Salut Mental

Presentació

El Servei de Salut Mental Parc Taulí ofereix atenció especialitzada a les persones que presenten problemes de salut mental i a les seves famílies, amb una orientació comunitària i integradora de amb les intervencions d’altres serveis comunitaris de salut i socials.

SERVEIS I UNITATS DE SALUT MENTAL D’ADULTS (pacients > 18 anys)

AMBULATORI

CONSULTES EXTERNES:

Els serveis d’atenció ambulatòria especialitzada presta atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions, que per la seva gravetat i complexitat requereixen d’una intervenció específica, amb diferents nivells d’intensitat.

Esta format per diferents dispositius:

  • Centres de Salut Mental Comunitària (I i II): són els serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en psiquiatria i salut mental i de col·laboració amb l’atenció primària de salut. Disposen d’equips multidisciplinaris experts (metges psiquiatres, psicòlegs clínics, infermeria especialitzada i treball social), que tenen assignades les funcions de detecció, diagnòstic, tractament i seguiment integral dels processos assistencials (afectius, ansietat, psicosis...). 
  • Centre d’Atenció i Seguiment a les Addiccions (CAS): centre d’atenció especialitzada, que atén els pacients amb trastorns per drogodependències i d’altres problemes d’addiccions. 

 

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA “ANTAVIANA”

Es tracta d’un servei amb 40 places, destinat al desenvolupament de programes i activitats rehabilitadores i de reinserció en la comunitat en règim intensiu, adreçats a persones que pateixen un trastorn mental sever i/o addiccions. 

HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

HOSPITAL DE DIA D’ADULTS

Es un centre amb 20 places, que presta atenció multidisciplinària als pacients amb trastorns mentals i/o addiccions que requereixen d’un tractament terapèutic i/o rehabilitador intensiu en règim diürn, que poden mantenir els vincles amb la comunitat i la família durant el procés terapèutic. Facilita un tractament intensiu i multidisciplinari (psiquiatres, psicòleg clínic, infermeria especialitzada i treball social) per assolir l’estabilitat clínica i la reintegració del pacient en el seu entorn social i familiar, prevenint la desvinculació i l’aïllament. En general, els pacients reben psicoteràpia individual, seguiment psicofarmacològic, programa d’ atenció a les famílies, intervenció pedagògica, i intervenció de la treballadora social, a més de les activitats grupals orientades a afavorir l’adaptació social.

HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA

Inclouen una sèrie de dispositius orientats a facilitar una atenció especialitzada en condicions de seguretat per a persones amb trastorns mentals en situacions de descompensació clínica. Disposem dels següent tipus de dispositius d’hospitalització psiquiàtrica, ubicats en l’entorn d’un hospital general: serveis d’urgències psiquiàtriques i d’hospitalització psiquiàtrica d’aguts, unitats hospitalàries de desintoxicació i serveis d’hospitalització de subaguts.

 

SERVEI D’URGÈNCIES PSIQUIÀTRIQUES

Es tracta d’un equipament hospitalari integrat en el servei d’urgències generals, que proporciona atenció psiquiàtrica immediata de les situacions agudes en les què hi ha un compromís psicopatològic greu amb o sense riscos personals. L’atenció sanitària inclou la valoració integral i tractament, tant del quadre psiquiàtric com de les complicacions orgàniques associades que puguin comportar un risc per al pacient.

Els serveis d’urgències psiquiàtriques està vinculat al servei d’hospitalització d’aguts, i diferenciat funcionalment de la resta de serveis de l’hospital, per oferir una atenció segura als usuaris.

 

HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA D’AGUTS

Disposem d’una planta d’hospitalització amb 30 llits per una població de 430.000 habitants que té com objectiu el de prestar atenció integral a les descompensacions o situacions agudes, en les que hi ha un risc psicopatològic greu, que requereixen una intervenció immediata de 24 hores, amb actuacions clíniques intensives, en un termini breu de temps.

 

HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA DE SUBAGUTS

Disposa d’un programa de 6 llits, ubicades en la mateixa unitat d’hospitalització. El programa està adreçat a la població amb trastorns mentals amb possibilitat d’evolució crònica que va acompanyada sovint d’una problemàtica sociofamiliar.

 

UNITAT HOSPITALÀRIA DE DESINTOXICACIÓ

Es un dispositiu hospitalari de 6 llits, on es du a terme el tractament de desintoxicació de les diverses substàncies psicoactives, a més d’altres intervencions, mitjançant un període breu d’estada en aquells casos en què el tractament en règim ambulatori no és viable. 


Director executiu del Centre de Salut Mental

Diego J. Palao Vidal