UDIAT Centre Diagnòstic

Informació per als professionals

 

 

Catàleg complet d'exploracions

 

Catàleg complet d'exploracions

L'àmplia participació de la Radiologia Intervencionista en molts grups de patologia fa que sigui necessari la confecció d'un catàleg detallat de procediments, els quals es realitzen de manera habitual en col.laboració amb diferents grups de professionals dels àmbits clínics:
 

Patologia abdominal
 

a) Hepatologia:

Punció amb agulla fina i gruixuda per al diagnòstic de les lesions focals
Biòpsia hepàtica transjugular
Quimio-embolizació del CHC
Embolització dels CHC sagnants
Embolització de varices
Tractament de l'hemorràgia digestiva per H.T.P. mitjançant TIPPS
Manometries portals i hepàtiques
 

b) Patologia biliar i pancreàtica:

Colangiografia transparietohepàtica diagnòstica
Drenatge percutani d'abscessos i coleccions
Drenatge biliar percutani en la sèpsia biliar
Tractament de les estenosis biliars post-quirúrgiques
Tractament de la litiasi coledocal per via percutània
Citologia i biòpsia endobiliar amb pinça fórceps
Col.locació d' "stents" biliars en patologia tumoral i benigna
Colecistostomia percutània en el tractament de la colecistitis aguda
 

c) Esofàgica i gastrointestinal:

Col.locació d' "stents" autoexpansibles recoberts o no en la disfàgia neoplàsica
Dilatació i/o col.locació d' "stents" en les estenosis esofàgiques benignes
Gastrostomia, gastrojejunostomia i jejunostomia per alimentació
Drenatge percutani d'abscessos i coleccions
Diagnòstic angiogràfic de l' hemorràgia intestinal
Embolització en hemorràgia digestiva alta
Tractament de la isquèmia intestinal crònica amb angioplàstia i "stents"
Tractament de l' obstrucció intestinal per brides amb sonda nasojejunal
Tractament percutani de les fístules intestinals
 

d) Colònica:

Tractament d'oclusió intestinal baixa per neoplàsia de còlon amb "stents" colorectals
 

Patologia renal
 

Nefrostomia percutània en l'obstrucció aguda o crònica bilateral
Col.locació de catèters "doble J" en l'obstrucció aguda o crònica bilateral
Biòpsia ureteral en el diagnòstic de tumors ureterals
Embolització del varicocele
Embolització de tumors renals o pèlvics sagnants
Embolització renal en l'hematúria de causa traumàtica o iatrogènica
 

Patologia nefrològica
 

Biòpsia renal percutània i transfemoral
Repermeabilització de les fístules A-V a pacients en diàlisi
Col.locació d'accessos centrals tunelitzats per diàlisi
Tractament de la HTA vasculorenal amb angioplàstia-endopròtesi
 

Patologia neurològica
 

Angiografia de TSA no selectius i selectius
Angiografia cerebral
Tractament de l'estenosi carotídia amb angioplàstia i/o stent

 

Patologia toràcica
 

Tractament de l'empiema i altres coleccions pleurals
Embolització bronquial en el pacient amb hemoptisi
Tractament intracavitari percutani de l'aspergil.loma pulmonar
Profilaxi del TEP amb filtre de vena cava temporal o permanent
Fibrinòlisi farmacològica i mecànica intrapulmonar en el TEP inestable

 

Patologia ginecològica
 

Repermeabilització tubàrica en el tractament de la infertilitat
Tractament del dolor pèlvic crònic (varicocele femení) amb embolització
Embolització hemorràgia post-part
Embolització del mioma uterí
Drenatge d'abscessos i coleccions
Col.locació de catèters de nefrostomia o "doble J" en les obstruccions i/o lesions ureterals

 

Patologia oftalmològica
 

Tractament de l'epífora amb la col.locació d' "stents" lacrimals
Dacriocistografia diagnòstica

 

Patologia politraumàtica
 

Embolització de les lesions traumàtiques sagnants pèlviques
Embolització de les lesions sagnants esplàcniques (hepàtiques, esplèniques, renals)
Embolització dels pseudoaneurismes arterials d’EEII amb quadre compartimental

 

Patologia oncològica
 

Col.locació de catèters centrals tipus Hickman i reservoris subcutanis
Pal.liació de la disfàgia per neoplàsia d'esòfag
Pal.liació de l'obstrucció gàstrica per neoplàsia
Pal.liació de la icterícia obstructiva tumoral
Pal.liació de l'oclusió intestinal per neoplàsia de còlon amb endopròtesi
Pal.liació de l'obstrucció ureteral per neoplàsia amb catèters "doble J"
Pal.liació del Sde. de Vena Cava Superior tumoral amb "stent"
Embolització i quimioembolització de tumors hipervasculars

 

Patologia vascular
 

a) Tècniques no invasives:

Ecografia dúplex-doppler color en la patologia arterial perifèrica, en la patologia venosa d' EEII (TVP i insuficiència venosa)
TC helicoïdal d'aorta i artèries viscerals
Angiografia per RM de l'aorta, TSA, artèries viscerals i perifèriques


b) Tècniques invasives:

Angiografia visceral
Angiografia d'aorta i EEII i EESS
Angiografia dels TSA
Estudi angiogràfic i tractament de les MAV
Flebografies d' EEII i EESS
Flebografies viscerals
Tractament de les estenosis d'artèries ilíaques amb angioplàstia i "stents"
Tractament d'aneurismes i pseudoaneurismes perifèrics i viscerals
Repermeabilització dels bypass amb UK intraarterial en la isquèmia aguda


 

 

 

Catàleg complet d'exploracions

 

Catàleg d'exploracions d'atenció urgent

Patologia isquèmica

Isquèmia aguda perifèrica - Procediment de RVI: DSA en relació a actuació quirúrgica urgent
Isquèmia aguda perifèrica bypass tapat - Procediment de RVI: DSA + tractament amb fibrinolític
Isquèmia mesentèrica - Procediment de RVI: DSA mesentèrica + tractament fibrinolític
Isquèmia cerebral - Procediment de RVI: DSA cerebral + tractament fibrinolític

 

Patologia Hemorràgica

Diagnòstic-tractament de l'hemoptisi - Procediment de RVI: Embolització artèries bronquials
Hemorràgia digestiva - Procediment de RVI: DSA + embolització selectiva
Hematúria anemitzant d'origen renal o vesical - Procediment de RVI: DSA renal-pèlvica + embolització selectiva
Hemorràgia d'origen traumàtic - Procediment de RVI: DSA selectiva + embolització selectiva
Estudi fractures amb compromís vascular - Procediment de RVI: DSA d'extremitats
Priapisme d'alt fluix posttraumàtic - Procediment de RVI: DSA + embolització

 

Malaltia tromboembòlica pulmonar

Tractament del TEP massiu inestable - Procediment de RVI: Trombectomia + fibrinòlisi pulmonar selectiva
Tractament-Profilaxi del TEP de repetició- Procediment de RVI: Filtre de vena cava inferior

 

Síndrome de vena cava superior

Recanalizació venosa central - Procediment de RVI: Cavografia + angioplàstia-Stent

 

Disfunció de l'accés de diàlisi

Patologia de fístules arteriovenosa - Procediment de RVI: DSA + angioplàstia-Stent
Trombosi de la fístula arteriovenosa - Procediment de RVI: Trombectomia + fibrinòlisi
Extracció del cos estrany intravascular- Procediment de RVI: Catèter llaç + recuperació endovascular
 

Patologia no vascular

Sèpsia biliar - Procediment de RVI: Drenatge biliar o colecistostomia
Sèpsia urinària - Procediment de RVI: Nefrostomia
Obstrucció colònica neoplàstica - Procediment de RVI: Stent colorectal

 

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades