplicacions:

 • Seqüenciació de novo de seqüències de tot tipus
 • Anàlisi de fragments d’ADN marcats amb fluorescència
 • Anàlisi de microsatèl·lits marcats amb fluorescència
 • Detecció de mutacions per canvi de mobilitat
 • Anàlisi de mutacions puntuals (SNPs)

Sol·licitud de servei

Heu d’enviar la sol·licitud emplenada i signada per correu, electrònic o postal, o fax a:

Néstor Albiñana
Coordinador de la Unitat Cientificotècnica

Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí
Plaça Torre de l’Aigua, s/n,
08208 Sabadell

Servei d’anàlisi de biomarcadors per immunoassaig

L’equip és un analitzador flexible basat en els principis de la citometria de flux. Permet analitzar simultàniament fins a 100 analits (citocines, proteïnes, DNA, entre altres) en un sol pouet de mostra usant volums de mostra molt petits. El sistema proporciona de manera ràpida i eficient dades de bioassaigs de diferents formats, incloent immunoassaigs, assaigs enzimàtics, assaigs de lligands i assaigs amb àcids nucleics.

És la combinació de tres tecnologies. La primera són les microesferes xMAP: una família de 100 microesferes (5,6 µm de diàmetre) de poliestirè tenyides fluorescentment, que actuen alhora com identificador i com a superfície sòlida on es produeix l’assaig. La segona és un instrument de citometria de flux, que integra sistemes de detecció com òptiques, làsers, fluídics i processadors de senyals digitals d’alta velocitat. La tercera és el software dissenyat per al processament de les dades i un robust anàlisi de regressió.

Equipament

 • Luminex 200.

Aplicacions

 • Anàlisi d’expressió de proteïnes: marcadors cel·lulars, marcadors de càncer, cardíacs, metabòlics, citocines, metal·loproteases, entre altres.
 • Anàlisi genètica: genotipat, anàlisi d’expressió gènica, entre altres.
 • Diagnòstic d’enfemetats genètiques: fibrosi quística, citocrom 450, entre altres.
 • Immunodiagnòstic: al·lèrgies, malalties autoimmunes, HLA, entre altres.

Sol·licitud de servei

Heu d’enviar la sol·licitud emplenada i signada per correu, electrònic o postal, o fax a:

Néstor Albiñana
Coordinador de la Unitat Cientificotècnica

Fundació Parc Taulí
Parc del Taulí, 1
Edifici Santa Fe, planta baixa, Àrea de Recerca
08208 Sabadell

Servei de laboratori de recerca

El Laboratori de recerca està completament equipat per realitzar tot tipus de recerca biomèdica. Està dividit en diverses Àrees.

El Laboratori general equipat amb dues campanes d’extracció amb conducció a l’exterior pel treball amb productes volàtils, un criostat i altre material pel treball en histologia, inclusió en parafina, preparació de tincions etc. Material i equipament per la realització de diferents assajos inmunologics, així com l’equip del servei d’anàlisi de biomarcadors per citometria. El Laboratori també està equipat amb material general com pipetes, centrífugues, agitadors, incubadors, autoclau, neveres i congeladors.

Laboratori-UDIAT equipat pel treball en biologia molecular: un quantificador d’àcids nuclèics i una vitrina per la preparació de reactius per PCR. Amb un espai separat pel treball amb post-amplificats equipat amb diversos termocicladors, un termociclador ràpid, dos aparells de PCR a temps real, equipament per electroforèsi en gel d’agarosa, un analitzador d’imatges i un bioanalyzer (servei d’anàlisi per xip microfluidic). També està equipat amb un analitzador genètic (servei d’anàlisi genètic).

Sales de cultiu cel·lular, equipades amb vitrines de bioseguretat, incubadors de CO2, microscopi i altre material necessari per cultius. Una sala dedicada a cultius lliures de patògens, l’altra especialment equipada per treballar amb patògens de fins a nivell 3.

Sala Fosca amb un microscòpi d’epifluorescència amb un complet sistema de captació i processament d’imatges.

Sol·licitud de servei

Per sol·licitar el servei, cal que contacteu amb el coordinador de la Unitat Científicotècnica, Néstor Albiñana.

Servei de quiròfan de recerca i estabulari d’animal petit

Disposem d’un quiròfan completament equipat amb tot l’instrumental necessari per realitzar operacions en animals petits d’experimentació, a més d’equips de respiració assistida i monitorització de constants vitals. També disposa d’instrumentació bàsica de laboratori, com un analitzador de gasos, una campana d’extracció per procediments que impliquin perfusió de l’animal i centrífuga, entre d’altres.

L’estabulari ha estat acreditat per la Generalitat de Catalunya per realitzar l’estabulació i intervencions en rosegadors petits:  rates i ratolins. Consta de la infraestructura necessària per mantenir animals d’experimentació petits en gàbies autoventilades.

L’ús d’aquestes instal·lacions queda supeditat a la prèvia aprovació del procediment del CEEAH (Comitè d’Ètica en la Experimentació Animal i Humana), de la UAB.

Tarifes i sol·licitud de servei

El cost d’aquest servei varia segons els requeriments del client. L’ús d’aquestes instal·lacions queda supeditat a la prèvia aprovació del procediment per part del CEEAH (Comitè d’Ètica en la Experimentació Animal i Humana) de la UAB.

Podeu realitzar les vostres consultes sobre tarifes i sol·licitud de servei al coordinador de la Unitat Científicotècnica, Néstor Albiñana.

Plataformes Científiques

Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí
Plaça Torre de l’Aigua, s/n,
08208 Sabadell

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.